Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Goszczanów
Kaliska
98-215 Goszczanów
powiat: sieradzki
43 8298220, faks 43 8298245
sekretariat@goszczanow.com
Województwo: łódzkie
Miasto: Goszczanów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 43 8298220, faks 43
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GOSZCZANOWIE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowego składającego się z boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą techniczną, na pełny zakres inwestycji składają się następujące elementy:
- budowa boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami
Projektuję się budowę boiska piłkarskiego o wymiarach podstawowych 105 x 68 m i pasem bezpieczeństwa szerokości 2,5 m wzdłuż boków boiska w tym: wykonanie niwelacji podłoża, pomiarów geodezyjnych; zabiegów agrotechnicznych i mikroniwelacji - humusowanie w celu uzyskania jednorodnego podłoża, profilowanie podłoża z wykorzystaniem specjalistycznej równiarki do niwelacji boisk sportowych z założeniem układu spadków zawierających się w przedziale 0,2-0,5%; montaż dwóch aluminiowych bramek piłkarskich 7,32m x 2,44m; montaż piłkochwytów o długości 32,5m i wysokości 6 m (konstrukcja słupów na fundamentach z rozpiętą siatką metalową) za obiema bramkami.
Piłkochwyty należy zamontować w odległości 5m od linii kończącej boisko główne, w linii pasa bezpieczeństwa. Rozstaw słupów co 2,5 m. Słupki długości średnicy 100 mm i wysokości 6,0 m ( w tym 80 cm zatopione w słupkach fundamentowych) zakończone kapturkami z przelotką. Na słupkach należy rozpiąć siatkę stalową ocynkowaną o rozmiarach oczek 45 mm. Słupki fundamentowe należy wykonać z betonu C 12/15 (B15), posadowienie na głębokość 1,0 m. Zasiew trawy na podstawie badań dot. właściwości gleby nawożenie startowe + włókowanie. Zaleca się zlecenie wymienionych prac firmie specjalizującej się w renowacji muraw boisk trawiastych.
- budowa systemu nawadniania boiska
Projektuje się system nawadniania murawy boiska piłkarskiego w postaci systemu 24 tryskaczy zasilanych z projektowanego przyłącza wodociągowego W90. Projektuje się wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej poprzez włączenie się do wiejskiej sieci wodociągowej w90 biegnącej przez działkę inwestora i wykonanie przyłącza wodociągowego ? 90 do studzienki w której zostanie zamontowany wodomierz, zawory odcinające oraz hydrofor i wraz ze sterownikiem podnoszący ciśnienie wody. Wykonanie przyłącza na podstawie odrębnego zgłoszenia robót budowlanych. System tryskaczy należy podzielić na trzy obwody podłączone do stacji hydroforowej. Dostawca instalacji zobowiązany jest do doboru tryskaczy instalacji hydroforowej w sposób pozwalający na równomierne i pełne nawadnianie boiska. W celu dostosowania instalacji do wydajności sieci wodociągowej, system włączania tryskaczy może być podzielony na sekcje działające w różnym czasie.

