Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
64z dziś
4540z ostatnich 7 dni
18520z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczenia badawczego

Przedmiot:

Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczenia badawczego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: SIEJESIE SP. Z O.O
DŁUGA 22
28-100 Owczary
powiat: buski
798570790
biuro@siejesie.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60832
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Owczary
Wadium: ---
Nr telefonu: 798570790
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0146/17 - Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego SIEJESIE

Opis
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wyposażenia pomieszczenia badawczego LED - wg określonej specyfikacji niezbędnego do realizacji projektu ,,Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego SIEJESIE".
Pomieszczenie badawcze LED wyposażone w 6 stanowisk:
1. stanowisko obróbki mechanicznej
2. stanowisko przygotowania komponentów
3. stanowisko monterskie listw LED
4. stanowisko monterskie osłon LED
5. stanowisko testowe (testy elektryczne listw LED i testy hermetyczności lamp IP69)
6. stanowisko testowe bezpieczeństwa (zgodności z normą EN 60598-1:2015/AC:2016)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia została określona w załączniku 3 do zapytania ofertowego.

CPV: 30237280-5, 39151000-5, 39151200-7, 42652000-1, 44320000-9, 44510000-8, 44512000-2, 48772000-0

Dokument nr: 2021-2754-60832, 2.1/SJS/2021/07/01

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
staszowski
Gmina
Staszów
Miejscowość
Grzybów

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą za obopólnym porozumieniem Stron, w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
3.1 Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach wystąpienia:
- siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą Stron umowy - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego oraz czas niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac;
- stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.) - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego oraz czas niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac.
- innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca, w tym będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia itp. - wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.
- konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy - termin realizacji zamówienia zostanie wstrzymany na czas zakończenia niezbędnych zakupów;
- konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej - termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego ustępu, do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę zawierającego między innymi:
4.1 opisu propozycji zmiany,
4.2 uzasadnienia zmiany,
4.3 opisu wpływu zmiany na termin wykonania Umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione, gdy:
5.1 nastąpi zmiana stawki podatku VAT,
5.2 w wyniku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia zaistnieje konieczność wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu zamówienia.
6. W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający łącznie wszystkie następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
3) Brak powiązań z Zamawiającym - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające poprawną realizację zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny umożliwiający poprawną realizację zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy posiadają zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia:
- zał. 1a formularz oferty,
- zał. 1b wykaz kosztów jednostkowych,
- zał. 2 zbiór oświadczeń,
- zał. 3 specyfikację przedmiotu zamówienia potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w przedmiocie zamówienia,
- dokument rejestrowy
- pełnomocnictwa do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIEJESIE Sp. z o.o., ul. Długa 22, Owczary,
28-100 Busko Zdrój, NIP: 6551974505, REGON: 366592563.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień wynikający z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020;
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy);
4. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
5. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
6. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
7. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryteria dopuszczające:
- złożenie oferty w terminie,
- przygotowanie oferty zgodnie z określonymi wymaganiami,
- przedstawienie wszystkich wymaganych załączników do zapytania ofertowego,
- zakres funkcjonalności oferowanych urządzeń jest zgodny z określonymi wymogami.
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena zamówienia netto (max 80 pkt.)
Liczba punktów (C) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C = (Cmin / C wskazana na ofercie badanej) x 80 pkt.
C min - najniższa cena zamówienia netto wśród ocenianych ofert
- cena podana jako łączny koszt netto dostawy przedmiotu zamówienia
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji (max. 20 pkt.)
Liczba punktów (T) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
T =(T min / T wskazany na ofercie badanej) x 20 pkt.
T min - najkrótszy termin realizacji zamówienia wśród ocenianych ofert liczony w tygodniach od podpisania umowy

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Damian Górski
tel.: 798570790
e-mail: biuro@siejesie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.