Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Ostrowski
Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
przetargi@powiat-ostrowski.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_ostrowski/proceedings
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Sośnie powiatu ostrowskiego z podziałem na obręby.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prace geodezyjne w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Konradów, obejmują modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów klasoużytków, bazy danych ewidencji budynków i lokali, bazy danych punktów adresowych, oraz georeferencje wprowadzonych do bazy danych obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego i aktualizacje rastrów mapy zasadniczej.
Zadanie zostało podzielone na 3 etapy:
Etap 1 - obejmować będzie modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych, na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
Etap 2 - obejmować będzie modyfikację i utworzenie bazy danych ewidencji budynków i lokali oraz bazy danych punktów adresowych
Etap 3 - obejmować będzie modyfikację i utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów klasoużytków gruntowych, ustalenia granic obrębów (w zakresie punktów z digitalizacji), georeferencję materiałów zasobu - obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego oraz aktualizacje rastrów map zasadniczych.
Szczegółowe dane dotyczące zamówienia znajdują się w dokumencie pt. ,,Warunki Techniczne".

Prace geodezyjne w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dobrzec, obejmują modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów klasoużytków, bazy danych ewidencji budynków i lokali, bazy danych punktów adresowych, oraz georeferencje wprowadzonych do bazy danych obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego i aktualizacje rastrów mapy zasadniczej.
Zadanie zostało podzielone na 3 etapy:
Etap 1 - obejmować będzie modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych, na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Etap 2 - obejmować będzie modyfikację i utworzenie bazy danych ewidencji budynków i lokali oraz bazy danych punktów adresowych
Etap 3 - obejmować będzie modyfikację i utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów klasoużytków gruntowych, ustalenia granic obrębów (w zakresie punktów z digitalizacji), georeferencję materiałów zasobu - obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego oraz aktualizacje rastrów map zasadniczych.
Szczegółowe dane dotyczące zamówienia znajdują się w dokumencie pt. ,,Warunki Techniczne".

Prace geodezyjne w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mariak, obejmują modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów klasoużytków, bazy danych ewidencji budynków i lokali, bazy danych punktów adresowych, oraz georeferencje wprowadzonych do bazy danych obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego i aktualizacje rastrów mapy zasadniczej.
Zadanie zostało podzielone na 3 etapy:
Etap 1 - obejmować będzie modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych, na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
Etap 2 - obejmować będzie modyfikację i utworzenie bazy danych ewidencji budynków i lokali oraz bazy danych punktów adresowych
Etap 3 - obejmować będzie modyfikację i utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów klasoużytków gruntowych, ustalenia granic obrębów (w zakresie punktów z digitalizacji), georeferencję materiałów zasobu - obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego oraz aktualizacje rastrów map zasadniczych.
Szczegółowe dane dotyczące zamówienia znajdują się w dokumencie pt. ,,Warunki Techniczne".

Prace geodezyjne w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Granowiec, obejmują modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów klasoużytków, bazy danych ewidencji budynków i lokali, bazy danych punktów adresowych, oraz georeferencje wprowadzonych do bazy danych obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego i aktualizacje rastrów mapy zasadniczej.
Zadanie zostało podzielone na 3 etapy:
Etap 1 - obejmować będzie modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych, na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
Etap 2 - obejmować będzie modyfikację i utworzenie bazy danych ewidencji budynków i lokali oraz bazy danych punktów adresowych
Etap 3 - obejmować będzie modyfikację i utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów klasoużytków gruntowych, ustalenia granic obrębów (w zakresie punktów z digitalizacji), georeferencję materiałów zasobu - obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego oraz aktualizacje rastrów map zasadniczych.
Szczegółowe dane dotyczące zamówienia znajdują się w dokumencie pt. ,,Warunki Techniczne".

CPV: 71354100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00125215, RPZ.272.11.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 12:20

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_ostrowski
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_ostrowski
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje
z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_ostrowski.
3. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, elektronicznego podpisu zaufanego lub elektronicznego podpisu osobistego.
4. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający preferuje, aby komunikacja, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza: ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16 , 63-400 Ostrów Wielkopolski.
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Al. Powstańców Wielkopolskich 16 za pośrednictwem telefonu: 62 737 84 38 lub adresu
e-mail: iod @powiat-ostrowski.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które obejmują modyfikację i utworzenie bazy danych obiektowej, numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów klasoużytków, bazy danych ewidencji budynków i lokali, bazy danych punktów adresowych oraz georeferencje wprowadzonych do bazy danych obiektów Zasięg Zasobu Geodezyjnego i aktualizacje rastrów mapy zasadniczej w gminie Sośnie z podziałem na obręby - znak sprawy: RPZ.272.11.2021 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_ostrowski/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 12:15
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_ostrowski

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.