Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BARLINEK
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
powiat: myśliborski
95 746 24 50
inwestycje@barlinek.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487792
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Barlinek
Wadium: 18 000 zł
Nr telefonu: 95 746 24 50
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ulicy Kościuszki i ulicy Pułaskiego w Barlinku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy T. Kościuszki (w tym odcinka ulicy leżącego w jej ciągu łączącej się z ulicą Chopina) o łącznej dł. ok. 486 m. i ulicy K. Pułaskiego o dł. ok.113 m. Barlinku.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1) w zakresie Ul. Tadeusza Kościuszki wymianę nawierzchni jezdni z wyregulowaniem jej szerokości, wykonanie normatywnych chodników dla pieszych oraz zjazdów na przyległe posesje, rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na przyległe posesje, rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na przyległe posesje, rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na przyległe posesje, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników zjazdów oraz utwardzonych poboczy, wykonanie elementów uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych tarcz skrzyżowań z drogami bocznymi, wymianę wpustów deszczowych oraz zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, remont odcinków sieci kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu rurami dwudzielnymi.

Istniejący stan ulicy: szerokość jezdni 3,5-5,5m ograniczony obustronnie krawężnikami betonowym, nawierzchnia w większości stanowi "trylinka" , w niewielkiej części betonowa kostka brukowa, obustronnie znajdują się chodniki dla pieszych o szerokości zmiennej 1,25-2,00 m

2) w zakresie Ul. Puławskiego: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokich fugach, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu rurami dwudzielnymi.

Istniejący stan ulicy: rozbiórka istniejącej nawierzchni w większości o konstrukcji tłuczniowo- żużlowej i wałowanego destruktu bitumicznego wykonanej podczas remontów cząstkowych oraz w niewielkiej części z elementów betonowych (trylinka) z chodnikiem.

CPV: 45000000-7, 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125512, RGPI.IX.7013.03.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/ pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Poprzez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Instrukcja składania ofert oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, zwana dalej ,,instrukcją", jest integralną częścią https://platformazakupowa.pl/ i dostępna jest na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek i formularza ,,Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie prowadzonego postępowania.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego w formatów: .zip .7Z.
Zamawiający będzie przekazywał informacje Wykonawcom za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej w sekcji ,,Komunikaty". Korespondencja, której adresatem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ do konkretnego Wykonawcy.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Barlinek, Ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek tel. 95 746 55 58; FAX: 95 746 17 04, e-mail: umig@barlinek.pl,
b) administratorem danych osobowych w Gminie Barlinek jest Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka,
c) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Robert Józefowicz, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@barlinek.pl.
Pozostałe szczegóły zawiera rozdział 22 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły zawiera rozdział 22 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487792
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek do dnia 10.08.2021 r., do godz. 11.00

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGPI.IX.7013.03.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy T. Kościuszki (w tym odcinka ulicy leżącego w jej ciągu łączącej się z ulicą Chopina) o łącznej dł. ok. 486 m. i ulicy K. Pułaskiego o dł. ok.113 m. Barlinku.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1) w zakresie ul. Tadeusza Kościuszki wymianę nawierzchni jezdni z wyregulowaniem jej szerokości, wykonanie normatywnych chodników dla pieszych oraz zjazdów na przyległe posesje, rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na przyległe posesje, rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na przyległe posesje, rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na przyległe posesje, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników zjazdów oraz utwardzonych poboczy, wykonanie elementów uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych tarcz skrzyżowań z drogami bocznymi, wymianę wpustów deszczowych oraz zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, remont odcinków sieci kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu rurami dwudzielnymi.

Istniejący stan ulicy: szerokość jezdni 3,5-5,5m ograniczony obustronnie krawężnikami betonowym, nawierzchnia w większości stanowi "trylinka" , w niewielkiej części betonowa kostka brukowa, obustronnie znajdują się chodniki dla pieszych o szerokości zmiennej 1,25-2,00 m

2) w zakresie ul. Puławskiego: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokich fugach, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu rurami dwudzielnymi.

