Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zmiana sposobu użytkowania poddasza na część mieszkalną

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zmiana sposobu użytkowania poddasza na część mieszkalną

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
Jaćwieska, 14a
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
876152473, faks 876152472
pcprgoldap@op.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 876152473, faks 8761
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zmiana sposobu użytkowania poddasza na część mieszkalną na potrzeby okresowego pobytu matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Formuła ,,Zaprojektuj i wybuduj"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na część mieszkalną na potrzeby okresowego pobytu matki z małymi dziećmi i kobiet w ciąży.
b) Wykonanie robót budowlanych i wyposażenie w zakresie określonym w dokumentacji projektowej.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla przedsięwzięcia pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania poddasza na część mieszkalną na potrzeby okresowego pobytu matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży", zgodnie z opracowaną dokumentacją, przepisami, w tym techniczno- budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zakresie określonym w:
a) Programie Funkcjonalno - Użytkowym
b) Przedmiarach robót;
c) Postanowieniu Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.16.1.2020 z dnia 5 marca 2020 o wyrażeniu zgody na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w §68 ust. 1, §256 ust. 3, § 216 ust. 1 warunków technicznych;
d) Decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nr WUOZ-ELK.5183.82.2020.JS z dnia 30.11.2020r.;
e) Decyzji nr 119/2020 o warunkach zabudowy Burmistrza Gołdapi z dnia 05.01.2021r. f) SIWZ.
Opis robót budowlanych: Budynek, położony jest w Gołdapi przy ulicy Jaćwieskiej 14 a, na działce 1885/14, stanowiącej własność powiatu gołdapskiego. Budynek jest trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Pracami projektowymi i robotami budowlanymi będą objęte pomieszczenia na trzeciej kondygnacji, zlokalizowane na poddaszu, część budynku znajdująca się powyżej tych pomieszczeń oraz elementy konstrukcyjne i instalacyjne na które ta część budynku oddziałuje. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej pełnej, strop poddasza drewniany.
Ogólny zakres robót do wykonania:
rozbiórka ścianek działowych murowanych i drewnianych, demontaż ościeżnic drewnianych,
rozbiórka podsufitek, belek stropowych wraz z ociepleniem z wełny mineralnej (dotyczy stropu o konstrukcji drewnianej nad poddaszem)
podwyższenie części stropu (dotyczy stropu o konstrukcji drewnianej nad poddaszem o wysokości 210 cm),
rozbiórka schodów drewnianych umożliwiających dostęp do dachu,
rozbiórka posadzek z paneli podłogowych,
rozbiórka podłóg ślepych wraz z usunięciem polep,
utylizacja gruzu, - wykonanie ścianek działowych z płyt GK na stelażu stalowym,
wykonanie zabudowy kolankowej z płyt GK na stelażu stalowym,
osadzenie nadproży prefabrykowanych,
wykonanie okładzin z płyt GK na skosach dachowych, sufitach i ścianach,
przetarcie istniejących tynków wraz ze zdarciem farby,
gładzenie istniejących tynków oraz szpachlowanie płyt GK,
wykonanie paroizolacji z folii PE,
ułożenie filcu technicznego pod legary, 4
izolacja cieplna podłogi z wełny mineralnej,
wykonanie podłogi poprzez nabicie płyt OSB,
wykonanie izolacji podpłytowej w pomieszczeniach łazienki i pralni,
gruntowanie płyt OSB pod płytki ceramiczne,
ułożenie terakoty wraz z cokolikami,
ułożenie paneli podłogowych,
wykonanie otworów w dachu na okna połaciowe wraz z ich montażem (6 szt.),
montaż stolarki drzwiowej,
montaż wyłazu systemowego z drabinką prowadzącego na strych,
dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
struganie istniejących słupów więźby dachowej,
lakierowanie widocznych elementów drewnianych,
wykonanie wentylacji poprzez kominki wentylacyjne,
wykonanie instalacji wod.-kan.,
montaż niezbędnej armatury sanitarnej,
rozbudowa istniejącej instalacji CO., montaż dodatkowych grzejników wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi,
demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, oświetlenie LED energooszczędne do ponownego montażu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne do ponownego montażu
wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
wykonanie instalacji TV,
zainstalowanie na korytarzu i w klatce schodowej na najwyższej kondygnacji autonomicznych czujek dymu z wbudowaną sygnalizacją akustyczną,
Zakup i montaż wyposażenia: kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, piekarnik, lodówka z zamrażarką, okap kuchenny, meble kuchenne, stół z czteroma krzesłami, lustro łazienkowe, szafka podumywalkowa, 3x kanapa, Telewizor LED 40 cali, stół z sześcioma krzesłami, meble do salonu, 2x łóżko jednoosobowe, 2x biurko, 2x komoda, pralka, suszarka.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9-, 45400000-1, 45430000-0, 71220000-6, 71221000-3, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125398, PCPR.252.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pcprgoldap.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto ePUAP. Posiadając konto na ePUAP Wykonawca ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx., .rtf, .xps, .odt opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych Osobowych jest:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którego siedziba mieści się w Gołdapi,
ul. Jaćwieska 14 a, 19-500 Gołdap (tel.: (87) 615 24 73, e-mail: pcprgoldap@op.pl
2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą Frydrych, Ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap (tel. (87) 615 44 19,
e-mail: iod@powiatgoldap.pl);
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PCPR.252.1.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp;
5. Dane osobowe mogą być przekazane kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe;
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
9. W zakresie udostępnienia danych w BIP przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO;
12. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu do dnia 09.08.2021r. do godz. 09.00. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PCPR.252.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 182533,93 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na część mieszkalną na potrzeby okresowego pobytu matki z małymi dziećmi i kobiet w ciąży.
