Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usługi konserwacji internatów i kwater internatowych położonych w obszarze...

Przedmiot:

Wykonywanie usługi konserwacji internatów i kwater internatowych położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Pomorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,KWATERA" Sp. z o. o
Starościńska 1
02-516 Warszawa
powiat: Warszawa
22 379 45 45
zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272622
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 379 45 45
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usługi konserwacji internatów i kwater internatowych położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Pomorskiego.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usługi konserwacji internatów i kwater
internatowych położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Pomorskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A i 2B do SWZ.

CPV: 50000000-5, 50700000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00125397, BZP.DZN.63.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amwkwatera.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zawarte są w części XX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte
są w części XXXII SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte
są w części XXXII SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272622
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://amwkwatera.eb2b.com.pl w zakładce "ZAŁĄCZNIKI"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-10-01

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.DZN.63.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usługi konserwacji internatów i kwater
internatowych położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Pomorskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A i 2B do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-10-01
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 2A i 2B do SWZ.
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 2A i 2B do SWZ.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie wzoru określonego w części XXIV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie
dysponował:o co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy G1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV;orazo co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy G3 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ); b) oświadczenie na temat wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 8 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Szczegółowe informacje zawarte są w części XVIII SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie wzoru określonego w części XXIV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.