Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
Wrocławska 12
55-120 Oborniki Śląskie
powiat: trzebnicki
713105760, faks 713105761
oborniki@wroclaw.lasy.gov.pl
https://wroclaw-lasy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oborniki Śląskie
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 713105760, faks 7131
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2021 w leśnictwie Trzebnica"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463
z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania obiektów
leśnych oraz pozostałej działalności ubocznej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oborniki
Śląskie w leśnictwie Trzebnica w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje
sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania
i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania obiektów leśnych oraz pozostałej działalności
ubocznej
wynikające z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:- załączniki:3.1;3,2;3,3;3,4;3,5;3,6;3,7.Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1, 3.2,
3.3, oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich
istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa pismo Dyrektora RDLP we Wrocławiu z dnia
26.06.2020 r. (znak sprawy DZ.0070.1.2020) dotyczące stosowania standardów jakościowych.
Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych
prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w
załączniku nr 4 do SWZ.

CPV: 77200000-2, 75251120-7, 77210000-5, 77211000-2, 77211100-3, 77211200-4, 77211300-5, 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8

Dokument nr: 2021/BZP 00125504, SAZ.270.1.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wroclaw-lasy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: wroclaw-lasy.logintrade.net
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z 2020 r. poz. 2452).2.W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: wroclaw-lasy.logintrade.net po kliknięciu na przycisk ,,Rejestracja w bazie wykonawców",następnie należy wypełnić wszystkie pola oznaczone ,,gwiazdką", i kliknąć ikonę ,,Zarejestruj się".Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminiepodczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i
pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. 3.Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. 4Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej - wskazane są w regulaminie i instrukcji
dostępnych na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: wroclaw-lasy.logintrade.net. Regulamin korzystania z platformy - załącznik nr 13 do SWZ.6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.7.Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art.125 ust. 1 PZP sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zgodnie z art. 781 Kodeksu
cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym8. złożenie, zmiana i wycofanie oferty lub następuje wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy. 9.wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".10.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 przed upływem terminu składania ofert.11.,Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy wroclaw-lasy.logintrade.net (,,Platforma" lub ,,Platforma przetargowa") oraz poczty elektronicznej email oborniki@wroclaw.lasy.gov.pl joanna.gonera@wroclaw.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie
oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy wroclaw-lasy.logintrade.net
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XXI
SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XXI
SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wroclaw-lasy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy wroclaw-lasy.logintrade.net

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

Wymagania:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 6 400,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP
2.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następującychformach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku PKO BP S.A. nr rachunku: 51 1020 5226 0000 6602 0343 3539 z
dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na ,,Wykonywanie usług z zakresu
gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2021 w leśnictwie Trzebnica"
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone
na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4)
należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego
wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta
Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie
będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z
postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego),gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie
przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SAZ.270.1.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 772015,01 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463
z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania obiektów
leśnych oraz pozostałej działalności ubocznej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oborniki
Śląskie w leśnictwie Trzebnica w roku 2021.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje
sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania
i zrywki drewna, podwozu drewna oraz utrzymania obiektów leśnych oraz pozostałej działalności
ubocznej
wynikające z załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:- załączniki:3.1;3,2;3,3;3,4;3,5;3,6;3,7.Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1, 3.2,
3.3, oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich
istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa pismo Dyrektora RDLP we Wrocławiu z dnia
26.06.2020 r. (znak sprawy DZ.0070.1.2020) dotyczące stosowania standardów jakościowych.
Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych
prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w
załączniku nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

