Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Okresowa 5-letnia kontrola stanu technicznego, sprawności i wartości użytkowej budynków...

Przedmiot:

Okresowa 5-letnia kontrola stanu technicznego, sprawności i wartości użytkowej budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 277 35 00, fax 22 277 35 67
wawer.zgn@um.warszawa.pl
https://zgn-wawer.ezamawiajacy.pl/pn/zgn-wawer/demand/notice/public/34828/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 277 35 00, f
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., którego przedmiotem jest: Okresowa 5-letnia kontrola stanu technicznego, sprawności i wartości użytkowej budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN Wawer, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.
Rozliczenie ryczałtowe wykonanych usług - za faktycznie wykonane przeglądy.
Zakres prac objętych kontrolą:
- stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, elementów odwodnienia budynku, okładzin i wypraw tynkarskich, elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy) oraz balustrad, loggii, balkonów, urządzeń zamocowane do ścian i dachu budynku, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, ślusarki, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji gazowej, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku, małej architektury przy obiektach budowlanych (altanki śmietnikowe),
- poddasza i strychu,
- klatek schodowych,
- korytarzy ogólnych,
- piwnic,
- opis nie wykonanych robót remontowych wynikających z poprzednich protokołów,
- wykonanie dokumentacji zdjęciowej zagrożonych elementów budynków
- Sporządzenie protokołu pięcioletniego przeglądu obiektu budowlanego - dwa egzemplarze.

CPV: elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, elementów odwodnienia budynku

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 sierpnia 2021r., o godz. 10:30
6.1. Otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
Dokładny zakres przeglądów zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do ogłoszenia
Dokumenty niezbędne do złożenia oferty można otrzymać w Dziale Zamówień Publicznych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer przy Ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 4 lub na stronie internetowej: zgnwawer.bip.um.warszawa.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgn-wawer.ezamawiajacy.pl/pn/zgn-wawer/demand/notice/public/34828/details
5. Składanie ofertę jest w postaci elektronicznej - ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zgn-wawer.ezamawiajacy.pl.w zakładce ,, OFERTY do dnia 02 sierpnia 2021r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: - do 60 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dysponują osobą lub osobami, które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane"
- może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
- może pełnić samodzielną funkcję techniczną obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w przypadku wykonywania zamówienia oraz jest lub są członkami właściwej izby samorządu zawodowego. - załącznik Nr 3
3. Wykonali lub nadal wykonują (przedstawić pełny wykaz wykonanych usług) w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, główne usługi w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca - w tym co najmniej 2 zadania, polegające na wykonaniu przeglądów okresowych pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 61 i 62 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane - o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
4. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (związanej z przedmiotem zamówienia), dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na kwotę nie niższą niż 100 tysięcy złotych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyn.
5.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Platformie Zakupowej. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na Platformie Zakupowej.
5.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5.4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
6.2. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert dostępnych na platformie zakupowej zamawiającego i dokonywane jest przez Zamawiającego.
6.3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udoste?pnia na Platformie Zakupowej oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnos?ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawco?w, kto?rych oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6.4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, kto?ra spowoduje brak moz?liwos?ci otwarcia ofert w terminie okres?lonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunie?ciu awarii.
6.5. Zamawiaja?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego poste?powania
6.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie zgnwawer.bip.um.warszawa.pl oraz zgn-wawer.pl informacje dotyczące:
1) Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
2) Ceny złożonych ofert, terminu realizacji zmówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
7.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7.2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://zgn-wawer.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego".
Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową. Pytania należy kierować na adres wawer.zgn@um.warszawa.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczą.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań w obu powyższych formach bez konieczności podpisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wymagana forma składanych dokumentów:
- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
- Za dokumenty złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem rozumie się dokumenty złożone w formie elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli pytania do treści SWZ wpłyną po upływie terminu składania pytań, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytania bez rozpoznania.
Odpowiedź zostanie przesłana pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Każda zmiana wprowadzona przez Zamawiającego stanie się jej integralną częścią oraz zostanie zamieszczona na platformie e-Zamawiający.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa oraz zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców będą podlegały nowemu terminowi. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania pytań.
Nie jest przewidywane zwołanie zebrania Wykonawców.
7.3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania systemie informatycznym dostępnym pod adresem wskazanym w pkt. 7.2 SWZ, zgodnie z poniższą kolejnością.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
7.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".
7.5. Pozostałą, nie wskazaną w pkt. 7.2 i pkt 7.3 SWZ, korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres wawer.zgn@um.warszawa.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
7.6. Zamawiający poniżej wskazuje informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), dotyczące systemu dostępnego, pod adresem wskazanym w pkt. 7.2 SWZ. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
7 6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
7.6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
7.6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
7.6.4. Włączona obsługa JavaScript;
7.6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
7.7. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
7.8. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020r.) - zwane dalej ,,Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
7.8.1. Dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
7.8.2. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %
Do oferty należy załączyć: podpisany opis przedmiotu załącznik nr 1, formularz ofertowy załącznik nr 2, wykaz osób posiadających stosowne uprawnienia załącznik nr 3, wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS, wykaz wykonanych usług załącznik nr 4.

Uwagi:
budynku, okładzin i wypraw tynkarskich, elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy) oraz balustrad, loggii, balkonów, urządzeń zamocowane do ścian i dachu budynku, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, ślusarki, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.