Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych) wraz z ich...

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych) wraz z ich czyszczeniem oraz przegląd instalacji gazowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,KWATERA" Sp. z o. o
Starościńska 1
02-516 Warszawa
powiat: Warszawa
22 379 45 45
zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
https://amwkwatera.eb2b.com.pl/
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 22 379 45 45
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych) wraz z
ich czyszczeniem oraz przegląd instalacji gazowych w budynkach położonych w obszarze
działania OT Pomorskiego.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych
(wentylacyjnych, spalinowych) wraz z ich czyszczeniem oraz przegląd instalacji gazowych w
budynkach położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Pomorskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 71630000-3, 90915000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00125522, BZP.WOT.64.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amwkwatera.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zawartę są w części XX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte
są w części XXXIII SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte
są w części XXXIII SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://amwkwatera.eb2b.com.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://amwkwatera.eb2b.com.pl w zakładce "ZAŁĄCZNIKI"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.WOT.64.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych
(wentylacyjnych, spalinowych) wraz z ich czyszczeniem oraz przegląd instalacji gazowych w
budynkach położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Pomorskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90915000-4 - Usługi czyszczenia pieców i kominów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie wzoru określonego w części XXIV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie
dysponował
co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie
kontroli okresowej przewodów kominowych, posiadającą:
o przygotowanie zawodowe do wykonywania usług kominiarskich, tj. kwalifikacje mistrza w
rzemiośle kominiarskim (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
- tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2159 ze zm.)
lub
o uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do kierowania robotami
budowlanymi lub projektowania).
oraz
co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie
czyszczenia przewodów kominowych, posiadającą kwalifikacje kominiarskie (zgodnie z art. 34
ust. 3, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r.
Dz. U.nr 109, poz. 719)
oraz
co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie
kontroli okresowej przewodów kominowych z wentylacją mechaniczną, posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów prawa (lub inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a które uprawniają do kierowania robotami
budowlanymi lub projektowania).
oraz
co najmniej 1 osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie
kontroli okresowej instalacji gazowej, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy III
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru
(urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,
magazynujące i zużywające paliwa gazowe).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ);
b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowe informacje zawarte są w części XIII SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie wzoru określonego w części XXIV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.