Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kętrzyn
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
tel. 89 7512474, fax 89 7512746
anna.grabias@gminaketrzyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 7512474, fax
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w Gminie Kętrzyn z podziałem na 6 zadań

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg
w Gminie Kętrzyn oraz projektów organizacji ruchu i uzyskanie wymaganych uzgodnień
sporządzonej dokumentacji projektowej z podziałem na 6 zadań wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia robót, do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu oraz wszelkich
wymaganych przepisami prawa decyzji.
Zadadnie 1) Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nakomiady dz. 266/25, 266/21 wraz z
przebudową kan. sanitarnej i wykonaniem kan. deszczowej wraz ze zjazdem na drogę
powiatową działka nr 265/3
Długość przebudowywanego odcinka wynosi ok. 540 m - droga wewnętrzna
Zakres robót objętych projektem: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie
poboczy, kanalizacja deszczowa, podbudowy, nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej, krawężniki/ obrzeża, oznakowanie, przebudowa kanalizacji sanitarnej, zjazd
na drogę powiatową, zakres prac wynikający z uzgodnień i warunków.
Zadadnie 2) Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Martiany dz. 162/3, 3/9, 3/13 wraz z
wykonaniem kan. deszczowej.
Długość przebudowywanego odcinka wynosi ok. 310 m - droga publiczna i wewnętrzna
Zakres robót objętych projektem: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie
poboczy, kanalizacja deszczowa, podbudowy, nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej, krawężniki/ obrzeża, oznakowanie, zakres prac wynikający z uzgodnień i
warunków.
Zadadnie 3) Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Sykstyny dz. 24/22, 24/20, 24/2
Długość przebudowywanego odcinka wynosi ok. 250 m - droga wewnętrzna
Zakres robót objętych projektem: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie
poboczy, podbudowy, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, krawężniki/ obrzeża,
oznakowanie, zakres prac wynikający z uzgodnień i warunków.
Zadadnie 4) Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Łazdoje dz. 245 wraz ze zjazdem
na drogę wojewódzką działka nr 42
Długość przebudowywanego odcinka wynosi ok. 350 m - droga wewnętrzna ujęta w
wojewódzkiej ewidencji zabytków
Zakres robót objętych projektem: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie
poboczy, podbudowy, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, krawężniki/ obrzeża,
oznakowanie, zjazd na drogę wojewódzką, zakres prac wynikający z uzgodnień i
warunków.
Zadadnie 5) Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Salpik 116, 121/6, 121/7 wraz
ze skrzyżowaniem z drogą powiatową działka nr 113/2
Długość przebudowywanego odcinka wynosi ok. 650 m - droga publiczna i wewnętrzna
Zakres robót objętych projektem: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie
poboczy, podbudowy, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, krawężniki/ obrzeża,
oznakowanie, skrzyżowanie z drogą powiatową, przebudowa obiektu mostowego, zakres
prac wynikający z uzgodnień i warunków.
Zadadnie 6) Dokumentacja na remont drogi w msc. Windykajmy dz. nr 77/2 wraz ze zjazdem na
drogę powiatową działka nr 77/1.
Długość przebudowywanego odcinka wynosi ok. 1410 m - droga wewnętrzna
Zakres robót objętych projektem: wykonanie poboczy, nawierzchnia z betonu
asfaltowego, oznakowanie, zjazd na drogę powiatową, zakres prac wynikający z
uzgodnień i warunków.

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
anna.grabias@gmin a ketrzyn.pl lub dostarczona do siedziby zamawiającego, pok.16, w terminie do
02.08.2021 r. do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.01.2022 r.

Wymagania:
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub więcej zadań, o których mowa
w punkcie 1.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Wykonawca, który złożył ofertę jest nią związany przez 30 dni.
5) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania.
6) Uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do złożenia oferty w celu wykonania zamówienia
zgodnie z umową.
II. Okres rękojmi :
Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela rękojmi, której okres wynosi 36 miesięcy
Okres rekojmi zaczyna się w następnym dniu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie do
wykonania zamówienia.
V. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
2) Oferta powinna zawierać opis - ,,Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg
w Gminie Kętrzyn z podziałem na 6 zadań"
VI. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) W formularzu ofertowym należy podać wynagrodzenie Wykonawcy brutto - cena ofertowa
brutto oraz stawkę podatku Vat. W przypadku niezgodności pomiędzy kwotami, wyrażonymi
cyfrowo i słownie Zamawiający za właściwą uznaje cenę podaną słownie. Za naliczenie wła-
ściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca. Cena ofertowa brutto jest ceną
ryczałtową za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, w zakresie wynikającym z zapytania
wraz z załącznikami.
2) Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich. Zama-
wiający nie dopuszcza podawania cen i prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
3) Podstawą określenia zakresu zamówienia do obliczenia ceny oferty jest zapytanie ofertowe
wraz z załącznikami
4) Cena ofertowa brutto zawiera wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, jakie Za-
mawiający będzie musiał ponieść na wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem
podatku VAT oraz innych podatków i opłat, jak również wszelkich ulg i zwolnień w podatkach
i opłatach.
5) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę. W związku z po-
wyższym zalecane jest Wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówie-
nia.
VII. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy:
1) Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena ofertowa.
2) Zamawiający zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 z Wykonawcą, które-
go ofertę wybrał.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub
w części.
Zamawiający odpowie na
wszystkie pytania Wykonawców, które wpłyną na adres e-mail do dnia 29.07.2021 roku do godziny
12:00.

Kontakt:
W niniejszym postępowaniu osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Anna Grabias,
tel.: 89 751 24 74 wewn. 17; e-mail: anna.grabias@gminaketrzyn.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.