Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja instalacji zasilania gwarantowanego odbiorów technologicznych w budynku

Przedmiot:

Modernizacja instalacji zasilania gwarantowanego odbiorów technologicznych w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Telewizja Polska S.A
J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa
powiat: Warszawa
sekretariatbzizp@tvp.pl
https://tvp.eb2b.com.pl/public-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 18 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja instalacji zasilania gwarantowanego odbiorów technologicznych w budynku Telewizji Polskiej S.A. przy Ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji zasilania gwarantowanego odbiorów technologicznych w budynku Telewizji Polskiej S.A. przy Ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie. 2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

CPV: 45310000-3, 31682510-8, 45314300-4, 45315600-4, 45315700-5, 45331220-4

Dokument nr: 2021/BZP 00124627, ZP/TINT/141/2020

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-09-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://tvp.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak.
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ, któremu Zamawiający nadał klauzulę poufności, bowiem zawarte w nim informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. 2. Przekazanie Wykonawcy Załącznika nr 2 do SWZ będzie możliwe po złożeniu Zamawiającemu Wniosku o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz ze zobowiązaniem Wykonawcy o zachowaniu poufności, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ - zwanego dalej ,,Wnioskiem" - podpisanego przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać przy składaniu Wniosku w sposób wskazany w pkt 4.5 SWZ. Wniosek musi być sporządzony i przekazany w postaci elektronicznej oraz oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej.
3. Wraz z Wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo ewidencji, dokumentem właściwym jest odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z innego właściwego rejestru albo dokument na podstawie którego dokonuje się wpisu do właściwego rejestru albo ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z pełnomocnictwem określającym jego zakres, przekazuje się dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Postanowienia pkt 9.4-9.5 SWZ stosuje się odpowiednio.
4. Załącznik nr 2 do SWZ, po spełnieniu wymagań opisanych w pkt 4.4-4.5 SWZ, zostanie przekazany Wykonawcy w formie zaszyfrowanego pliku, za pośrednictwem Platformy. Hasło do zaszyfrowanego pliku zostanie przesłane Wykonawcy na wskazany przez Wykonawcę we Wniosku nr telefonu komórkowego.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://tvp.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/ 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. 3. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf
4. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/ 5. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza w zakładce ,,Załączniki". 6. Zakładka ,,Załączniki" służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą. 7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu - po zalogowaniu się na Platformie - musi uruchomić polecenie ,,Zgłoś się do udziału w postępowaniu". 8. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 - 14.5 SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Komunikacja/Korespondencja". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. 9. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO - informuje się, iż: 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych w treści dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą w
Warszawie, Ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Jeżeli Wykonawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, dalej używane określenie ,,Wykonawca" ma zastosowanie do osób reprezentujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną. 2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z
uczestnictwem w postępowaniu.3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, a następnie będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 4. Wykonawca posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego dotyczących: 4.1 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie przez TVP obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, TVP może żądać od Wykonawcy wskazania dodatkowych informacji: 4.1.1 mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 4.1.2 mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia; 4.2 prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 4.3 prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym");4.4 prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 4.5 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących narusza przepisy RODO. 5. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez TVP można kontaktować się mailowo, pod adresem
rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. Ul. J. P. Woronicza 17, 00- 999 Warszawa, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych". 6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów tej ustawy. 7. Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 8. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, osobom i podmiotom na podstawie przepisów Ustawy oraz podmiotom świadczącym usługi dla TVP z zakresu pomocy prawnej, a także powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie zgodnie z art. 28 RODO podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/public-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-02 11:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy: https://tvp.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TINT/141/2020
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji zasilania gwarantowanego odbiorów technologicznych w budynku Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie. 2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31682510-8 - Awaryjne układy energetyczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, dostarczeniu i montażu rozdzielnic trójfazowych 400V o prądzie znamionowym 250A oraz UPS-ów trójfazowych 400V o mocy minimum 2x120kVA pracujące w układzie równoległym wraz układem sterowania agregatem prądotwórczym oraz przynajmniej w jednym z zadań był wykonywany układ klimatyzacji precyzyjnej, o wartości każdej z tych robót budowlanych nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem o przynależności
składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 2. oświadczenie, że informacje w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.3 SWZ, są aktualne.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt 7.2 SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego. 2. Pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć razem z ofertą w formie określonej w pkt 9.4 SWZ. 3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.3.1 SWZ, celem potwierdzenia, że na
dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7.1 SWZ oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w SWZ w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 4. Każdy z Wykonawców
występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 10.4 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 5. W odniesieniu do warunku określonego w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę
wspólną, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 117 ust. 2-4 ustawy Pzp.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje , że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 19 Wzoru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-10-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.