Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyfrezowanie korzeni wraz z rekonstrukcją kanału w technologii bezwykopowej

Przedmiot:

Wyfrezowanie korzeni wraz z rekonstrukcją kanału w technologii bezwykopowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Aleja Niepodległości 930
81-861 Sopot
powiat: Sopot
tel. 609 060 524, tel. 58 551 21 15,
zamowienia@zdiz.sopot.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 609 060 524, te
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyfrezowanie korzeni wraz z rekonstrukcją kanału w technologii bezwykopowej w zamkniętym korycie Potoku Karlikowskiego przy AL. Niepodległości 685 w Sopocie
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wycięcie korzeni i innych przeszkód ze skanalizowanego odcinka Potoku Karlikowskiego (kanał Dn700 - rury betonowe, uszkodzone przez korzenie), czyszczenie kanału z usuniętych elementów, monitoring po rekonstrukcji kanału w technologii bezwykopowej.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1.

Dokument nr: ZP- 62/NZ/2021/PJ

Składanie ofert:
3. Miejsce i termin złożenia oferty: e-mail na adres: zamowienia@zdiz.sopot.pl w terminie do dnia 30.07.2021 r do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu:
5. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów:
cena ofertowa brutto waga 100%
6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów w kryterium ,,Cena ofertowa brutto" - C
Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Cena ofertowa brutto 100% 100 Cena najtańszej oferty C =--------------------------------------x 100pkt Cena badanej oferty
1) Ocena punktowa w kryterium ,,Cena ofertowa brutto" dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa łączna liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Warunki płatności:
1) Płatność za dostarczony przedmiot umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na rachunek zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
str. 1
VAT. Faktura VAT, aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną, musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać:
Nabywca: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27,81-704 Sopot
NIP 585-14-11-941 , REGON: 191675563 Faktura winna być dostarczona na adres
Odbiorcy i musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazać tj.:
Odbiorca: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930,81-861 Sopot,
pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych.
2) Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/. Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: zdizsopot Adres PEF : 5851003159. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w języku polskim; ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl.
10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Sławek tel. 609 060 524.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.