Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
288z dziś
4812z ostatnich 7 dni
17907z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dok. projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dok. projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
ul. Zielona 8
61-851 Poznań
powiat: Poznań
zp@zdp.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487762
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dok. projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P (granica powiatu - Komorniki) na odcinku Plewiska - Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowe.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Niniejszym zamówieniem objęto odcinek drogi powiatowej nr 2387P (ul. Szkolna w Plewiskach,
ul. Malinowskiego w Komornikach), od skrzyżowania Ul. Szkolnej i Ul. Fabianowskiej (włącznie ze skrzyżowaniem) w m. Plewiska do skrzyżowania Ul. Malinowskiego i Ul. Polnej (włącznie ze skrzyżowaniem) w m. Komorniki o długości ok. 2,7 km - zakres opracowania dotyczy w szczególności budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej.
Na odcinku o długości około 230m, od mostu na ciekiem Wirynka do skrzyżowania Ul. Malinowskiego
i Ul. Polnej w m. Komorniki należy zaprojektować kompleksową przebudowę/rozbudowę drogi w pełnym zakresie (nawierzchnia, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, odwodnienie drogi, itd.).

CPV: 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00125407, WZ.261.2.30.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Komunikacja poprzez ,,Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).2.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.3.Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. 4.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4)włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.5.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 6.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.7.W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym także zapytania i wyjaśnienia dot. SWZ Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za wyjątkiem oferty, oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SWZ, które składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487762
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan w przedmiotowym postępowaniu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2000,00PLN (słownie: dwa tysiące i 00/100 PLN).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 roku poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, tzn. wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej do inwestycji pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P (granica powiatu - Komorniki) na odcinku Plewiska - Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, oznaczenie sprawy: WZ.261.2.30.2021.
9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.261.2.30.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Niniejszym zamówieniem objęto odcinek drogi powiatowej nr 2387P (ul. Szkolna w Plewiskach,
ul. Malinowskiego w Komornikach), od skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Fabianowskiej (włącznie ze skrzyżowaniem) w m. Plewiska do skrzyżowania ul. Malinowskiego i ul. Polnej (włącznie ze skrzyżowaniem) w m. Komorniki o długości ok. 2,7 km - zakres opracowania dotyczy w szczególności budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej.
Na odcinku o długości około 230m, od mostu na ciekiem Wirynka do skrzyżowania ul. Malinowskiego
i ul. Polnej w m. Komorniki należy zaprojektować kompleksową przebudowę/rozbudowę drogi w pełnym zakresie (nawierzchnia, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, odwodnienie drogi, itd.).
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji.
NADZÓR
Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji).
Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić nadzór autorski nad inwestycją ,,na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego". Należy przez to rozumieć, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia oznaczonego jako ,,opcja" i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji.
Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji nie dłużej niż w ciągu 5 lat od daty uzyskania ostatecznych decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.
Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, że termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót.
W przypadku zmiany terminu realizacji robót termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostaje dostosowany odpowiednio do nowego terminu robót.
Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 20 ust. 1) w szczególności obejmuje:
- stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych,
- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
- wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji,
- udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze inwestycji.
Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych nadzorów. Zakłada się do 10 nadzorów autorskich.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Projektanta branży drogowej w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Projektanta w branży drogowej w zakresie opracowanych dokumentacji
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował (zakończył) jedną usługę (obejmującą zarówno projekt budowlany jak i wykonawczy lub projekt budowlany według nowych uregulowań prawnych, zawierający projekt techniczny) dla rozbudowy lub budowy drogi klasy min. Z o długości powyżej 1 km wraz z budową chodnika lub ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo - rowerowej, z uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami:
- projektant branży drogowej - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku projektanta, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert prowadził i zakończył jako projektant jedną usługę (obejmującą zarówno projekt budowlany jak i wykonawczy lub projekt budowlany według nowych uregulowań prawnych, zawierający projekt techniczny) dla rozbudowy lub budowy drogi klasy min. Z o długości powyżej 1 km wraz z budową chodnika lub ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo - rowerowej, z uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę.
Uwaga: Data uzyskania decyzji ZRID lub decyzji pozwolenia na budowę jest datą decydującą w ocenie oferty
i nie może być ona wcześniejsza niż ostatnie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
- projektant sprawdzający branży drogowej - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadający co najmniej 10 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawień) na stanowisku projektanta.
- geolog - posiadający uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI lub VII, zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 7 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2000,00PLN (słownie: dwa tysiące i 00/100 PLN).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 roku poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, tzn. wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej do inwestycji pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P (granica powiatu - Komorniki) na odcinku Plewiska - Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, oznaczenie sprawy: WZ.261.2.30.2021.
9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - 4, musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną:
a) warunek określony w ust. 8 pkt 4 ppkt a) SWZ musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykazywanego doświadczenia (doświadczenie nie podlega sumowaniu),
b) warunek określony w ust. 8 pkt 4 ppkt b) SWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
c) w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w ust. 2 i 3.
6) Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
1) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac;
3) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność;
4) wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, w tym także spowodowanych uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych;
5) odmowy wydania przez właściwe podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę;
6) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy;
7) zmiany przepisów związanych z Przedmiotem zamówienia
8) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;
9) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;
10) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego;
11) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin wykonania niniejszego zamówienia;
12) przekroczenia 2 miesięcznego terminu na zawarcie przez Zamawiającego Umów z gestorami sieci, liczonych od dnia następnego po dniu wpłynięcia od Wykonawcy do Zamawiającego pisma zawierającego propozycję podpisania umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji;
13) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
3. Zmiana terminu wykonania zamówienia nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy ani innych roszczeń stron związanych z przedmiotem aneksu.
4. W przypadku konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wystąpić
z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób okoliczności wymienione w ust. 2 powyżej wpływają na termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
6. Zmiana terminu wykonania robot budowlanych, które są objęte nadzorem autorskim - spowoduje wydłużenie terminu pełnienia nadzoru autorskiego bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
7. W zakresie przewidzianym w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ma prawo polecić,
a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
a) pominąć (w szczególności w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla odcinka 2) lub dodać wskazane opracowania projektowe lub ich elementy,
b) zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów,
c) wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy.
W takim przypadku Zamawiający przewiduje odpowiednią do zmian wynikłych z polecenia zmianę wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu wykonania zamówienia.
8. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa powyżej, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 14 ust. 1 pkt 7 Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Projektanta branży drogowej w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Projektanta w branży drogowej w zakresie opracowanych dokumentacji
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.