Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
10z dziś
4466z ostatnich 7 dni
19354z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

Przedmiot:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Lewin Kłodzki
ul. Nad Potokiem 4
57-343 Lewin Kłodzki
powiat: kłodzki
+48 74 869-84-28, +48 74 869-84-29, 74 8698 430, 74/ 8698 428 (4)
urzad@lewin-klodzki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lewin Kłodzki
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 74 869-84-28, +4
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lewin Kłodzki
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania pn.:
,,Przebudowa z rozbudową kompleksu rekreacyjno-basenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego przy Ul. Nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową kompleksu rekreacyjno-basenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego przy Ul. Nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
2. Wykonanie PFU obejmuje wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych określonych w PFU.
3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)
c) Przepisami art.99 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)
4. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy:
a) PFU w wersji papierowej w 6 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych
b) Dokument zawierający obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych określonych w PFU - w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych.
5. Zakres przebudowy z rozbudową kompleksu rekreacyjno-basenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmować będzie między innymi:
a) Przebudowę basenu rekreacyjnego
b) Budowę miejsc do wypoczynku
c) Przebudowę istniejącego budynku na zaplecze techniczne do obsługi kompleksu, pomieszczenia sanitarne wraz z przebieralniami i skrytkami depozytowymi
d) Budowę budynku w technologii pasywnej biernej z pomieszczeniami pod: apartamenty (100 miejsc noclegowych), gastronomię z wymaganym zapleczem, wypożyczalnie sprzętów, interaktywną salę historii Lewina Kłodzkiego
e) Budowę zjeżdżalni z rynnami hamownymi
f) Budowę modułowego wodnego placu zabaw
g) Budowę wodnego placu zabaw z atrakcjami wodnymi
h) Budowę dwóch boisk do gry w siatkówkę
i) Budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą, krytego halą
pneumatyczną
j) Dostawę i montaż zestawu crossfitowego
k) Dostawę i montaż tradycyjnego placu zabaw dla dzieci
l) Dostawę i montaż zestawu wspinaczkowego
m) Dostawę i montaż lodowiska mobilnego
n) Budowę tężni solankowej
o) Budowę ścieżki zdrowia w kompleksie leśnym wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni
plenerowej
p) Budowę ścieżki edukacyjnej w kompleksie leśnym
q) Podłączenie obiektu i znajdujących się w kompleksie urządzeń do wszystkich wymaganych
sieci w tym wykonanie odwiertu wody na potrzeby obiektu
r) Wyposażenie obiektu w instalację solarną, fotowoltaiczną i pompy ciepła
s) Budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z miejscami dla
autobusów
t) Budowę oświetlenia całości kompleksu
u) Budowę ogrodzenia całości kompleksu
v) Dostawę, montaż i podłączenie monitoringu
Szczegółowy zakres do ustalenia z Zamawiającym.
Wartość całości zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć 40 mln złotych.
6. Działki objęte opracowaniem nr: 78/4, 78/5, 79/1, 79/2, 83, 86, 311, 318, obręb Lewin Kłodzki,
Gmina Lewin Kłodzki o łącznej powierzchni 41 200 m2.
7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Przedmiotowe działki znajdują się przy Ul. Nad Potokiem i Górskiej w Lewinie Kłodzkim. W części
północnej działki 83 znajduje się dwukondygnacyjny budynek niegdyś pełniący funkcję socjalno
- sanitarną oraz niecka basenu rekreacyjnego i niecka brodzika dla dzieci. Na działce 78/5
zlokalizowany jest budynek pełniący funkcję sanitariatów i wiata dla obsługi byłego pola
campingowego, na działce 78/4 zlokalizowany jest kompleks leśny

CPV: 71242000-6, 71320000

Dokument nr: ITB.271.4.2021

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):
Propozycję cenową (ofertową) - ZAŁĄCZNIK NR 1 należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2021 r. do godz. 10:00, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt I lit. 1), w siedzibie zamawiającego:
1) listownie na adres: Gmina Lewin Kłodzki, Ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki
2) faxem na numer 74/ 8698 273
3) w wersji elektronicznej na adres: urzad@lewin-klodzki.pl lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP Gminy Lewin Kłodzki: /lewinklodzki/skrytka

Miejsce i termin realizacji:
IV. Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.09.2021 r.

