Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia do Muzeum

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia do Muzeum

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kętrzyn
Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
(89)7520568, faks (89)7520531
j.bednarska@miastoketrzyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: (89)7520568, faks (8
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA wyposażenia do Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie w ramach projektu pn.
,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem,
Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach tej części zakupiona zostanie scena z zadaszeniem.

W ramach tej części zakupione zostanie m.in.: sprzęt nagłaśniający np. kolumny aktywne
szerokopasmowe i niskopasmowe, sztyce kolumnowe, statywy kolumnowe, pokrowce na
kolumny, cyfrowa konsoleta audio, skrzynia transportowa do cyfrowej konsolety audio, statywy
mikrofonowe, kable, wtyczki, mikrofony, nadajniki, odbiorniki, listwy zasilające, akumulator,
odtwarzacz cd/mp3/wma, rack 19", przedłużacze, rozdzielnica oraz sprzęt oświetleniowy np.
czterokanałowy sterownik oświetlenia, sterowniki, reflektory, statywy oświetleniowe, linki
zabezpieczające, hak montażowy.

W ramach tej części zakupione zostaną: 4-kanałowy sterownik oświetlenia dimmer DMX,
sterowniki, reflektory, okablowanie, żarówki, statyw oświetleniowy.

W ramach tej części zakupiony zostanie przenośny zestaw nagłaśniający.

CPV: 44210000-5, 32342400-6, 30237280-5, 31500000-1, 31527260-6, 32340000-8, 32342000-2, 32342410-9, 32343000-9, 31527000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00124523, SO.271.26.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/3/status/rodzaj/wzp/zwr/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa sie? przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.2.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać´ konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do
komunikacji".3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń´ oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.5. Za datę? przekazania oferty, wniosków, zawiadomień´, dokumentów elektronicznych, oświadczeń´ lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń´ oraz innych informacji przyjmuje sie? date? ich przekazania na
ePUAP. 6.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie moz˙na wyszukać´ również˙ na Liście.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ,,RODO"). Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający poniżej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji RODO: 1.1 Administrator danych osobowych:Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych Administratorem tych danych osobowych jest: Gmina Miejska Kętrzyn, Ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742- 205-13-31, REGON: 510743440.1.2.Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych:Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: iod@miastoketrzyn.pl lub pisemnie na adres Administratora danych: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, Ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych osobowych".1.3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cel ich przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy, archiwizacji, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.1.4.Źródło pochodzenia danych: 1.4.1.Dane osobowe przekazywane przez Wykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy PZP ; 1.4.2.dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,1.4.3. w odniesieniu do podanych danych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-30 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.