- budowa bieżni (3 tory) - UWAGA - zmiana nawierzchni bieżni wokół boiska zgodnie z przedmiarem robót
Projektuje się trzytorową bieżnię o nawierzchni poliuretanowej zgodnie z oświadczeniem projektanta o nieistotnej zmianie projektu budowlanego i przedmiarem robót.
- budowa budynku sanitarno - szatniowego
Projektuje się budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej, wielospadowy o nachyleniu połaci 26,6O (50%)..
- budowa trybun
Projektuje się pięciopoziomowe trybuny przeznaczone dla 268 widzów. Trybuny zaprojektowano jako betonowe wylewane na budowie. Trybuny odkryte bez zadaszenia z czterema biegami schodowymi. Barierki z elementów stalowych, siedziska prefabrykowane.
- budowa ławek trenerów i zawodników rezerwowych wraz z wiatą
- budowa parkingu i drogi wewnętrznej - UWAGA - zmiana nawierzchni drogi pożarowej zgodnie z przedmiarem robót
Projektuje się drogę wewnętrzną oraz parking dla 39 samochodów kibiców i uczestników imprez sportowych w tym dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie ze zmianą projektanta nawierzchnia drogi pożarowej ma być wykonana z warstwy asfaltowej co zostało ujęte w przedmiarze robót.
- budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej
Należy wykonać zewnętrzną instalację elektryczną łącząca istniejące przyłącze elektryczne z projektowanym budynkiem, dodatkowo należy wykonać zewnętrzną instalację zasilająca hydrofor i systemu nawadniania boiska.
- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Projektuje się budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w postaci rury PVC ? 160 układanej ze spadkiem 1,5% i dwoma studzienkami kanalizacyjnymi ? 425.
- budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej
W ramach systemu nawadniania projektuje się zewnętrzna instalację wodociągową, zasilanie odbywać się będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego PE 90 przeznaczonego do realizacji w oparciu o odrębne zgłoszenie robót budowlanych.
- montaż dwóch stojaków na rowery
- założenie monitoringu na budynku socjalno-szatniowym
W oparciu o odrębne opracowanie projektuje się instalację elektryczną sieci monitoringu budynku i terenu.
- przebudowa drenowania melioracyjnego (zgodnie z załączonym rysunkiem i przedmiarem robót)
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej (zgodnie z przedmiarem robót i rysunkiem PZT)
- budowa dwóch przyłączy wodociągowych przeznaczonych do zasilenia budynku sanitarno-szatniowego i systemu nawadniania murawy boiska (zgodnie z przedmiarem robót i rysunkiem PZT)
- budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej |(zgodnie z załączonymi rysunkami i przedmiarem robót)

Prace do wykonania w 2021 roku:
- instalacja kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody i melioracja,
- instalacja nawodnienia murawy,
- zasilanie elektryczne,
Płatność za wykonanie prac w 2021 roku.
Prace do wykonania w 2022 roku:
- urządzenie boiska - piłkochwyty, bieżnia, murawa, wiaty sędziowskie
- wykonanie drogi, parkingu i chodników,
- ogrodzenie terenu,
- budowa budynku sanitarno-szatniowego,
- budowa trybun stadionowych,
- założenie monitoringu na budynku socjalno-szatniowym
Płatność za wykonanie zakresu prac przewidzianych na 2022 r. będzie możliwa w 2022 r. dwoma fakturami częściowymi po uzyskaniu odbioru częściowego potwierdzonego protokołem oraz fakturą końcową.

CPV: 45212200-8, 34971000-4, 45111200-0, 45212221-1, 45223210-1, 45223500-1, 45231300-8, 45233000-9, 45233260-9, 45233270-2