Istniejący stan ulicy: rozbiórka istniejącej nawierzchni w większości o konstrukcji tłuczniowo- żużlowej i wałowanego destruktu bitumicznego wykonanej podczas remontów cząstkowych oraz w niewielkiej części z elementów betonowych (trylinka) z chodnikiem.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G gdzie:
O - całkowita liczba punktów
C- punkty uzyskane w kryterium ,,Cena brutto"
G - punkty uzyskane w kryterium ,,Okres gwarancji"
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1. W ramach kryterium ,,Cena brutto" oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
W ramach kryterium ,,Cena brutto" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 % x 100 pkt
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena brutto",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

2. W ramach kryterium ,,Okres Gwarancji" oceniany będzie Okres Gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zawarty w formularzu oferty. Okres Gwarancji należy podać w miesiącach. Wykonawca nie może zaoferować Okresu Gwarancji krótszego niż 48 miesięcy. Maksymalny Okres Gwarancji przyjęty do oceny ofert wyniesie 60 miesięcy, co oznacza, że w przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 60-miesięczny Okres Gwarancji.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 48 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku podania w ofercie Okresu Gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez Zamawiającego. W ramach kryterium ,,Okres Gwarancji" sposób przyznania punktów będzie dokonany przy zastosowaniu wzoru:
Go
G = ------------ x 40 % x 100 pkt
Gn
gdzie:
G - liczba punktów w ramach kryterium ,,Okres Gwarancji",
Gn - najdłuższy zaoferowany Okres Gwarancji,
Go - Okres Gwarancji oferty ocenianej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 400.000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):
a) zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi lub innej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m 2 każda (przez jedną robotę rozumie się roboty budowlane wykonane na podstawie jednej umowy);

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (1 osoba) - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót w tej specjalności. Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień w danej specjalności.
b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie oraz minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót w tej specjalności. Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień w danej specjalności.
Nakładające się na siebie okresy pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót nie sumują się.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z funkcji.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w rozdziale 8 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7.1. i 7.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 8 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
5) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
6) art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP.
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w rozdziale 10 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5-cio letni okres liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
c) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu znajdują się w rozdziale 10 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP
Szczegóły dot. wadium zawarte są w rozdziale 12 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 10.3. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) dokumenty, o których mowa w pkt 10.2. lit. b i d wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wspólnie, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 10.2. lit. a i c składa ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu, do którego wykazania służy dany dokument;
6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.

Szczegóły dot. składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w rozdziale 10 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G gdzie:
O - całkowita liczba punktów
C- punkty uzyskane w kryterium ,,Cena brutto"
G - punkty uzyskane w kryterium ,,Okres gwarancji"
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1. W ramach kryterium ,,Cena brutto" oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
W ramach kryterium ,,Cena brutto" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 % x 100 pkt
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena brutto",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

2. W ramach kryterium ,,Okres Gwarancji" oceniany będzie Okres Gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zawarty w formularzu oferty. Okres Gwarancji należy podać w miesiącach. Wykonawca nie może zaoferować Okresu Gwarancji krótszego niż 48 miesięcy. Maksymalny Okres Gwarancji przyjęty do oceny ofert wyniesie 60 miesięcy, co oznacza, że w przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 60-miesięczny Okres Gwarancji.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 48 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku podania w ofercie Okresu Gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez Zamawiającego. W ramach kryterium ,,Okres Gwarancji" sposób przyznania punktów będzie dokonany przy zastosowaniu wzoru:
Go
G = ------------ x 40 % x 100 pkt
Gn
gdzie:
G - liczba punktów w ramach kryterium ,,Okres Gwarancji",
Gn - najdłuższy zaoferowany Okres Gwarancji,
Go - Okres Gwarancji oferty ocenianej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.