Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie prac

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie prac

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o
Mińska 52/54
03-828 Warszawa
powiat: Warszawa
22 698 60 18
biuro@tbswp.pl
https://tbswp.ezamawiajacy.pl/pn/tbswp/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 698 60 18
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na wymianie na nowe dźwigów osobowych o aktualnych nr ewidencyjnych N3127013138 oraz N3127013137 zlokalizowanych przy Ul. Sąchockiej 7
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana dźwigów osobowych na nowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Sąchockiej 7 w Warszawie. Spełnienie zbioru wymagań dotyczących demontażu istniejących dźwigów oraz zaprojektowania, wykonania, dostawy i zainstalowania nowych dźwigów osobowych wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami oraz remontem wewnątrz i zewnątrz szybu dźwigowego. W budynku nie przewidziano pomieszczenia maszynowni. Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy związane z wymianą dźwigów muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej, BHP i Urzędu Dozoru Technicznego (dalej UDT).
2. Konserwacja i serwis dostarczonych i zamontowanych dźwigów.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4) Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

CPV: 42416100-6, 45111300-1, 45300000-0, 45310000-3, 45313000-4, 45313100-5, 45450000-6, 50750000-7, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125394, TBS/ZP/TP/4/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://tbswp.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tbswp.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: pkt. 12 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): pkt 20 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): pkt 20 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tbswp.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 11:00
Miejsce składania ofert: https://tbswp.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TBS/ZP/TP/4/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 408048,52 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana dźwigów osobowych na nowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sąchockiej 7 w Warszawie. Spełnienie zbioru wymagań dotyczących demontażu istniejących dźwigów oraz zaprojektowania, wykonania, dostawy i zainstalowania nowych dźwigów osobowych wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami oraz remontem wewnątrz i zewnątrz szybu dźwigowego. W budynku nie przewidziano pomieszczenia maszynowni. Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy związane z wymianą dźwigów muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej, BHP i Urzędu Dozoru Technicznego (dalej UDT).
2. Konserwacja i serwis dostarczonych i zamontowanych dźwigów.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4) Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodów

45313100-5 - Instalowanie wind

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium Waga
Cena oferty (C) 60%
Okres rękojmi/gwarancji udzielony na przedmiot zamówienia (G) 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi/gwarancji udzielony na przedmiot zamówienia (G)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
pkt 5 SWZ
4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej
- jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie dźwigu osobowego oraz
- jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie dźwigu wraz z usługą polegającą na zaprojektowaniu tej wymiany.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie:
- WYKAZU ROBÓT, określonego w pkt 6.3.1 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ),
- DOWODÓW, o których mowa w pkt 6.3.2 SWZ,
złożonych na wezwanie Zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: pkt 5 i 6 SWZ
3) OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ)
Oświadczenie składa:
- Wykonawca,
- każdy z Wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy),
- podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy).
Dokument/-y należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy. (ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ)
Oświadczenie składa:
- Wykonawca,
- każdy z Wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy),
Dokument należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) WYKAZ ROBÓT (ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ)
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 5.4.1SWZ
Dokument należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2) DOWODY
określające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót (o którym mowa w punkcie powyżej) zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje;
- inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;
- inne dokumenty - jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów.
Dokument/-y należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego robo-ty budowlane były wykonane - w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,
- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio:
- wykonawca,
- wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
- podmiot udostępniający zasoby, w zależności od tego, które każdego z nich dotyczą.
- notariusz.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
pkt 7 SWZ
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 Ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Treść pełnomocnictwa załączanego do oferty, w jednej z form określonych w pkt. 6.2.3 SWZ, musi zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży ofertę za pośrednictwem Platformy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań objętych przedmiotem zamówienia.
7. Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.
8. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć:
a) OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy;
b) OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
c) OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy opisuje Załącznik nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium Waga
Cena oferty (C) 60%
Okres rękojmi/gwarancji udzielony na przedmiot zamówienia (G) 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi/gwarancji udzielony na przedmiot zamówienia (G)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.