Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
47z dziś
4570z ostatnich 7 dni
17665z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich Wydział Przygotowania Inwestycji
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 6286558
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 6286558
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,,Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Powstańców Warszawy".
Opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych przy bloku nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy na nieruchomości o oznaczeniu 52/19/11/27 wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. Należy zaprojektować maksymalną liczbę miejsc postojowych wraz z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Należy zaprojektować miejsca postojowe z nawierzchni przepuszczalnej oraz odwodnienie powierzchniowe parkingu.
Szczegółowe wytyczne do projektu:
Działka ewidencyjna o oznaczeniu 52/19/11/27 zgodnie z Ewidencją gruntów jest własnością Miasta Poznań.
Opracowanie dokumentacji ma polegać na zaprojektowaniu maksymalnej liczby miejsc postojowych wraz z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych przy bloku nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy na nieruchomości o oznaczeniu 52/19/11/27.
Opracowanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami. Należy również uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia/opinie (m.in. Wydziału Terenów Zieleni ZDM, Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta wraz Koordynatorem ds. dostępności przestrzeni publicznej, Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDM i Rady Osiedla Winiary).
Dokumentację projektową należy zaprojektować w taki sposób, aby uniknąć wycinki istniejącego drzewa.
1. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:
Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych z aktualnymi stanami prawnymi.
Należy wykonać niezbędne pomiary geodezyjne, które pozwolą wykonać przekroje poprzeczne terenu, nie rzadziej niż co 20m i w miejscach charakterystycznych, pomiary umożliwiające wykonanie modelu terenu oraz pomiary istniejącego zagospodarowania ciągu komunikacyjnego w tym infrastruktury technicznej, w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania elementów objętych zadaniem oraz do prawidłowego przebudowania ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.
Wszystkie pomiary sytuacyjno-wysokościowe powierzchni istniejącego terenu należy przedstawić również w pliku tekstowym ( w formacie *.txt) z podaniem numerów i współrzędnych X, Y, Z.
Należy wykonać badania geotechniczne niezbędne do prawidłowego wykonania projektu.
Rozwiązania projektowe obejmować będą nieruchomości administrowane przez Miasto Poznań.
2. Wymagania dotyczące zgodności z zapisami MPZP
Na terenie objętym przedmiotowym zadaniem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
3. Wymagania w zakresie odwodnienia
Projekt powinien zapewnić prawidłowe odwodnienie projektowanych miejsc postojowych.
4. Kolizje
Należy wystąpić do gestorów sieci o uzgodnienie projektu oraz o warunki techniczne na przebudowę ewentualnych kolizji. W przypadku kolizji przedmiotowej inwestycji z istniejącymi urządzeniami liniowymi należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych do właściciela sieci, w których należy powołać się na art. 39, a w szczególności ust. 5 ustawy o drogach publicznych, który określa iż koszty wynikające z ulepszenia urządzeń ponosi gestor urządzenia. Jednocześnie niezbędne jest uzyskanie informacji od wszystkich gestorów sieci o ewentualnych planowanych inwestycjach na obszarze objętym zamówieniem.
5. Zieleń
Należy wykonać inwentaryzację istniejącej zieleni w obrębie projektowanych miejsc postojowych oraz w odległości 5 m od projektowanej budowli (3 egz.). W inwentaryzacji należy określić: nazwę polską gatunkową i rodzajową, obwód pnia na wysokości 5 cm i 130 cm (w przypadku krzewów powierzchnię w m2), średnicę rzutu korony, określenie stanu zdrowotnego roślin.
Inwentaryzację zieleni do uzgodnień należy przedstawić na planie sytuacyjnym wraz z rozwiązaniami drogowymi. Dokumentację należy opracować przy założeniu jak najmniejszej kolizji z istniejącą roślinnością, z ewentualnymi nasadzeniami rekompensacyjnymi wynikającymi z konieczności wycinki drzew i krzewów (gdy będą wymagane).
6. Inwentaryzacja elementów drogowych i infrastruktury technicznej
Wykonać należy inwentaryzację istniejących elementów drogowych i infrastruktury technicznej na obszarze objętym inwestycją.
W zakresie inwentaryzacji należy zinwentaryzować również zjazdy, bramy do posesji, furtki, zasuwy wodociągowe i gazowe, hydranty, studnie, słupki, znaki i inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, krawężniki, obrzeża, pozostałości fundamentów budynków, słupy, reklamy i inne, które mogą kolidować z
projektowaną inwestycją. Inwentaryzację tą należy dołączyć do projektu wstępnego, do materiałów do uzgodnień i pokazać odrębnie na planie sytuacyjnym.
7.Narada Koordynacyjna
Przed złożeniem materiałów do uzyskania uzgodnień uzbrojenia na Naradzie Koordynacyjnej Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do uzyskania wyprzedzająco uzgodnienia przebiegu projektowanych sieci z Wydziałem planowania i opiniowania ZDM.