Dokument nr: 2021/BZP 00125597, ZP.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem:miniportal.uzp.gov.pl;ePUAPu,dostępnego pod adresem:epuap.gov.pl;oraz email:przetargi@goszczanow.com(z wyłączeniem możliwości składania ofert.Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:w zakresie proceduralnym:JustynaChabir,tel.438298227,email:jch@goszczanow.com;w zakresie merytorycznym:BarbaraBuda,tel.438298247,email:barbara.buda@goszczanow.com.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do
złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku" oraz do Formularza do komunikacji.Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej-ePUAP.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Zamawiający przekazuje link do
postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również naLiście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcjęDlaWykonawców lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.Wykonawca składa ofertę/wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej ,,wniosek" za pośrednictwem Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu.W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.Ofertę należy sporządzić w języku polskim.Ofertę,wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się,pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym - certyfikat kwalifikowany.Sposób złożenia oferty,w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika,dostępnej na stronie:miniportal.uzp.gov.pl.Jeżeli dokumenty
elektroniczne,przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz.U.z2020r.poz.1913),wykonawca,w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.Do oferty należy dołączyć oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
zakresie wskazanym w rozdzialeX ust.1SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - certyfikat kwalifikowany,a następnie
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.Oferta może być złożona tylko do upływu terminu
składania ofert.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem ,,Formularza do złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Goszczanów;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@goszczanow.com;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS Szadek O/Goszczanów nr rachunku 59 9269 0004 0030 0201 2000 0070 z dopiskiem ,,Wadium - ,,Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data wpływu na rachunek Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Goszczanów;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowego składającego się z boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą techniczną, na pełny zakres inwestycji składają się następujące elementy:
- budowa boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami
Projektuję się budowę boiska piłkarskiego o wymiarach podstawowych 105 x 68 m i pasem bezpieczeństwa szerokości 2,5 m wzdłuż boków boiska w tym: wykonanie niwelacji podłoża, pomiarów geodezyjnych; zabiegów agrotechnicznych i mikroniwelacji - humusowanie w celu uzyskania jednorodnego podłoża, profilowanie podłoża z wykorzystaniem specjalistycznej równiarki do niwelacji boisk sportowych z założeniem układu spadków zawierających się w przedziale 0,2-0,5%; montaż dwóch aluminiowych bramek piłkarskich 7,32m x 2,44m; montaż piłkochwytów o długości 32,5m i wysokości 6 m (konstrukcja słupów na fundamentach z rozpiętą siatką metalową) za obiema bramkami.
Piłkochwyty należy zamontować w odległości 5m od linii kończącej boisko główne, w linii pasa bezpieczeństwa. Rozstaw słupów co 2,5 m. Słupki długości średnicy 100 mm i wysokości 6,0 m ( w tym 80 cm zatopione w słupkach fundamentowych) zakończone kapturkami z przelotką. Na słupkach należy rozpiąć siatkę stalową ocynkowaną o rozmiarach oczek 45 mm. Słupki fundamentowe należy wykonać z betonu C 12/15 (B15), posadowienie na głębokość 1,0 m. Zasiew trawy na podstawie badań dot. właściwości gleby nawożenie startowe + włókowanie. Zaleca się zlecenie wymienionych prac firmie specjalizującej się w renowacji muraw boisk trawiastych.
- budowa systemu nawadniania boiska
Projektuje się system nawadniania murawy boiska piłkarskiego w postaci systemu 24 tryskaczy zasilanych z projektowanego przyłącza wodociągowego W90. Projektuje się wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej poprzez włączenie się do wiejskiej sieci wodociągowej w90 biegnącej przez działkę inwestora i wykonanie przyłącza wodociągowego ? 90 do studzienki w której zostanie zamontowany wodomierz, zawory odcinające oraz hydrofor i wraz ze sterownikiem podnoszący ciśnienie wody. Wykonanie przyłącza na podstawie odrębnego zgłoszenia robót budowlanych. System tryskaczy należy podzielić na trzy obwody podłączone do stacji hydroforowej. Dostawca instalacji zobowiązany jest do doboru tryskaczy instalacji hydroforowej w sposób pozwalający na równomierne i pełne nawadnianie boiska. W celu dostosowania instalacji do wydajności sieci wodociągowej, system włączania tryskaczy może być podzielony na sekcje działające w różnym czasie.

- budowa bieżni (3 tory) - UWAGA - zmiana nawierzchni bieżni wokół boiska zgodnie z przedmiarem robót
Projektuje się trzytorową bieżnię o nawierzchni poliuretanowej zgodnie z oświadczeniem projektanta o nieistotnej zmianie projektu budowlanego i przedmiarem robót.
- budowa budynku sanitarno - szatniowego
Projektuje się budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej, wielospadowy o nachyleniu połaci 26,6O (50%)..
- budowa trybun
Projektuje się pięciopoziomowe trybuny przeznaczone dla 268 widzów. Trybuny zaprojektowano jako betonowe wylewane na budowie. Trybuny odkryte bez zadaszenia z czterema biegami schodowymi. Barierki z elementów stalowych, siedziska prefabrykowane.
- budowa ławek trenerów i zawodników rezerwowych wraz z wiatą
- budowa parkingu i drogi wewnętrznej - UWAGA - zmiana nawierzchni drogi pożarowej zgodnie z przedmiarem robót
Projektuje się drogę wewnętrzną oraz parking dla 39 samochodów kibiców i uczestników imprez sportowych w tym dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie ze zmianą projektanta nawierzchnia drogi pożarowej ma być wykonana z warstwy asfaltowej co zostało ujęte w przedmiarze robót.
- budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej
Należy wykonać zewnętrzną instalację elektryczną łącząca istniejące przyłącze elektryczne z projektowanym budynkiem, dodatkowo należy wykonać zewnętrzną instalację zasilająca hydrofor i systemu nawadniania boiska.
- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Projektuje się budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w postaci rury PVC ? 160 układanej ze spadkiem 1,5% i dwoma studzienkami kanalizacyjnymi ? 425.
- budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej
W ramach systemu nawadniania projektuje się zewnętrzna instalację wodociągową, zasilanie odbywać się będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego PE 90 przeznaczonego do realizacji w oparciu o odrębne zgłoszenie robót budowlanych.
- montaż dwóch stojaków na rowery
- założenie monitoringu na budynku socjalno-szatniowym
W oparciu o odrębne opracowanie projektuje się instalację elektryczną sieci monitoringu budynku i terenu.
- przebudowa drenowania melioracyjnego (zgodnie z załączonym rysunkiem i przedmiarem robót)
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej (zgodnie z przedmiarem robót i rysunkiem PZT)
- budowa dwóch przyłączy wodociągowych przeznaczonych do zasilenia budynku sanitarno-szatniowego i systemu nawadniania murawy boiska (zgodnie z przedmiarem robót i rysunkiem PZT)
- budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej |(zgodnie z załączonymi rysunkami i przedmiarem robót)

