Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
M.C. Skłodowskiej
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
zp@zozglucholazy.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487780
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej , obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii do obiektów ochrony zdrowia Zamawiającego, na zasadach określonych przepisami ustaw Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, m.in. w zakresie świadectw pochodzenia dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, jak również przepisami ustawy o podatku akcyzowym Dz. U. z 2014r. poz. 752 z późn. zm. oraz z zasadami określonymi w koncesjach, przepisami Kodeksu Cywilnego, postanowieniami umowy, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2.Charakterystykę elektroenergetyczną miejsca dostarczania i pomiaru energii, parametry techniczne przyłączy wielkość mocy umownej, grupę przyłączeniową oraz grupę taryfową stosowane do rozliczeń zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ .
3. Miejsce realizacji (lokalizacja):
Obiekty Zamawiającego zlokalizowane są przy:
a) Ul. Lompy 2, 48-340 Głuchołazy - SP ZOZ ZOZ Pawilon ,,A", - ,,B"
b) Ul. M. C. Skłodowskiej , 48-340 Głuchołazy - SP ZOZ ZOZ

CPV: 09310000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00125446, ZP/02/07/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: platformazakupowa.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487780
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 11:00
Miejsce składania ofert: Platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02/07/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej , obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii do obiektów ochrony zdrowia Zamawiającego, na zasadach określonych przepisami ustaw Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, m.in. w zakresie świadectw pochodzenia dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, jak również przepisami ustawy o podatku akcyzowym Dz. U. z 2014r. poz. 752 z późn. zm. oraz z zasadami określonymi w koncesjach, przepisami Kodeksu Cywilnego, postanowieniami umowy, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2.Charakterystykę elektroenergetyczną miejsca dostarczania i pomiaru energii, parametry techniczne przyłączy wielkość mocy umownej, grupę przyłączeniową oraz grupę taryfową stosowane do rozliczeń zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ .
3. Miejsce realizacji (lokalizacja):
Obiekty Zamawiającego zlokalizowane są przy:
a) ul. Lompy 2, 48-340 Głuchołazy - SP ZOZ ZOZ Pawilon ,,A", - ,,B"
b) ul. M. C. Skłodowskiej , 48-340 Głuchołazy - SP ZOZ ZOZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca powinien posiadać:
- koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania umowy
- koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania umowy w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucji lub podpisaną , aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji ( OSD) na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
c) ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucji
d) ważną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji ( OSD) na świadczenie usługi dystrybucji
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z zapisami SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.