Szczegółowe wymagania opisano na stronie internetowej ZDM w zakładce ,,Załatw sprawę" ? ,,Narada Koordynacyjna - uzgodnienia uzbrojeń" https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen
8. Postęp prac
Konieczne jest aby na etapie przygotowania harmonogramu prac projektowych zostały określone przez projektanta ,,kamienie milowe" wraz z planowanym okresem ich realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji zadania przed zawarciem umowy i będzie on stanowił załącznik numer 1 do umowy.
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wpisywania na bieżąco (do aplikacji ZDM) informacji o wykonaniu ,,Kamieni milowych" określonych na początku przez Projektanta w załączonym do umowy harmonogramie realizacji zadania oraz uzupełnianych i dodawanych przez Zamawiającego nowych ,,kamieni milowych" podczas całego okresu projektowania.
Należy opracować odpowiednio:
- materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskać decyzję administracyjną w tym zakresie,
- projekt budowlany (5 egz.),
- projekt wykonawczy (5 egz.),
- projekt usunięcia lub zabezpieczenia kolizji odrębnie dla każdej branży jeśli będzie konieczny (5 egz.),
- dokumentacja geotechniczna (5egz.),
- projekt organizacji ruchu (5 egz.),
- inwentaryzację istniejącej zieleni w obrębie projektowanych miejsc postojowych w odległości 5m od projektowanej budowli (3egz). W inwentaryzacji należy określić: nazwę polską gatunkową i rodzajową, obwód pnia mierzony na wysokości 5 i 130 cm (bądź powierzchnię w m2 w przypadku krzewów), średnicę rzutu korony, określenie stanu zdrowotnego roślin. Spośród roślin wytypowanych do wycinki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, należy oznaczyć te, które wymagają uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na ich usunięcie i te, których wycinka nie wymaga uzyskania decyzji oraz zestawić w osobnych tabelach obie grupy roślin. Do inwentaryzacji należy załączyć dokumentację fotograficzną, a wyniki inwentaryzacji należy zestawić w tabeli.
- projekt zieleni wraz z projektem ewentualnych nasadzeń rekompensacyjnych, jeżeli wystąpi taka konieczność (5 egz.),
- kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz przedmiary robót oferta (3 egz.),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.),
- projekt budowlany, wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji elektronicznej na CD w 2 egz. Przedmiar robót oferta należy zapisać w formie odrębnego pliku w formacie Excel na tej samej płycie CD,
- całość dokumentacji należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej *.dwg, *doc, *xls, kosztorysy w *.ath, *.xls.
Należy pozyskać pozwolenie na budowę oraz przygotować wniosek o wycinkę drzew w przypadku kiedy zajdzie taka konieczność.
Należy uzyskać m.in. następujące opinie:
- Rady Osiedla Winiary,
- Wydziału Inżynierii Ruchu ZDM,
- Wydziału Planowania i Opiniowania ZDM (w zakresie uzgadniania planu zagospodarowania terenu),
- wszystkich gestorów sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami,
- Wydziału Terenów Zieleni ZDM,
- Wydziału Remontów i Utrzymania Dróg ZDM (w zakresie konstrukcji nawierzchni),
- Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta, który w porozumieniu z Koordynatorem ds. dostępności przestrzeni publicznej zaopiniuje dokumentację w zakresie estetyki, w szczególności zastosowanych w projekcie nawierzchni oraz form i kolorystyki elementów wyposażenia miejsc postojowych, jak również spełnienia wymagań określonych w ,,Standardach Dostępności dla Miasta Poznania",
- innych jednostek miejskich (jeśli konieczne jest zajęcie nieruchomości będącej w zarządzie jednostki miejskiej),
- Konserwatora Zabytków (miejski lub wojewódzki) jeśli wymagane,
- inne niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji.
Opinie wydziałów ZDM należy pozyskiwać za pośrednictwem Wydziału Przygotowania Inwestycji prowadzącego przedmiotowe zadanie.
Wykonawca w przypadku, gdy zostaną wprowadzone do dokumentacji projektowej jakiejkolwiek zmiany w porównaniu z wersją zaopiniowaną przez Radę Osiedla, zobowiązany jest do przedłożenia ostatecznej wersji dokumentacji do ponownego uzgodnienia w Radzie Osiedla z podaniem przyczyny, dla której dokumentacja została zmieniona.
