Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
288z dziś
4812z ostatnich 7 dni
17907z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulic

Przedmiot:

Przebudowa ulic

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Wągrowiec
Tadeusza Kościuszki 15a
62-100 Wągrowiec
powiat: wągrowiecki
s.bartnik@wagrowiec.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487731
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wągrowiec
Wadium: 100.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na Przebudowie ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Budowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej
2) Budowę zjazdów
3) Budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej
4) Budowę ścieżki rowerowej
5) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
6) Budowę oświetlenia typu LED
7) Budowę wpustów deszczowych
8) Budowę kanalizacji deszczowej
9) Usunięcie kolizji
10) Pielęgnację zieleni przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, przez pielęgnacje zielni należy uznać:
- koszenie trawników,
- przycinanie krzewów, drzew,
- prowadzenie zabiegów odchwaszczania,
11) udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres równy okresowi rękojmi, który Wykonawca określi w formularzu ofertowym. Okres udzielonej gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga podania terminu w pełnych miesiącach, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Z wskazanego w ofercie okresu gwarancji wyłączona jest zieleń, na którą Wykonawca udziela gwarancji określonej w umowie.
12) udzielenie rękojmi na okres równy udzielonej gwarancji,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 - Dokumentacja techniczna

CPV: 45111291-4, 45110000-1, 45111200-0, 45111300-1, 45212100-7, 45231300-8, 45233142-6, 45311100-1, 45316110-9, 45316213-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125341, SZ.271.03.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 11:45

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet;
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarte w SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487731
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 11:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 69 8959 0001 0000 5106 2000 0060
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZ.271.03.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na Przebudowie ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Budowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej
2) Budowę zjazdów
3) Budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej
4) Budowę ścieżki rowerowej
5) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
6) Budowę oświetlenia typu LED
7) Budowę wpustów deszczowych
8) Budowę kanalizacji deszczowej
9) Usunięcie kolizji
10) Pielęgnację zieleni przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,
przez pielęgnacje zielni należy uznać:
? koszenie trawników,
? przycinanie krzewów, drzew,
? prowadzenie zabiegów odchwaszczania,
11) udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres równy okresowi rękojmi, który Wykonawca określi w formularzu ofertowym. Okres udzielonej gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga podania terminu w pełnych miesiącach, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Z wskazanego w ofercie okresu gwarancji wyłączona jest zieleń, na którą Wykonawca udziela gwarancji określonej w umowie.
12) udzielenie rękojmi na okres równy udzielonej gwarancji,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 - Dokumentacja techniczna
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości do 2.000.000 zł brutto.
2. Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą dotyczących warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować następujące zakresy
1) budowę/przebudowę/rozbudowę dróg;
2) budowę oświetlenia,
3) budowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych; ścieżek pieszych, ścieżek rowerowych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający stawia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum dwie roboty budowlane w postaci budowy/rozbudowy/przebudowy/modernizacji dróg/ulic o nawierzchni bitumicznej, przy czym każda z nich o wartości robót nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł brutto.
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia kierownika budowy, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
c) pełnił funkcję kierownika budowy na minimum dwóch robotach budowlanych obejmujących budowę/przebudowę/rozbudowę lub modernizację dróg lub ulic.
kierownika robót branży elektrycznej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
kierownika robót branży telekomunikacyjnej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważnych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
kierownika robót branży sanitarnej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
Osoby wskazane w wykazie osób będą pełnić funkcję kierownika ww. specjalności w trakcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawca będzie zmuszony do zmiany kierownika ww. specjalności musi zapewnić udział osoby, o wiedzy i doświadczeniu odpowiadającym warunkom określonym w niniejszym SWZ.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
2. Wykonawcy występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający dopuszcza łączenie dwóch lub więcej funkcji przez 1 osobę.
4. Pojęcia ,,droga" oraz ,,ulica" zgodnie z ustawą z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 69 8959 0001 0000 5106 2000 0060
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określone w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 10 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.