Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie koncepcji architektonicznej i oszacowanie kosztów zagospodarowania nieruchomości

Przedmiot:

Wykonanie koncepcji architektonicznej i oszacowanie kosztów zagospodarowania nieruchomości

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Sopotu
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
powiat: Sopot
Telefon: +48 58 52 13 751 Fax: +48 58 551 01 33
walery.urbanowicz@um.sopot.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +48 58 52 1
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie koncepcji architektonicznej i oszacowanie kosztów zagospodarowania nieruchomości przy Ul. Armii Krajowej 31 w Sopocie (działka nr 47, ark. mapy 36, obręb 0001)
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania nieruchomości przy Ul. Armii Krajowej 31 w Sopocie (działka nr 47, ark. mapy 36, obręb 0001). W ramach niniejszej koncepcji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania:
1.1. Inwentaryzacji budynku
1.2. Ekspertyzy technicznej budynku,
1.3. Programu prac konserwatorskich,
1.4. Inwentaryzacji zieleni,
1.5. Kosztorys szacunkowy robót budowlanych i prac konserwatorskich realizowanych na podstawie koncepcji.
Koncepcja powinna zawierać m.in. projekt zagospodarowania terenu, aksonometrię lub perspektywę całości zabudowy, rzuty wszystkich kondygnacji z aranżacją pomieszczeń, przekroje, krótki opis wyjaśniający proponowane rozwiązania funkcjonalne i materiałowe.
Projektowane rozwiązanie musi spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz wymagania opisane w stosownych rozporządzeniach wykonawczych.
Koncepcja powinna być uzgodniona z Biurem Konserwatora Zabytków miasta Sopotu.
Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej terenu inwestycji przed wykonaniem koncepcji. Termin należy uzgodnić z Zamawiającym.
Koncepcję należy wykonać w 2 egzemplarzach - w formie papierowej (format A3) i w 2 egzemplarzach - w formie elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przedłożonej koncepcji.
2. Opis istniejącej nieruchomości:

Nieruchomość, znajdująca się przy Ul. Armii Krajowej 31,stanowi własność Gminy Miasta Sopotu, działka ewidencyjna nr 47, ark. mapy 36 o powierzchni 458 m2, dla której sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sopocie prowadzi księgę wieczystą KW GD 1S/00000386/3. Jest to budynek dwumieszkaniowy o łącznej powierzchni użytkowej 100,2 m2 i powierzchni mieszkalnej 66,8 m2. Obecnie stan techniczny budynku jest zły.
Budynek przy Ul. Armii Krajowej 31 w Sopocie położony jest w strefie ochrony otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Miasta Sopotu, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją 936 z dnia 12 lutego 1979 r. Budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków Miasta Sopotu oraz w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Jest on jednym z budynków tworzących zespół budynków bliźniaczych wybudowanych na przełomie lat 20 i 30 XX wieku. W związku z ochroną konserwatorską i walorami architektonicznymi budynku nie ma możliwości jego rozbiórki. Dopuszcza się przebudowę wnętrz oraz ścian zewnętrznych od strony ogrodu. Elewacja frontowa oraz boczna, południowa, a także geometria dachu muszą bezwzględnie zostać zachowane.

3. Oczekiwania zamawiającego wobec projektowanej zabudowy:

Budynek, ze względu na swój zły stan techniczny nie jest obecnie zamieszkany. Powierzchnia działki, na której jest położony daje możliwość na powiększenie powierzchni zabudowy podczas remontu. W wyniku rozbudowy budynku Zamawiający chciałby uzyskać:
- od 4 do 5 samodzielnych małych mieszkań (ok. 25 m2) składających się z pokoju wraz z aneksem kuchennym oraz łazienki;
- budynek, który będzie pozbawiony barier architektonicznych i będzie przystosowany do zamieszkania przez seniorów i osoby z niepełnosprawnościami;
- części wspólne np. salon do wspólnego spędzania czasu lub pomieszczenie gospodarcze typu pralnia/ suszarnia wyposażone w podstawowe meble wypoczynkowe lub sprzęt AGD;
- zagospodarowanie części działki jako ogrodu służącego do wypoczynku dla wszystkich mieszkańców.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2021. r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego i nie będzie miało charakteru publicznego.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej http//www.sopot.pl w BIP
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
4. W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert:
Z uwagi na zagrożenie zarażeniem koronawirusem COVID-19 Zamawiający, chcąc chronić zdrowie i życie Wykonawców oraz pracowników Zamawiającego, nie dopuszcza składania ofert poprzez osobiste dostarczenie do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający wymaga złożenia oferty wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail, na adres walery.urbanowicz@um.sopot.pl do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godz. 1200.
W tytule wiadomości należy wpisać:
Oferta na ,,Wykonanie koncepcji architektonicznej i oszacowanie kosztów zagospodarowania nieruchomości przy Ul. Armii Krajowej 31 w Sopocie (działka nr 47, ark. mapy 36, obręb 0001)".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w zamówieniu podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia bądź doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają aktualny wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
z którego wynikać będzie, że prowadzą działalność gospodarczą (wymagane przy podpisaniu umowy).
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
Na spełnienie warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg wzoru z zał. nr 3 do zapytania.
2. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - wzór zał. nr 2 do zapytania.
3. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych - nie ma obowiązku wykazywania powiązań z Wykonawcami.
Kryteria oceny oferty:
W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
Nr kryt.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1
Cena brutto
100% = 100 pkt.

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującej formuły:

l.p.

Kryterium
Znaczenie
procentowe
kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
- 100 wskaźnik stały
100 %
100 pkt.

VII. Sposób przygotowania oferty i złożenia oferty
1. Wykonawca składa:
ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
oświadczenie o braku powiazań,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dla osób fizycznych)
w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
1. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Zamawiającego.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Oferenta e-mailem zwrotnym.
5. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
6. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Warunki zmiany umowy
1. Zmiany postanowień umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego zamówienia, mogą nastąpić w zakresie:
1) przedmiotu umowy, pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zamawiającego, w tym:
a) zmiana zakresu działań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i związana z tym zmiana wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy obliczona na podstawie ceny jednej roboczogodziny za realizację przedmiotu zamówienia wskazanej w ofercie.
b) odstąpienie na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związana z tym zmiana wynagrodzenia, ze względu na opóźnienia w realizacji usługi. Zakres o który zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy określony zostanie na podstawie ceny jednej roboczogodziny za realizację przedmiotu zamówienia wskazanej w ofercie.
2) terminu realizacji umowy w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,
b) wystąpienia przyczyn obiektywnych, niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie,
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy/terminu realizacji umowy; przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w tym skutki epidemii covid 19.
4) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1. Nie stanowi zmiany umowy, w szczególności:
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych
do kontaktów między Stronami,
2. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik.

XI. Warunki płatności
1. W związku zapisami Ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W takim przypadku zapisy Umowy stosuje się odpowiednio.
2. Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: Gmina Miasta Sopotu, Adres PEF: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
3. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać pisemnie kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie MF - zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.
Postanowienia dodatkowe:
1) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
2) Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym należny podatek VAT.
3) Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia na etapie złożenia oferty nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.