Projekt należy opracować zgodnie z poniższymi dokumentami i wytycznymi załączonymi na stronach Urzędu Miasta i ZDM:
? na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakładce:
Załatw sprawę ? Narada Koordynacyjna ? uzgodnienia uzbrojeń
(https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen)
? na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakładce:
Zamówienia publiczne ? Wytyczne dla wykonawców ? Wytyczne ZDM do projektowania
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania
? na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakładce:
Przestrzeń Publiczna (http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna) -
? na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakładce:
Standardy Rowerowe:
http://www.poznan.pl/mim/rowery/standardy-techniczne-infrastruktury-rowerowej-miasta-poznania,p,35473,35475,37915.html
? na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakładce:
Standardy Dostępności: http://www.poznan.pl/mim/hc/news/standardy-dostepnosci-dla-miasta-poznania,116431.html
? na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakładce: Zamówienia publiczne ? Wytyczne do oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosowanych przez ZDM Poznań https://zdm.poznan.pl
Inne wymagania Zamawiającego:
Dokumentacja powinna posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, zgody na odstępstwa i opinie niezbędne do uzyskania zaświadczenia lub pozwolenia na budowę. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności przedmiarów robót z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Biuro projektów powinno dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu ww. zgodności w celu uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji, a wynikające z błędów dokumentacji technicznej. Dokumentację przetargową należy wykonać zgodnie z załączonymi danymi wyjściowymi do opracowania kosztorysów i STWiORB. Do projektu wykonawczego należy dołączyć obliczenia wraz z wyszczególnieniem poszczególnych robót.
Projektant musi posiadać uprawnienia w zakresie projektowania dróg oraz w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, a w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zieleni posiadać odpowiednią kadrę posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie zieleni.
Uprawnienia projektanta reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Do oferty należy złożyć oświadczenie imienne projektanta i sprawdzającego każdej z branż wraz z podpisem i pieczątką z uprawnieniami, o gotowości do sprawowania funkcji projektanta i sprawdzającego dla zadania zgodnie z załączonym wzorem. Przed podpisaniem umowy, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji zadania oraz określenia kamieni milowych, które stanowią nieodłączną część umowy.
Wymaga się, aby projektant na bieżąco konsultował postęp prac z Zamawiającym. Wymaga się, aby projektant uczestniczył w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Radę Osiedla lub ZDM o ile zajdzie taka potrzeba.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.
Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania, bez dodatkowego wynagrodzenia, przed ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane, wykona aktualizację kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż w terminie 14 dni od daty zlecenia.
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do udzielenia niezwłocznie wyjaśnień zgłaszanych przez oferentów na etapie przetargu na roboty budowlane do opracowanej dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. W formularzu ofertowym oferent zobowiązany jest do podania oferty za pełnienie
nadzoru autorskiego jako wartość ryczałtowa za 1 pobyt na budowie. Należy założyć, że inwestycja będzie realizowana w terminie 4 lat od przekazania przez projektanta dokumentacji projektowej. Jednocześnie oferent zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w podanej kwocie.
Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków w ciągu 3 dni roboczych od ich uzyskaniu.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Dokument nr: IPI.220.033.2021

Otwarcie ofert: Data i godz. otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2021r. o godz. 12:00 w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich Ul. Wilczak 17 - Wydział Przygotowania Inwestycji.

Składanie ofert:
Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym lub przesłać pocztą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
TERMIN SKŁADANIA ofert
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.08.2021r. do godz. 15.30

Miejsce i termin realizacji:
Ostateczny termin opracowania - 30 listopada 2021r.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa
? dysponowanie osobą/osobami posiadającą/ posiadającymi uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz niepodlegającą/ niepodlegającymi wykluczeniu z postępowania,
Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który do realizacji zadania wskazał projektanta/sprawdzającego:
- który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał dokumentację projektową tzn. stwierdzono istotne błędy lub niezgodności uniemożliwiające realizację projektu lub,
- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć również Wykonawcę, który nieterminowo wykonał zlecenie na rzecz ZDM w Poznaniu i z tego tytułu zostały naliczone mu kary w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub zrezygnował z realizacji zadania,
? niepodleganie wykluczeniu z postępowania (dotyczy Wykonawcy składającego ofertę). Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy, zasądzenia odszkodowania lub uniemożliwiło realizację inwestycji.
? spełnienie warunków udziału w postępowaniu i podpisanie oświadczenia - formularz ofertowy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Uwagi:
Pouczenie
- oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie.
- w celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed 09.08.2021r. godz. 12:00 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 09.08.2021r. godz. 12:00 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Informacja o ochronie danych osobowych
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
? administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; numer telefonu 61 647 72 73 (81), adres email: zdm@zdm.poznan.pl;
? z inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miejskich można skontaktować się pod nr telefonu: 885 340 040, ( w godz. pracy ZDM) ,adres e-mail: dane.osobowe@zdm.poznan.pl;
? dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
? obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
? osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
? osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert:
Mariusz Woźniak

Kontakt:
Malwina Maciejewska tel. 61 6286558, mmaciejewska@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.