Wymagania:
I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) Ma być złożona w formie: pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną
2) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
3) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
4) Ma obejmować całość zamówienia.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.
a) Główny projektant - 1 (jedna) osoba posiadająca:
-uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie projektowania o specjalności architektonicznej, zgodne z przepisami Ustawy z 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1333 - dalej ustawa PB) i Ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220) - jeśli dotyczy, oraz spełniający warunki do wykonywania tych
funkcji określone w tychże ustawach - tzn. będący członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego; dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz
- co najmniej 10 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i wykonał
w okresie ostatnich pięciu lat (jako główny projektant):
- co najmniej 4 usługi polegające na opracowaniu PFU lub wielobranżowej dokumentacji
projektowej obiektów basenowych z basenami w jednym zadaniu o łącznej powierzchni lustra wody
nie mniejszej niż 600 m2
w tym:
- co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu PFU lub dokumentacji projektowej obiektów
basenowych z basenami z nieckami ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody minimum 600
m2 każda,
- co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu PFU lub dokumentacji projektowej obiektów
basenowych zawierającej zespół odnowy biologicznej z saunami, jacuzzi i tężnią
- co najmniej 1 usługę polegające na opracowaniu PFU lub dokumentacji projektowej obiektów basenowych z brodzikiem i wodnym placem zabaw
- co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu PFU lub dokumentacji projektowej obiektów basenowych zawierających budynek kubaturowy o powierzchni min. 3 000 m2 z parkingami każda,
- co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu PFU lub dokumentacji projektowej obiektów basenowych zawierającej min. 2 boiska do plażowej piłki siatkowej każde o wymiarach min. 8x16 m lub korty tenisowe
- co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu PFU lub dokumentacji projektowej obiektów basenowych zawierającej basen sportowy (tj. basen z wydzielonymi torami do pływania) o wymiarach co najmniej 25 m x 12,5 m
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał iż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
- co najmniej 4 usługi polegające na opracowaniu PFU lub wielobranżowej dokumentacji projektowej obiektów basenowych z basenami w jednym zadaniu o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 600 m2
w tym:
- co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu PFU lub dokumentacji projektowej obiektów basenowych z basenami z nieckami ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody minimum 600 m2 każda,
- co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu PFU lub dokumentacji projektowej obiektów basenowych zawierającej zespół odnowy biologicznej z saunami, jacuzzi i tężnią
- co najmniej 1 usługę polegające na opracowaniu PFU lub dokumentacji projektowej obiektów basenowych z brodzikami i wodnymi placami zabaw
- co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu PFU lub dokumentacji projektowej obiektów basenowych zawierających budynek kubaturowy o powierzchni min. 3 000 m2 z parkingami każda,
- co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu PFU lub dokumentacji projektowej obiektów basenowych zawierającej min. 2 boiska do plażowej piłki siatkowej każde o wymiarach min. 8x16 m lub korty tenisowe
- co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu PFU lub dokumentacji projektowej obiektów basenowych zawierającej basen sportowy (tj. basen z wydzielonymi torami do pływania) o wymiarach co najmniej 25 m x 12,5 m
Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków udziału w postepowaniu przy udziale współwykonawców (w ramach konsorcjum) lub podmiotów, na zasoby których powołuje się Zamawiający, przy czym w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) lub korzystających z zasobu podmiotów trzecich, dany warunek, o którym mowa w punkcie 1b zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni dany warunek w ramach warunku w całości samodzielnie.
V. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za cały zakres - 100 %.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
1) Kryterium - Cena oferty
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczenia ceny oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
×= C COBNKC100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
4. Cena określona w ofercie powinna zostać przedstawiona w kwocie brutto oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonaną usługę na okres 60 miesięcy.
VI. Projektant zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu, w terminie określonym poniżej, winien złożyć:
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - propozycja cenowa (ofertowa)
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - wykaz usług polegających na opracowaniu PFU
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - wykaz osób zdolnych do wykonania zadania
4. ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy

Kontakt:
VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:
Izabela Bednarek, tel. 74/ 8698 428 (4) e-mail budownictwo@lewin-klodzki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.