Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodników

Przedmiot:

Budowa chodników

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szczawno-Zdrój
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno-Zdrój
powiat: wałbrzyski
tel. 74 84-39-25
sekretariat@szczawno-zdroj.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Szczawno-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 84-39-25
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
,,Budowa chodników na terenie działek 678/2, 627, 590, 582/4, 539/2 obr. 1 oraz 236/5 i 215/1 obr. 2 w Szczawnie-Zdroju".
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn ...Budowa chodników na terenie działek 678/2, 627, 590, 582/4, 539/2 obr. 1 oraz 236/5 i 215/1 obr. 2 w Szczawnie-Zdroju". W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót budowlanych w zakresie:
1.1. Budowy chodnika pomiędzy Ul. Zdrojową i Kolejową;
1.2. Budowy chodnika pomiędzy Ul. Potockiego i aleją rododendronów w Parku Zdrojowym;
1.3. Budowy chodnika przy Pomniku Psa w Parku Zdrojowym.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna i przedmiary robót.

Dokument nr: ZI.271.ZO.3.2021

Składanie ofert:
7.1. Miejsce składania ofert:
a) dla oferty w formie pisemnej - ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie: Oferta ZI. 271 .ZO. 3. 202 l-,,Budowa chodników na terenie działek 678/2, 627, 590. 582/4, 539/2 obr 1 oraz 236/5 i 215/1 obr. 2 w Szczawnie-Zdroju " w siedzibie Gminy Szczawno-Zdrój, 58-310 Szczawno-Zdrój, Ul. Kościuszki 17;
b) dla oferty w formie elektronicznej - ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szczawno-zdroj.pl wpisując w tytule wiadomości: Oferta Z1.271.ZO.3.2021 - ,,Budowa chodników na terenie działek 678/2. 627, 590, 582/4, 539/2obr. 1 oraz 236/5 i 215 1 obr.2 w Szczaw nie-Zdroju".
7.2. Oferty należy składać w terminie do dnia 02.08.2021 r. do godz. 15.30
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: 30.09.2021r.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wykaże, że do realizacji inwestycji dysponuje lub będzie dysponować niezbędnymi narzędziami i urządzeniami do wykonania zamówienia (sprzętem i transportem).
3. Opis sposobu przygotowania oferty:
3.1. W\\\\konawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty7
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
5.1. Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5.2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. Rzeczywista wartość robót zostanie ustalona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i sprawdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy.
5.3. Cenę ofertow ą należy podać w walucie polskiej PLN
5.4. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia w określonym terminie.
5.5. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone. Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in..
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
6. Kryteria wyboru oferty z podaniem znaczenia (wagi) i sposób oceny ofert.
Lp.
Nazwa kryterium
Waga kryterium
Cena(C)
100%
Kryterium ,,Cena (C)" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Liczba punktów zostanie wyliczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C =-------------1.......... .......-..............------------x 100%
Cena badanej oferty
/Według zasady: l%=lpkt/
Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
8. Dodatkowe informacje:
8.1. Do dnia składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia Zapytania ofertowego. Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany warunków niniejszego Zapytania ofertowego.
10. Wymogi dotyczące oferty:
10.1. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym- załącznik nr 1
10.2. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne)
do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notanusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

Uwagi:
12. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1)', zwanym dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szczawna- Zdroju, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój, nr tel. 74 849 39 16 w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego Ii pomiędzy godz 7-50 a godz 1510 od poniedziałku do piątku adres email: sekietanat@szczawno-zdroj.pl;'
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrom Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email icdo@szczawno-zdroj.pl; ' '
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstaw ie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.2019 ze zra. );
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy P.Z.P., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje całv czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Tana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.Z.P.. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO:
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wy magałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PIP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Paa że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) me przysługuje Pani/Panu: '
a) w związku z art. 17 ust. 3 UL b. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art.2i RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzama danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) przy sługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
Informacji o zamówieniu udziela: Grzegorz Chałdas, tel. 74 84-39-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.