Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
260z dziś
4716z ostatnich 7 dni
19604z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa Inwertera

Przedmiot:

Dostawa Inwertera

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o
ul. Iglasta 5
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
tel. (041) 274-53-24/25 fax (041) 275-03-36
poczta@pwik.starachowice.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (041) 274-53-24
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie o cenę na dostawę Inwertera Huawei SUN2000-100KTL-H1 dla PWiK sp. z o. o. w
Starachowicach - nr sprawy: 17/07/2021/F
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa siedziby Zamawiającego Inwertera HUAWEI SUN2000-
100KTL-H1

Dokument nr: 17/07/2021/F

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 r. o godz. 13:00

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie i zaadresować:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
27-200 Starachowice
ul. Iglasta nr 5
Oraz opisać:
Przetarg na wykonanie analizy ryzyka
nr sprawy 17/07/2021/F
Nie otwierać do dnia 09.08.2021 r. do godz. 13:00
TERMIN SKŁADANIA ofert
TERMIN SKŁADANIA ofert - do dnia 09.08.2021 r. do godz. 12.30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Termin dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
III. Wymagania formalne realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny
koszt i ryzyko.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu
umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, i za
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji producenta na dostarczony inwerter.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie zrealizowanie całości zamówienia (dostawy) potwierdzone
protokołem odbioru.
5. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury w 30 dni od dnia jej dostarczenia.
6. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy przyśpieszenie płatności za wystawioną fakturę
pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania płatności w terminie wcześniejszym niż
ustalono w ust. 4 strony ustalają, że skonto będzie wynosiło odpowiednio:
o dla płatności w terminie od 2 do 7 dni od dnia wystawienia faktury - 3% kwoty netto z
faktury;
o dla płatności w terminie od 8 do 14 dni od dnia wystawienia faktury - 2 % kwoty netto z
faktury;
o dla płatności od 15 do 25 dni od dnia wystawienia faktury - 1% kwoty netto z faktury.
Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
6. Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, określonym w Dziale XI, Rozdział 1a ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174).
IV. Warunki stawiane Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
2. Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
3. W stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty
4. Posiadają wiedzę i doświadczenie, a w szczególności w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, wykonali przynajmniej 3 dostawy paneli fotowoltaicznych w ilości nie mniejszej niż 50 szt. na jednego kontrahenta.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
V. Sposób przygotowania oferty
1. W formie pisemnej w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz należy podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Oferta musi zawierać co najmniej:
a. Wypełniony załącznik nr 1 - oferta
b. Odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
b. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.
VII. Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 20 dni od dnia otwarcia ofert.
VIII. Kryteria wyboru oferty
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się ceną.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

Kontakt:
Pozostałe informacje
Kontakt w sprawie: e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl lub mmr@pwik.statrachowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.