Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie systemowych oświetleń przejść dla pieszych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie systemowych oświetleń przejść dla pieszych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Michała Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
33 472 60 10
przetargi@mzd.bielsko.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: 33 472 60 10
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie systemowych oświetleń przejść dla pieszych przez ulice: Cieszyńską, Partyzantów, Kierową, Elizy Orzeszkowej, Wyzwolenia ... (pełną nazwę wskazano w dokumentach zamówienia).
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemowych oświetleń przejść dla pieszych przez ulice: Cieszyńską, Partyzantów, Kierową, Elizy Orzeszkowej, Wyzwolenia, Leszczyńską, Czerwoną, Jana Sobieskiego, Hałcnowską, Karpacką, Polną, Władysława Broniewskiego, Legionów, gen. Władysława Andersa, Księdza Stanisława Brzóski, Katowicką oraz Mazańcowicką w Bielsku-Białej.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
? wykonanie zabudowy słupów kompozytowych z oprawami LED o wysokości 6 m bezpośrednio w rejonie przejść dla pieszych;
? wykonanie niezbędnego okablowania i zasilania.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach
III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

CPV: 45316110-9, 45232210-7, 45233140-2

Dokument nr: 2021/BZP 00125436, 220-21/IZ/39/B/TP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez Wykonawców, z wyłączeniem
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz informacji o której mowa w pkt 22.3. zdanie drugie Instrukcji
dla Wykonawców (Rozdział I SWZ), winny zostać sporządzone w sposób tożsamy z zasadami
opisanymi w pkt. 11.9. - 11.12 tejże Instrukcji. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy po otwarciu ofert,
celem komunikacji z Zamawiającym korzystali z poczty elektronicznej (przetargi@mzd.bielsko.pl).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następującychformularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do
,,Formularza do komunikacji". Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.Oferta, oświadczenia i dokumenty
wymienione w pkt 11.3. - 11.4. Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I SWZ, a także oświadczenia
Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Składane:
oferta, oświadczenia i dokumenty, pod rygorem nieważności, winny zostać przekazane
Zamawiającemu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu - wystawcy dokumentu zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych
odwzorowań dokumentów w postaci papierowej i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku, gdy dopuszczalna jest komunikacja za pomocą poczty elektronicznej, za datę przekazania Zamawiającemu wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę otrzymania wiadomości elektronicznej przez Zamawiającego. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w ,,Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w
pkt. 24.3. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) oraz w pkt. 15 Formularza oferty (Rozdział III
SWZ).
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w
pkt. 24.3. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) oraz w pkt. 15 Formularza oferty (Rozdział III
SWZ).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:30
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 220-21/IZ/39/B/TP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemowych oświetleń przejść dla pieszych przez ulice: Cieszyńską, Partyzantów, Kierową, Elizy Orzeszkowej, Wyzwolenia, Leszczyńską, Czerwoną, Jana Sobieskiego, Hałcnowską, Karpacką, Polną, Władysława Broniewskiego, Legionów, gen. Władysława Andersa, Księdza Stanisława Brzóski, Katowicką oraz Mazańcowicką w Bielsku-Białej.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
? wykonanie zabudowy słupów kompozytowych z oprawami LED o wysokości 6 m bezpośrednio w rejonie przejść dla pieszych;
? wykonanie niezbędnego okablowania i zasilania.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach
III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego.
Uwaga:
Budowa lub przebudowa - rozumiane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.
Uwaga:
Pojęcia: ,,budowa" i ,,przebudowa" - należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.
W przypadku, gdy roboty budowlane, o których mowa powyżej są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.5.1.1. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ), tylko informacje potwierdzające spełnianie wskazanych tam warunków.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca winien
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy
Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:1) Wykaz robót budowlanych (Doświadczenie) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty; 2) Wykaz osób (Potencjał kadrowy), skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: Wykonawca, który
polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków
udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 10.4. Instrukcji dla Wykonawców
(Rozdział I SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 2.2. Zmiana umowy może nastąpić:
a)w przypadkach opisanych w poprzedzających paragrafach umowy,
b)co do nieistotnych postanowień umowy.
c)w przypadkach opisanych w ustawie z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.