Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup nowej koparko-ładowarki

Przedmiot:

Zakup nowej koparko-ładowarki

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gospodarstwo Rolno-Rybackie Krzysztof Orzełek
Jaworska 85b
42-164 Lipie
powiat: kłobucki
tel. 601163284
orlik13@poczta.fm
Województwo: śląskie
Miasto: Lipie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 601163284
Termin składania ofert: 2021-08-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup nowej koparko-ładowarki o mocy 90÷120 KM
parametry wymagane:
1. Wydatek pompy układu hydraulicznego przy 2200 obrotów/min : 187
litrów/minutę
2. Ciśnienie w układzie hydraulicznym na koparce i ładowarce : 250 bar
3. Blokada mechanizmu różnicowego : 100%
4. Zbiornik paliwa minimum 160 litrów
5. Sterowanie ramieniem koparki i ładowarki za pomocą zintegrowanych
joysticków w fotelu.
6. skrętna tylna oś
7. opony 28-calowe

Dokument nr: 02/23/07/2021

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2021-08-01

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2021-11-30

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
cena netto 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Sposób przyznawania punktacji.
Jedynym kryterium oceny oferty jest : cena netto oferty.
Znaczenie procentowe kryterium: 100 %
Max. ilość punktów: 100 pkt
Zasady punktacji: Liczymy iloraz: łącznej wartości netto ceny najniższej oferty
do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy
x waga tj.(1,00).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów
w kryterium cena netto. W przypadku dwóch ofert o takiej samej wartości,
brana pod uwagę będzie ofertą z dłuższym okresem gwarancji.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej,
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
tych osób.
Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach :
- jej treść nie odpowiada treści postępowania ofertowego
-została złożona po terminie składania ofert określonym w postępowaniu
ofertowym.
-została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w
postępowaniu ofertowym
W przypadku braku złożenia co najmniej 1 oferty zgodnej z zapytaniem
ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.
Dopuszcza się zmianę umowy z wykonawcą/oferentem w trakcie realizacji
operacji.
Postępowanie ofertowe może zostać zakończone bez wyboru żadnej z ofert.
oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail:
orlik13@poczta.fm

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.