Prace do wykonania w 2021 roku:
- instalacja kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody i melioracja,
- instalacja nawodnienia murawy,
- zasilanie elektryczne,
Płatność za wykonanie prac w 2021 roku.
Prace do wykonania w 2022 roku:
- urządzenie boiska - piłkochwyty, bieżnia, murawa, wiaty sędziowskie
- wykonanie drogi, parkingu i chodników,
- ogrodzenie terenu,
- budowa budynku sanitarno-szatniowego,
- budowa trybun stadionowych,
- założenie monitoringu na budynku socjalno-szatniowym
Płatność za wykonanie zakresu prac przewidzianych na 2022 r. będzie możliwa w 2022 r. dwoma fakturami częściowymi po uzyskaniu odbioru częściowego potwierdzonego protokołem oraz fakturą końcową.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingów

45236100-1 - Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262520-2 - Roboty murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 - Roboty elewacyjne

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G) - waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Długość okresu gwarancji (G) na roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały - waga 40%

ilość miesięcy okresu gwarancji
z badanej oferty
G = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
największa ilość miesięcy

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,gwarancja" będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Oceniana będzie ilość pełnych miesięcy jaką wykonawca obejmuje gwarancją roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały w zakresie 36 - 60 miesięcy. Oferty z niższą gwarancją nie podlegają ocenie.
Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Gwarancją będą objęte również elementy eksploatacyjne podlegające normatywnemu zużyciu.

3. Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
O = C + G
Gdzie:
O - ogólna suma punktów
C - punkty przyznane w kryterium cena
G - punkty przyznane w kryterium długości okresu gwarancji
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w związku z czym uzyska największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 200 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia każde o wartości 1 000 000,00 zł brutto związane z budową obiektu sportowego w tym jedna polegająca co najmniej na:
- budowie boiska z systemem nawadniania,
- budowie trybun,
- budowie budynku sanitarno-szatniowego.
b) Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy minimum 3 osoby wykonujące prace ogólnobudowlane. Osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej, winne być zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia.
c) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi osoby, na funkcje wymienione poniżej, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
- min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia;
- min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno-hydrotechnicznej w zakresie melioracji wodnych
- min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 lit. a - załącznik nr 5 do SWZ;
2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 200.000,00 zł.
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: minimum 3 osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 lit. b oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 lit. c - załącznik nr 8 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS Szadek O/Goszczanów nr rachunku 59 9269 0004 0030 0201 2000 0070 z dopiskiem ,,Wadium - ,,Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczanowie".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data wpływu na rachunek Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Goszczanów;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do
SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G) - waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Długość okresu gwarancji (G) na roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały - waga 40%

ilość miesięcy okresu gwarancji
z badanej oferty
G = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
największa ilość miesięcy

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,gwarancja" będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Oceniana będzie ilość pełnych miesięcy jaką wykonawca obejmuje gwarancją roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały w zakresie 36 - 60 miesięcy. Oferty z niższą gwarancją nie podlegają ocenie.
Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Gwarancją będą objęte również elementy eksploatacyjne podlegające normatywnemu zużyciu.

3. Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
O = C + G
Gdzie:
O - ogólna suma punktów
C - punkty przyznane w kryterium cena
G - punkty przyznane w kryterium długości okresu gwarancji
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w związku z czym uzyska największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.