Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont tarasu

Przedmiot:

Remont tarasu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Opatówek
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek
powiat: kaliski
Telefon:, (62) 76-18-080, (62) 76-18-537, 76-18-185 Faks: (62) 76-18-017
gmina@opatowek.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Opatówek
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon:, (62) 76-18
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
"Remont tarasu na budynku położonym w Opatówku przy Placu Wolności 16 oraz naprawa tynków wewnątrz lokalu mieszczącym się pod tarasem".
Przewiduje się wykonanie następujących robót:
- odbicie tynków zewnętrznych pasami o szerokości do 15 cm
- wykonanie pasów szerokości do 15 cm z tynku kat. III na murach
- obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm
- odbicie tynków wewnętrznych na suficie
- przebicie otworów w ścianach
- osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
- wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III
- gruntowanie sufitu
- dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich
- wywiezienie spryzmowanego gruzu

Dokument nr: RGŻ.6845.7.2012

Składanie ofert:
VIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, w zamkniętej kopercie z napisem: "Remont tarasu na budynku położonym w Opatówku przy Placu Wolności 16 oraz naprawa tynków wewnątrz lokalu mieszczącym się pod tarasem". Oferty powinny być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, według wzoru pn. Oferta Cenowa stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania wraz z wypełnionym Formularzem Ofertowym oraz Klauzulą informacyjną (zał. nr 3) - w terminie do dnia 06 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
30 października 2021 r. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Plac Wolności 16, 62-860 Opatówek

Wymagania:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności i czynności
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i ludzkim do wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PRZYPISANĄ IM WAGĄ PUNKTOWĄ LUB PROCENTOWĄ
Cena 100%
VII. SPOSÓB OBLICZENIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
Liczba punktów +(Cmin/COf)xl00
gdzie: Cmjn - najniższa cena spośród wszystkich ofert C0f - cena podana w ofercie
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.
X. INFORMACJE O DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA
1. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
2. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy.
3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzenia stwierdzi, że:
a) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) zawiera błędy obliczenia ceny oferty.
5. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także
o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych.
6. Przesłanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego wybrał o miejscu
i terminie zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Nie podpisanie przez wykonawcę umowy na warunkach, w czasie i w miejscu określonym przez Zamawiającego, będzie jednoznaczne z uchylaniem się od zawarcia umowy i odrzuceniem oferty wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty.
XII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza dokonanie korekty umowy za zgodą stron.
2. W trakcie rozpatrywania ofert Zamawiający dopuszcza korektę oferty w zakresie:
a) oczywistej omyłki pisarskiej
b) oczywistej omyłki rachunkowej,
c) innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Kontakt:
XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami:
- e-mail: utomaska@opatowek.pl
- tel. (62) 7618080 wew. 23 - Urszula Tomaska
- fax: 627618017
- lub pisemnie poczta tradycyjną

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.