Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana uszkodzonych hydrantów zewnętrznych nadziemnych

Przedmiot:

Wymiana uszkodzonych hydrantów zewnętrznych nadziemnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Karmelkowa 29
52-437 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel: 887-350-151
maciej.wlazlak@warr.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 887-350-151
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na roboty polegające na wymianie 3 uszkodzonych hydrantów zewnętrznych nadziemnych DN80:
H-1 przy Pawilonie A
H-7 naprzeciwko hal 3 i 4
H-16 obok zbiornika retencyjnego
Znajdujących się na terenie Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A przy ulicy Karmelkowej 29-41, we Wrocławiu.
1) Przedmiotem zamówienia są roboty na terenie Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Karmelkowej 29-41 we Wrocławiu polegające na:

wykonaniu wykopu, demontażu istniejącego hydrantu zewnętrznego wraz z zasuwą;
o montażu zasuwy odcinającej przed hydrantem;
o montażu prostki i stopy kołnierzowej;
o montażu nowego hydrantu zewnętrznego nadziemnego DN80;
o prace porządkowe m.in. roboty ziemne z zagęszczeniem podłoża po zasypaniu wykopu;
o czyszczeniu/płukaniu instalacji hydrantowej;
o wykonaniu pomiaru wydajności ciśnienia instalacji, wystawieniu stosownego protokołu po wykonanym badaniu;
o utylizacji zdemontowanego hydrantu;
o oznakowaniu hydrantu znakiem przestrzennym zgodnie zasadami określonymi w Polskich Normach.

na zasadach określonych w projekcie Umowy stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego oraz zgodnie z mapą poglądową oraz dokumentacją zdjęciową stanowiącą załącznik nr 3 i 4.

Zakres prac opisany powyżej odnosi się do każdego z 3 hydrantów.
5. Szczegółowy opis zamówienia:

5.1.
Dla hydrantów H-7 oraz H-16:
zakup i montaż Hydrantów nadziemnych DN80/2150 PN16 z podwójnym zamknięciem kulkowym nr.kat.612C. Hydrant nadziemny jednoczęściowy, koloru czerwonego, pokryty farbą oscylacyjną z montażem śrub nierdzewnych. Norma PN-EN 14384:2001 , N=4-9 Typ A, Wylot DN80; Wylot 2 x DNF5 zgodnie z normą: PN-EN 1074-6:2009 Deklaracja właściwości użytkowych: 09/HCE/15.
Dla hydrantu H-1 :
zakup i montaż Hydrantu nadziemnego DN80/2150 PN16 z podwójnym zamknięciem kulkowym nr.kat.612C. Hydrant nadziemny łamany, koloru czerwonego, pokryty farbą oscylacyjną z montażem śrub nierdzewnych. Norma PN-EN 14384:2001 , N=4-9 Typ A, Wylot DN80; Wylot 2 x DNF5 zgodnie z normą: PN-EN 1074-6:2009 Deklaracja właściwości użytkowych: 09/HCE/15.
5.2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
a) użyć materiałów odpowiednich do wykonania zleconych prac spełniających normy jakościowe wynikające z przepisów odrębnych;
b) stosować się do zasad BHP i ppoż. na terenie prac i w obiektach Zamawiającego;

5.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac od chwili jego przejęcia do chwili podpisania protokołu odbioru zobowiązuje do przestrzegania na terenie prac obowiązujących przepisów BHP i p.poż.

CPV: 44482000-2, 42131160-5, 42131150-2

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do 30.07.2021 roku, do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, Ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą, decyduje data i godz. otrzymania przesyłki zawierającej ofertę albo e-mailem na adres wskazany w pkt. 13 Zapytania ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania prac nastąpi do 15.08.2021r.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia Zamówienia:

1) Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prowadzone będzie wg. zasad określonych w niniejszym zaproszeniu. Integralną częścią niniejszego zaproszenia stanowi Formularz oferty, projekt Umowy, mapa poglądowa z rozmieszczonymi hydrantami.
2) W związku z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm) do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy niniejszej ustawy.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie, w tym po złożeniu ofert oraz bez podania przyczyny; zakończenia postępowania bez wyboru oferenta bez podania przyczyny. Nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez wyboru oferenta.
4) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartości Zapytania ofertowego w trakcie składania ofert oraz żądania złożenia ofert uzupełniających.
3 Sposób porozumiewania:

1) Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie. Dopuszczalna jest forma porozumiewania się drogą elektroniczną (e-mailem).
2) Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, minimum rok prowadzona działalność w zakresie wykonywanych prac,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków określonych w pkt. 7 ust. 1 poprzez złożenie oświadczenia.
8. Kryteria wyboru oferty:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium najniższej ceny.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.
3. Ilość punktów zdobytych łącznie przez oferenta jest sumą punktów zdobytych w kryterium ,,cena" - 100 punktów.
4. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

cena najtańszej oferty
Ilość punktów zdobytych przez oferenta = ------------------------------ x 100 punktów
cena badanej oferty

5. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
7. W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego określonym.

9. Zawartość oferty:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
10. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami określonymi w pkt. 9.1. zapytania ofertowego;
2) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,
3) Na kopercie należy umieścić adres Biura Zamawiającego oraz nazwę i adres oferenta, a także napis: ,,Wymiana hydrantów zewnętrznych"
4) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.
5) Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
6) Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, jeśli miałoby to zmienić treść oferty.
7) Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
8) Cena w ofercie winna być podana w PLN, w kwocie netto oraz kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem VAT), wyrażona cyfrowo i słownie i powinna obejmować całość zamówienia,
9) Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
10) Oferta powinna być ważna przez 30 dni od terminu składania ofert.
11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12) W przypadku braku oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9 lub złożenia dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
13) Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia ofert niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, oraz uzyskać jego zgodę na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek.
Oferty złożone lub przesłane po terminie wskazanym w niniejszym ustępie, nie będą rozpatrywane.

12. Zasady regulujące odrzucenie oferty:

Odrzucenie oferty oferenta nastąpi w następujących okolicznościach:

1) złożenie oferty niekompletnej lub/i nieczytelnej lub/i niepodpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub/i bez oświadczeń i załączników wskazanych w pkt. 9 oraz w przypadku złożenia załączników niepodpisanych lub podpisanych przez osoby nieupoważnione;
2) złożenie oferty po terminie składania ofert;
3) nie uzupełnienie braków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Inne postanowienia i informacje:

1) O wyborze oferty oferenci zostaną poinformowani mailowo bezpośrednio po rozstrzygnięciu postepowania, na adres e-mail wskazany w ofercie.
2) Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym
3) Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Oferentowi w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Uwagi:
16. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław (dalej jako ADO);
2) Administrator umożliwia kontakt za pomocą warr@warr.pl, drogą pocztową: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-360 Wrocław;
3) Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na rzecz tego podmiotu lub w celu realizacji biznesowych łączących Strony. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane przez ADO z powszechnie dostępnych źródeł jaki jak: bazy i rejestry, w tym CEIDG, KRS,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego, pozyskania wykonawcy.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w związku z zapytaniem ofertowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. w przypadku zawarcia umowy, ciąży na ADO obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. prawnie uzasadniony interes ADO, w celu realizacji relacji biznesowych łączących strony bądź w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO oraz podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;
7) W sytuacji nienawiązania relacji biznesowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia danego procesu oferowania;
8) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania;
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
11) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;
12) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
13) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
14) Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Maciej Wlaźlak, e-mail: maciej.wlazlak@warr.pl nr tel. 887 350 151.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.