Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka oraz budowa nowej szatni

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbiórka oraz budowa nowej szatni

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pszczew
Rynek 13
66-330 Pszczew
powiat: międzyrzecki
95 749 23 45, faks 95 749 23 12
grabowski@pszczew.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Pszczew
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 95 749 23 45, faks 9
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka oraz budowa nowej szatni sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zadania planuje się do wykonania: rozbiórkę istniejącego, murowanego, jednokondygnacyjnego, z dachem płaskim, budynku szatni sportowej o powierzchni zabudowy 96,70 m2. Następnie budowę nowego wolnostojącego, jednokondygnacyjnego, murowanego, niepodpiwniczonego budynku szatni sportowej z dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej krytym dachówką o powierzchni zabudowy 172,46 m2, powierzchni użytkowej 121,9 m2 wraz z instalacjami wod-kan, elektryczną, w tym fotowoltaiczną, wyposażeniem obiektu oraz zagospodarowaniem terenu: nawierzchnie z kostki typu POLBRUK 128,5 m2, nawierzchnie utwardzone o nawierzchni gruntowej 253,9m2, zieleń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający zastrzega, że w trakcie trwania budowy należy zapewnić możliwość dostępu do znajdującego się na tej samej działce boiska sportowego w celu prowadzenia działalności sportowej.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125379, ZP.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.pszczew.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniporlal.uzp.gov.pl/
ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap. gov.pl/wps/portal
poczty elektronicznej - adres poczty elektronicznej: grabowski@pszczew.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej
przyichużyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://rniniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem
https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie
przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego
lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:
b) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Pszczewie reprezentowany przez Wójta Gminy Pszczew z siedzibą w Pszczewie, Ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, ug@pszczew.pl, 95 7492 310;
c) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: dpo@pszczew.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy w Pszczewie, Ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa art. 6 ust 1 pkt c RODO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843).
e) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie inny odbiorcą, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Zamówień Publicznych)
f) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
h) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
i) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
j) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 12:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl na adres ePUAP: /7u2mx6om6i/skrytka

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 330 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zadania planuje się do wykonania: rozbiórkę istniejącego, murowanego, jednokondygnacyjnego, z dachem płaskim, budynku szatni sportowej o powierzchni zabudowy 96,70 m2. Następnie budowę nowego wolnostojącego, jednokondygnacyjnego, murowanego, niepodpiwniczonego budynku szatni sportowej z dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej krytym dachówką o powierzchni zabudowy 172,46 m2, powierzchni użytkowej 121,9 m2 wraz z instalacjami wod-kan, elektryczną, w tym fotowoltaiczną, wyposażeniem obiektu oraz zagospodarowaniem terenu: nawierzchnie z kostki typu POLBRUK 128,5 m2, nawierzchnie utwardzone o nawierzchni gruntowej 253,9m2, zieleń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający zastrzega, że w trakcie trwania budowy należy zapewnić możliwość dostępu do znajdującego się na tej samej działce boiska sportowego w celu prowadzenia działalności sportowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 330 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji wykazanych w
formularzu oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu;
1.1 sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) - jeżeli wartość środków finansowych lub zdolność kredytowa zostały określone w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu - jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia.
1.2 zdolność techniczna lub zawodowa;
1.2.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedno zamówienie, o minimalnej wartości 400.000,00 zł brutto w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy w rozumieniu Prawa budowlanego obiektu kubaturowego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymóg wykonania dwóch zamówień winien wykazać samodzielnie co najmniej jeden wykonawca.
1.2.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc następujące funkcje;
a) kierownik budowy - 1 osoba spełniająca następujące wymagania:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne,
Uwagi:
1) Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).
2) Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Przez kierownika budowy rozumieć kierownika budowy w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333).
4) Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
5) W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone wyżej wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.
6) W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których mowa wyżej były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.
7) Wartość robót budowlanych podaną w walutach innych niż PLN, zamawiający przeliczy wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego w dniu zakończenia robót - jeżeli w tym dniu Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu zakończenia robót budowlanych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ - jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, określające zakres jaki wykona każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie składa pełnomocnik w
imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający informuje,że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji wykazanych w
formularzu oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.