Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SUSZ
ul. Józefa Wybickiego 6
14-240 Susz
powiat: iławski
55 278 60 15, faks 55 278 62 22
susz@susz.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487771
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Susz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 55 278 60 15, faks 5
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi 143001N w miejscowości Lubnowy Małe
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: ,,Przebudowa drogi 143001N w miejscowości Lubnowy Małe". Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców ,,obiektem" lub ,,przedmiotem zamówienia". 1. Opis przedmiotu zamówienia : 1.1) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne: Roboty pomiarowe, granice, pkt, główne - geodeta, Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt osnowy geodezyjnej!,, Pomiar powykonawczy- 1. kpl. 1.2) Jezdnia: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat, I-IV głębokości 71 cm, wraz z rozbiórką masy z wywozem podbudowy, krawędź ist, masy przycięta do rozbiórki pilą mechanicznie - dotyczy remontu cząstkowych - 472 m2; Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt, kat, I-IV - 335,12 m3; Warstwa odsączająca z piasku, Zagęszczenie mechaniczne, Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, - 472 m2; Stabilizacja z betonu RM-5 grubości po zagęszczeniu 20 cm - 472 m2; Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia,) - 472 m2; Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia, poszerzenia) oraz wykonanie profilowania ist, podbudowy równiarka , nadanie odpowiednich spadków - 472 m2; Skropienie nawierzchni drogowej - 456 m2; Podbudowa z z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16 W grubość po zagęszcz, 5 cm, KR1, niweleta zgodna z ist, nawierzchnia odsadzka 8 cm - 456 m2; Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum), - 456 m2; Skropienie nawierzchni drogowej - 440 m2; Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S - 4 cm po zagęszczeniu KR2, dostosowaniem się do istniejących nawierzchni asfaltowych - 440 m2; Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dostosowanie terenu do projektowanej niwelety zjazdu) - 60 m2; wyrównanie lokalnych zapadnięć i niektórych nierówności masą bitumiczną mechanicznie - 640 ton, Frezowanie korekcyjne - 1 kmpl.

CPV: 45233120-6

Dokument nr: 2021/BZP 00125425, RLZP.I.271.17.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/susz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/susz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: a) .zip, b) .7Z 5. UWAGA !!! Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie za pomocą platformazakupowa.pl (dalej jako ,,Platforma"), dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/susz i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert). 7. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 8. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XII SWZ do niniejszego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Susz, z siedzibą w Suszu przy Ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, z którą można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: susz@susz.pl lub telefonicznie pod nr 55 278 60 15. 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@susz.pl . 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487771
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/susz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RLZP.I.271.17.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: ,,Przebudowa drogi 143001N w miejscowości Lubnowy Małe". Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców ,,obiektem" lub ,,przedmiotem zamówienia". 1. Opis przedmiotu zamówienia : 1.1) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne: Roboty pomiarowe, granice, pkt, główne - geodeta, Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt osnowy geodezyjnej!,, Pomiar powykonawczy- 1. kpl. 1.2) Jezdnia: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat, I-IV głębokości 71 cm, wraz z rozbiórką masy z wywozem podbudowy, krawędź ist, masy przycięta do rozbiórki pilą mechanicznie - dotyczy remontu cząstkowych - 472 m2; Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt, kat, I-IV - 335,12 m3; Warstwa odsączająca z piasku, Zagęszczenie mechaniczne, Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, - 472 m2; Stabilizacja z betonu RM-5 grubości po zagęszczeniu 20 cm - 472 m2; Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia,) - 472 m2; Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia, poszerzenia) oraz wykonanie profilowania ist, podbudowy równiarka , nadanie odpowiednich spadków - 472 m2; Skropienie nawierzchni drogowej - 456 m2; Podbudowa z z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16 W grubość po zagęszcz, 5 cm, KR1, niweleta zgodna z ist, nawierzchnia odsadzka 8 cm - 456 m2; Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum), - 456 m2; Skropienie nawierzchni drogowej - 440 m2; Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S - 4 cm po zagęszczeniu KR2, dostosowaniem się do istniejących nawierzchni asfaltowych - 440 m2; Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dostosowanie terenu do projektowanej niwelety zjazdu) - 60 m2; wyrównanie lokalnych zapadnięć i niektórych nierówności masą bitumiczną mechanicznie - 640 ton, Frezowanie korekcyjne - 1 kmpl.