Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektów budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie projektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Małogoszcz
ul. Jaszowskiego 3A
28-366 Małogoszcz
powiat: jędrzejowski
tel. 41 38-60-168, tel.41 38-60-126
drogi@malogoszcz.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487723
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Małogoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 38-60-168, t
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projektów budowlanych dobudowy oświetlenia ulicznego - 13 zadań
Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu, w którym mają być wykonywane roboty budowlane - po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Szczegółowy opis techniczny zawarty jest w załączniku nr 2 do zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie ograniczenia zakresu robót bez podania przyczyny

Dokument nr: IPSiP.ZP. 13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 10.08.2021 r., godz. 11:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487723
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487723
1) Ofertę z załącznikami należy złożyć poprzez platformę zakupową ( formularz oferty i kosztorys ofertowy muszą być podpisane i zeskanowane) https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz
2) TERMIN SKŁADANIA ofert: 10.08.2021 r., godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy
Zakończenie: 30.04.2022r. ( przekazanie kompletnej dokumentacji Zamawiającemu)

Wymagania:
4. Warunki udziału w zapytaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności energetycznej.
1
2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 1 podobną usługę polegające na
wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektów budowy oświetlenia ulicznego (miń. 2 oprawy).
5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena oferty brutto ( C ) - 100%
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
1 .Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wyjściowych koniecznych do realizacji zamówienia (m.in. pozyskanie mapy do celów projektowych, uzyskanie uzgodnień, decyzji, itp.)
3.Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zapytania ofertowego.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
2
4) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona i podpisana przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego.
5) Oferta musi być sporządzona i podpisana według wzoru na formularzu oferty -załącznik nr 1.
6) Oferta musi być kompletna i napisana w języku polskim.
7) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ( dotyczy również wszystkich załączników do oferty ). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
8) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno parafowane oraz ponumerowane i złączone w sposób trwały.
9) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę ( osoby ) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
8. Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty )
1) Wypełniony formularz oferty ( załącznik nr 1 ).
2) Wypełnione oświadczenie wykonawcy ( załącznik nr 3 ).
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem.
Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki).
3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w specyfikacji zamówienia.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W przypadku pytań technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pomocą komunikatu ,,Wyślij wiadomości do Zamawiającego" na platformie. W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.
11. Udzielenie zamówienia / podpisanie umowy
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy), albo
4
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert. 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.
12. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy

1) Istotne postanowienia umowne określają wzory umów, stanowiące załącznik do zapytania ofertowego.
2) Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do zapytania ofertowego wzorze umowy ( załącznik nr 3 ).
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę poprzez komunikację elektroniczną.
2) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
14. Uwagi końcowe
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem termin u składania ofert.
3) Wykonawcom uczestniczącym w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania albo jego unieważnienia.
3) Ocena zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona
zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie.
5
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
5) Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy Małogoszcz do zawarcia umowy, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się inspektora ds. dróg: Mirosław Machnik e-mail: drogi@malogoszcz.pl, tel.41 38-60-126, w przypadku pytań formalnych upoważnia się podinsp.ds. zamówień publicznych: Sylwia Długosz-Ciastoń, e-mail: przetargi@malogoszcz.pl ,tel. 41 38-60-168.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.