77200000-2 - Usługi leśnictwa

77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

77211100-3 - Usługi cięcia drewna

77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 - Usługi selekcji drzew

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231200-0 - Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 - Usługi zalesiania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy
dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w
opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak
opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część
Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie,
niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac
objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości
przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr
12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej
zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część Oferty2Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w
przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących
przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na
rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych
wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem
zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy
prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego
wykonawcę. 3.Wartość opcji : 85 779,45 zł netto
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7) PZP w zw. z art. 305 ust. 1 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego 2.Zamówienia, o których mowa w pkt 1 oraz w pkt. 3.7. SWZ będą polegały na
powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług
podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 3.7. SWZ. objęte będą prace z
zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujące
czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które wynikają z planów urządzenia lasu
obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. 3. 3.9. Szczegółowy
opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt
1 oraz pkt 3.7.SWZ zawarty został w załączniku nr 4 do SWZ 4. 3.10. Zakres rzeczowy usług
stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 3.7. SWZ nie przekroczy wartości
50 % wartości niniejszego zamówienia. 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. SWZ będą udzielane
po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki. 6. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 3.7. SWZ będą udzielane w
przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot
zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży
drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w
sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach
podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac
oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do
prac realizowanych przez innego wykonawcę.7.Miejscem realizacji zamówień będzie obszar
administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. 8 Wartość zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7) PZP w zw. z art. 305 ust. 1 PZP wynosi : 257 338,34 zł netto
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy
zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie(załącznik nr
1 do SWZ).Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W ramach kryterium ,,Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia" oceniane
będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez wykonawcę
składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady
odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr
12 do SWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ) zobowiązanie do
wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ,
samodzielnie przez wykonawcę składającego Ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane
jako ,,Obowiązek Samodzielnej Realizacji". Kluczowe elementy (części) zamówienia obejmują
następujące czynności:
- pozyskanie i zrywka drewna.
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej
realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ). Brak wskazania w Ofercie
przyjęcia przez wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako
nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a Oferta wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium
oceny ofert. Oferta wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 20 000 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy zł). 2.Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował
lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części
przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na
podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki
i pozyskania drewna na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł brutto. 3.Warunek w zakresie
potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponować:
- co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester lub ciągnik rolniczy zagregowany z głowicą
ścinkową,- co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki
drewna,- co najmniej 1 szt. ciągnika agregowalnego z pługiem do przygotowania gleby i co
najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu LPZ-75 przeznaczonych do mechanicznego
wykonania bruzd,
- co najmniej 1 szt. ciągnika agregowanego
z rozdrabniaczem do gałęzi i 1 szt. rozdrabniacza do gałęzi,
- co najmniej 1 szt. ciągnika rolniczego z przyczepą,
- co najmniej 1 szt. ręcznego opryskiwacza wyposażonego w atomizer,
- co najmniej 1 szt. pilarki na wysięgniku o długości całkowitej minimum 3,9 m do
podkrzesywania drzew,
4.Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: -
co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do
pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki
leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w
innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
- co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub
posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa.
- co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w
sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108
ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art.
108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego, (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP, (d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej
ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, (e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej
skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu -
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej,- (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do
SWZ),
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności,
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 PZP (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg załącznika nr 5B do
SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których
mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP,
dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), f) art. 109 ust. 1
pkt 2 lit b) PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia
wolności lub karę grzywny, g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c) PZP, h) art. 109 ust. 1 pkt 3) PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, i) art. 109
ust. 5 i 7-10 PZP - (wzór oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi
załącznik nr 8 do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca złoży w terminie 5 dni od dnia wezwania dokumenty wskazane w rozdziale IX SWZ:
a) wykaz usług o którym mowa w rozdziale IX SWZ (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik
nr 9 do SWZ),wraz z dowodami, że wskazane przez Wykonawcę usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w terminie ostatnich 3 miesięcy od dnia w którym
termin składnia ofert.
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wzór wykazu
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ),
d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
(wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi
załącznik nr 11 do SWZ),
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć
Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) sporządzony pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,
b) kosztorys ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) sporządzony pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,
c) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 5A i
załącznik nr 5B do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób
upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez: -
Wykonawcę, - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile
wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia);d) oświadczenia, sporządzone
zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 5C i załącznik nr 5D do SWZ, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu
udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie
określonej w art. 118 PZP, o ile dotyczy, e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;
(Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ), f) odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 PZP, jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, g) pełnomocnictwo lub
inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej
w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoby
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118
PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP -
działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których
mowa w pkt 13.4. lit f) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt 9.13.-9.22 SWZ,h)
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP - z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie tego oświadczenia w treści formularza Oferty
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ).i) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium
w formie niepieniężnej).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 6 400,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP
2.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następującychformach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku PKO BP S.A. nr rachunku: 51 1020 5226 0000 6602 0343 3539 z
dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na ,,Wykonywanie usług z zakresu
gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2021 w leśnictwie Trzebnica"
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone
na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4)
należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego
wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta
Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie
będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z
postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego),gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie
przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać
umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa
załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5A do SWZ) oraz oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5B do SWZ) składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z
ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 3. obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w
całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć
do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w
formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to
oświadczenie właśnie w tym formularzu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian został zawarty we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 12 do SWZ:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o
okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu
Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym zakresie
deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 4 Umowy, jeżeli w trakcie realizacji Umowy
wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację jej przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi
w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający.
2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii)
Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż
wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało
obowiązujące przepisy prawa;
b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo
innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;
c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam
standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany.
Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) - c) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia
świadczenia, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia
usług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby
Zamawiającego.
4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w technologii pozyskania drewna w
sytuacjach, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację
zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie
powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację Przedmiotu Umowy i będzie
uzasadniona w świetle zasad prawidłowej gospodarki leśnej.
5) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia Zamawiający dopuszcza się wskazanie członka lub członków konsorcjum
upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.
6) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie
przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana
ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej
realizacji Umowy.
7) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie co najmniej części Przedmiotu Umowy ;
b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy ponad zakres
wskazany § 1 ust. 4.
W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu ceny jednostkowe wskazane w
kosztorysie przy czym Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wszystkie odebrane świadczenia.
2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron
do wprowadzenia zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy
zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium ,,Cena" podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie(załącznik nr
1 do SWZ).Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W ramach kryterium ,,Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia" oceniane
będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez wykonawcę
składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady
odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr
12 do SWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ) zobowiązanie do
wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ,
samodzielnie przez wykonawcę składającego Ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane
jako ,,Obowiązek Samodzielnej Realizacji". Kluczowe elementy (części) zamówienia obejmują
następujące czynności:
- pozyskanie i zrywka drewna.
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej
realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ). Brak wskazania w Ofercie
przyjęcia przez wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako
nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a Oferta wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium
oceny ofert. Oferta wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.