Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa złomu stalowego paczkowanego

Przedmiot:

Dostawa złomu stalowego paczkowanego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE
inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
+482758658, 508137772
wojciech.krzesniak@odlewniepolskie.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60921
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: ---
Nr telefonu: +482758658, 50813777
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA złomu stalowego paczkowanego
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1303/19 - Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky i ...

Część 1
DOSTAWA złomu stalowego paczkowanego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA złomu stalowego paczkowanego o składzie chemicznym:
Mn max. 0,45%, P max. 0,03%, S max. 0,02 %, Cr max. 0,05%.
Ilość: 1,92 Mg

CPV: 14630000-6

Dokument nr: 2021-8049-60921

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-20

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
starachowicki
Gmina
Starachowice
Miejscowość
Starachowice

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
W sytuacji wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od wybranego Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu, w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, istnieje możliwość realizacji zamówienia z odstępstwami od złożonej oferty pod warunkiem spełnienia łącznie poniższych warunków:
- Przedmiotowe zmiany nie wpływają negatywnie na funkcjonalność przedmiotu zamówienia
- Uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmian w przedmiocie zamówienia po uprzednim złożeniu do Zamawiającego wniosku w tym zakresie również w formie pisemnej, zawierającego uzasadnienie wprowadzenia zmian w sposobie lub terminie realizacji przedmiotu zamówienia
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
a) Oferta składana jest na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 ).
b) Oferta i wszystkie załączniki do oferty są składane w języku polskim i powinny obejmować:
o oryginał wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami,
o oryginał lub kopię aktualnego dokumentu rejestrowego w przypadku Wykonawców będących przedsiębiorcą (parafowanego na każdej stronie i podpisanego za zgodność z oryginałem) wskazującego na sposób reprezentacji firmy Wykonawcy oraz upoważnienie do reprezentacji w związku z procesem składania oferty podpisane czytelnie przez ww. osoby upoważnione (jeśli dotyczy) - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
o upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu podpisane przez osoby do tego upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym przy czym przedmiotowe upoważnienie nie musi być potwierdzone notarialnie (o ile dotyczy).
c) Dokumentacja oferty musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Wszelkie podpisy oraz parafy na dokumentacji oferty muszą być składane przez osobę/-y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub inne osoby upoważnione do tego celu przez osobę/-y upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z dokumentem rejestrowym.
d) Podpisy osób upoważnionych składane na dokumentacji oferty muszą być czytelne. W przeciwnym przypadku wymagana jest pieczątka imienna przy podpisie utrudniającym identyfikację osoby składającej podpisy na dokumentacji oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
e) Koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi składający ofertę tj. Wykonawca.
f) W przypadku posiadania dokumentacji oferty w języku obcym konieczne jest jej przetłumaczenie na język polski. Nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. W przypadku konieczności dokonania tłumaczenia na pierwszej stronie tłumaczonego dokumentu należy wskazać datę tłumaczenia oraz czytelny podpis osoby dokonującej tłumaczenia oraz jej stanowisko w firmie Wykonawcy - jeśli dotyczy.
g) Dokumentacja oferty musi być parafowana na każdej stronie (w przypadku kopii dokumentów) lub podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym.
h) Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego: ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice w zamkniętej kopercie, zatytułowanej: ,,Dostawa złomu stalowego paczkowanego".
i) Oferta, która nie będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz z innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym zostanie automatycznie odrzucona.
j) Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny oferty.
k) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
l) W toku badania poprawności i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku niekompletności i/lub błędów w ofercie Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty i złożenia wyjaśnień. W trakcie trwania postępowania nie będą prowadzone negocjacje między Zamawiającym a Wykonawcą.
m) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.
Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy zamówienia a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIA OCENY OFERT
Cena netto - waga punktowa: 100%
Sposób oceny kryterium:
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę = (Cena najniższa / Cena badana) * 100 punktów * 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Wojciech Krześniak
tel.: +482758658
e-mail: wojciech.krzesniak@odlewniepolskie.pl
Marek Sokolnicki
tel.: 508137772
e-mail: marek.sokolnicki@odlewniepolskie.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.