b) Wykonanie robót budowlanych i wyposażenie w zakresie określonym w dokumentacji projektowej.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane oraz wykonanie robót budowlanych wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla przedsięwzięcia pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania poddasza na część mieszkalną na potrzeby okresowego pobytu matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży", zgodnie z opracowaną dokumentacją, przepisami, w tym techniczno- budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zakresie określonym w:
a) Programie Funkcjonalno - Użytkowym
b) Przedmiarach robót;
c) Postanowieniu Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.16.1.2020 z dnia 5 marca 2020 o wyrażeniu zgody na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w §68 ust. 1, §256 ust. 3, § 216 ust. 1 warunków technicznych;
d) Decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nr WUOZ-ELK.5183.82.2020.JS z dnia 30.11.2020r.;
e) Decyzji nr 119/2020 o warunkach zabudowy Burmistrza Gołdapi z dnia 05.01.2021r. f) SIWZ.
Opis robót budowlanych: Budynek, położony jest w Gołdapi przy ulicy Jaćwieskiej 14 a, na działce 1885/14, stanowiącej własność powiatu gołdapskiego. Budynek jest trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Pracami projektowymi i robotami budowlanymi będą objęte pomieszczenia na trzeciej kondygnacji, zlokalizowane na poddaszu, część budynku znajdująca się powyżej tych pomieszczeń oraz elementy konstrukcyjne i instalacyjne na które ta część budynku oddziałuje. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej pełnej, strop poddasza drewniany.
Ogólny zakres robót do wykonania:
rozbiórka ścianek działowych murowanych i drewnianych, demontaż ościeżnic drewnianych,
rozbiórka podsufitek, belek stropowych wraz z ociepleniem z wełny mineralnej (dotyczy stropu o konstrukcji drewnianej nad poddaszem)
podwyższenie części stropu (dotyczy stropu o konstrukcji drewnianej nad poddaszem o wysokości 210 cm),
rozbiórka schodów drewnianych umożliwiających dostęp do dachu,
rozbiórka posadzek z paneli podłogowych,
rozbiórka podłóg ślepych wraz z usunięciem polep,
utylizacja gruzu, - wykonanie ścianek działowych z płyt GK na stelażu stalowym,
wykonanie zabudowy kolankowej z płyt GK na stelażu stalowym,
osadzenie nadproży prefabrykowanych,
wykonanie okładzin z płyt GK na skosach dachowych, sufitach i ścianach,
przetarcie istniejących tynków wraz ze zdarciem farby,
gładzenie istniejących tynków oraz szpachlowanie płyt GK,
wykonanie paroizolacji z folii PE,
ułożenie filcu technicznego pod legary, 4
izolacja cieplna podłogi z wełny mineralnej,
wykonanie podłogi poprzez nabicie płyt OSB,
wykonanie izolacji podpłytowej w pomieszczeniach łazienki i pralni,
gruntowanie płyt OSB pod płytki ceramiczne,
ułożenie terakoty wraz z cokolikami,
ułożenie paneli podłogowych,
wykonanie otworów w dachu na okna połaciowe wraz z ich montażem (6 szt.),
montaż stolarki drzwiowej,
montaż wyłazu systemowego z drabinką prowadzącego na strych,
dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
struganie istniejących słupów więźby dachowej,
lakierowanie widocznych elementów drewnianych,
wykonanie wentylacji poprzez kominki wentylacyjne,
wykonanie instalacji wod.-kan.,
montaż niezbędnej armatury sanitarnej,
rozbudowa istniejącej instalacji CO., montaż dodatkowych grzejników wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi,
demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, oświetlenie LED energooszczędne do ponownego montażu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne do ponownego montażu
wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
wykonanie instalacji TV,
zainstalowanie na korytarzu i w klatce schodowej na najwyższej kondygnacji autonomicznych czujek dymu z wbudowaną sygnalizacją akustyczną,
Zakup i montaż wyposażenia: kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, piekarnik, lodówka z zamrażarką, okap kuchenny, meble kuchenne, stół z czteroma krzesłami, lustro łazienkowe, szafka podumywalkowa, 3x kanapa, Telewizor LED 40 cali, stół z sześcioma krzesłami, meble do salonu, 2x łóżko jednoosobowe, 2x biurko, 2x komoda, pralka, suszarka.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona
wg poniższego wzoru: Całkowita liczba punktów = punkty uzyskane w kryterium ,,Cena ofertowa" + ,,Okres gwarancji". Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 uPzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
o przedłoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju robót, ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
o przedłoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego i dowiedzie,
że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- dwa zamówienia o wartości minimum 40 000,00 zł brutto każde polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących remont, rozbudowę budynku/budynków zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej lub indywidualnych budynków mieszkalnych - załącznik nr 4 do SWZ; Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ; Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:- min. 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji zamówienia, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego;- min. 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, hydraulicznych, według obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego. Uwaga: Jedna osoba może pełnić obie funkcje.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp.
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 uPzp, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: 1) wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. 2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji/, zamiennych /w tym istotne wady dokumentacji/ lub zaniechanych /w tym, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne/, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
3) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót.
4) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 uPzp, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:
1) zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego spowodowanych w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robót umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót.
2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.
3) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
4) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych znalezisk archeologicznych, sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych.
6) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona
wg poniższego wzoru: Całkowita liczba punktów = punkty uzyskane w kryterium ,,Cena ofertowa" + ,,Okres gwarancji". Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 uPzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.