Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skierbieszów
Rynek 1
22-420 Skierbieszów
powiat: zamojski
84 62 136 08, faks 84 62 136 08
skierbieszow@zgwrp.org.pl
https://skierbieszow.ezamawiajacy.pl/pn/skierbieszow/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: lubelskie
Miasto: Skierbieszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 84 62 136 08, faks 8
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej w ramach
Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze F
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze F"
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej oraz udzielenie gwarancji na wykonane roboty.
b) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia i rysunkami pomocniczymi do wyceny (inwentaryzacja) stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 do SWZ przy użyciu przedmiaru robót (stanowiącego jedynie materiał pomocniczy do wyceny) - załącznik nr 9 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 44231000-8, 45233251-3, 45331100-7, 45331110-0, 45340000-2, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125393, RG.OK.2710.2.2021.IB

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://skierbieszow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://skierbieszow.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje zawarte w SWZ udostępnionej na platformie: https://skierbieszow.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w SWZ udostępnionej na platformie: https://skierbieszow.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://skierbieszow.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma elektroniczna pod adresem: https://skierbieszow.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RG.OK.2710.2.2021.IB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze F"
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej oraz udzielenie gwarancji na wykonane roboty.
b) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia i rysunkami pomocniczymi do wyceny (inwentaryzacja) stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 do SWZ przy użyciu przedmiaru robót (stanowiącego jedynie materiał pomocniczy do wyceny) - załącznik nr 9 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44231000-8 - Gotowe panele ogrodzeniowe

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami oceny ofert:

Cena - 60 %
Okres gwarancji - 40 %

1) Cena CO - waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
C min
C o = ---------- x 60
C b
Co - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)w kryterium ceny 60 %
C min - najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - zaproponowana cena oferty badanej

2) Okres gwarancji - waga 40%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
G b
G o = ---------- x 40
G max

Go - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium okres gwarancji G b - zaproponowany okres gwarancji w badanej ofercie
G max - maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie określony przez Zamawiającego równy 84 miesiącom.

Minimalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 60 miesięcy maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 84 miesiące. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy niż 60 miesięcy - zostanie odrzucona. W przypadku gdy termin gwarancji przekroczy 84 miesiące do obliczeń w kryterium okres gwarancji przyjęty będzie okres 60 miesięcy.

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:
Najkorzystniejsza oferta = oferta z największą liczbą punktów LP
LP = C + G gdzie: LP - wyliczona ilość punktów badanej oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się wykonaniem minimum:
o 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/remoncie budynków o wartości robót co najmniej 130.000,00 zł netto oraz załączy dowody określające, że roboty budowlane w/w zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone i potwierdzone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, ustawy Pzp oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - art. 125 ustawy Pzp.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1) Oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy).
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

6. W przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający zawrze umowę, według projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 308. ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy.
2. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 - 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami oceny ofert:

Cena - 60 %
Okres gwarancji - 40 %

1) Cena CO - waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
C min
C o = ---------- x 60
C b
Co - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)w kryterium ceny 60 %
C min - najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - zaproponowana cena oferty badanej

2) Okres gwarancji - waga 40%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
G b
G o = ---------- x 40
G max

Go - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium okres gwarancji G b - zaproponowany okres gwarancji w badanej ofercie
G max - maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie określony przez Zamawiającego równy 84 miesiącom.

Minimalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 60 miesięcy maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 84 miesiące. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy niż 60 miesięcy - zostanie odrzucona. W przypadku gdy termin gwarancji przekroczy 84 miesiące do obliczeń w kryterium okres gwarancji przyjęty będzie okres 60 miesięcy.

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:
Najkorzystniejsza oferta = oferta z największą liczbą punktów LP
LP = C + G gdzie: LP - wyliczona ilość punktów badanej oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 90 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.