Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont podziemnych instalacji sanitarnych i nawierzchni na placu gospodarczym

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont podziemnych instalacji sanitarnych i nawierzchni na placu gospodarczym

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W WARSZAWIE
ul. Powązkowska 43/45
01-797 Warszawa
powiat: Warszawa
zamowienia@cmentarzekomunalne.com.pl
https://zck-warszawa.ezamawiajacy.pl/pn/zck-warszawa/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 10.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont podziemnych instalacji sanitarnych i nawierzchni na placu gospodarczym Cmentarza Wojskowego w Warszawie przy Ul. Powązkowskiej 43/45
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy remontu podziemnych instalacji sanitarnych i nawierzchni na placu gospodarczym Cmentarza Wojskowego w Warszawie przy Ul. Powązkowskiej 43/45.
1. Przedmiotem zamówienia są:
- Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45100000-8.
- Roboty ziemne - CPV 45111200-0.
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej- CPV 45200000-9.
- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - CPV 45231300-8.
- Ścieżki piesze - CPV 45233161-5.
2. Wymagany zakres zamówienia określają:
- Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2.
- Projekt Budowlany-Wykonawczy ,,DROGI" - załącznik nr 7/1,
-Projekt Budowlany-Wykonawczy ,,ODWODNIENIE" - załącznik nr 7/2,
- Projekt Wykonawczy ,,PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ" - załącznik nr 8,
-Projekt drogowy - Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 9,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - załącznik nr 10.

CPV: 45100000-8, 45231300-8

Dokument nr: 2021/BZP 00125421, DZP.261.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zck-warszawa.ezamawiający.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zck-warszawa.ezamawiający.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://zck-warszawa.ezamawiający.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w pkt 16 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zck-warszawa.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 09:00
Miejsce składania ofert: https://zck-warszawa.ezamawiający.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 85 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.261.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 764497,70 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy remontu podziemnych instalacji sanitarnych i nawierzchni na placu gospodarczym Cmentarza Wojskowego w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45.
1. Przedmiotem zamówienia są:
- Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45100000-8.
- Roboty ziemne - CPV 45111200-0.
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej- CPV 45200000-9.
- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - CPV 45231300-8.
- Ścieżki piesze - CPV 45233161-5.
2. Wymagany zakres zamówienia określają:
- Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2.
- Projekt Budowlany-Wykonawczy ,,DROGI" - załącznik nr 7/1,
-Projekt Budowlany-Wykonawczy ,,ODWODNIENIE" - załącznik nr 7/2,
- Projekt Wykonawczy ,,PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ" - załącznik nr 8,
-Projekt drogowy - Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 9,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - załącznik nr 10.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 85 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu realizacji
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowy okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca udokumentuje, z pozytywną rekomendacją Zamawiających, wykonanie, odbiór min. jednego podobnego do niniejszego przedmiotu zamówienia zadania polegającego na wykonaniu lub remoncie instalacji kanalizacji o wartości nie mniejszej niż równowartość 200.000,00 zł netto oraz min. jednego podobnego do niniejszego przedmiotu zamówienia zadania polegającego na wykonaniu lub remoncie dróg o nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż równowartość 300.000,00 zł netto, które zrealizował w ostatnich pięciu latach.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 Pzp
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie ,,Doświadczenie Zawodowe", załącznik nr 6;
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4;
c) Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wskazanych w oświadczeniu ,,Doświadczenie Zawodowe".
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Pkt. 12 SWZ.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000 zł
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy
z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określa Załącznik Nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu realizacji
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowy okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.