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 1.1) W kryterium Cena (C): cena najniższa brutto (spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu) / cena brutto oferty badanej x 60 pkt. Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu ofertowym" (załączniku nr 1 do SWZ). Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 1.2.) W kryterium Gwarancja: Wykonawca otrzyma odpowiednio następującą liczbę punktów za poszczególny okres gwarancji ogółem: a) 50-51 miesięcy gwarancji - 5 pkt, b) 52-53 miesięcy gwarancji - 10 pkt, c) 54-56 miesięcy gwarancji - 20 pkt, d) 57-59 miesięcy gwarancji - 30 pkt. e) 60 i więcej miesięcy gwarancji - 40 pkt. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 50 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji proponowany przez Zmawiającego wynosi 60 m-cy. UWAGA: Oferta z okresem gwarancji krótszym niż 50 m-cy zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia, a co za tym idzie, odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. Oferta z okresem gwarancji 60 miesięcy i więcej otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium. W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 50 miesięcy i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 11 ustawy pzp. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 6 ,,Formularza ofertowego" (załącznik nr 1 do SWZ). Okres gwarancji należy podać w miesiącach np. 50,51,52, ....itd. miesięcy. 2. Ocenę oferty (Of) stanowi suma punktów określona dla poszczególnych kryteriów wg wzoru: Of= C + Gw, gdzie: Of- ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną; C- ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium cena; Gw- ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium gwarancja; 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg powyższego wzoru. Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 4.1.) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez ,,zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia", należy rozumieć budowę, remont lub przebudowę obiektów drogowych (np. dróg, placów, parkingów) o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 1000 m2 (każde zadanie). 4.2.) będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia: a) Kierownik robót w specjalności drogowej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy o minimalnych wymaganiach: - wykształcenie wyższe lub średnie, - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawcę. 2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument przedstawia każdy wykonawca we własnym imieniu).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez pod-miot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; - załącznik nr 5 do SWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, do-świadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5A do SWZ; 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 5B do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 pzp) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. 2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 1.1) W kryterium Cena (C): cena najniższa brutto (spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu) / cena brutto oferty badanej x 60 pkt. Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu ofertowym" (załączniku nr 1 do SWZ). Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 1.2.) W kryterium Gwarancja: Wykonawca otrzyma odpowiednio następującą liczbę punktów za poszczególny okres gwarancji ogółem: a) 50-51 miesięcy gwarancji - 5 pkt, b) 52-53 miesięcy gwarancji - 10 pkt, c) 54-56 miesięcy gwarancji - 20 pkt, d) 57-59 miesięcy gwarancji - 30 pkt. e) 60 i więcej miesięcy gwarancji - 40 pkt. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 50 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji proponowany przez Zmawiającego wynosi 60 m-cy. UWAGA: Oferta z okresem gwarancji krótszym niż 50 m-cy zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia, a co za tym idzie, odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. Oferta z okresem gwarancji 60 miesięcy i więcej otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium. W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 50 miesięcy i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 11 ustawy pzp. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 6 ,,Formularza ofertowego" (załącznik nr 1 do SWZ). Okres gwarancji należy podać w miesiącach np. 50,51,52, ....itd. miesięcy. 2. Ocenę oferty (Of) stanowi suma punktów określona dla poszczególnych kryteriów wg wzoru: Of= C + Gw, gdzie: Of- ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną; C- ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium cena; Gw- ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium gwarancja; 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg powyższego wzoru. Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. 4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.