Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót termomodernizacyjnych budowlanych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie robót termomodernizacyjnych budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zduńska Wola
Zielona 30
98-220 Zduńska Wola
powiat: zduńskowolski
43 823 41 20, faks 43 823 27 50
sekretariat@ugzw.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zduńska Wola
Wadium: 40 000,00 zł
Nr telefonu: 43 823 41 20, faks 4
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduńska Wola - Szkoła Podstawowa w Krobanowie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

o Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót termomodernizacyjnych budowlanych
i towarzyszących przy budynku Szkoły Podstawowej w Krobanowie gmina Zduńska Wola, w tym w szczególności:
o wymiana okien na nowe z PCV, o współczynniku U = 0,9 W/m2K, wyposażonych w nawiewniki higrosterowane, kolor biały
o wymiana drzwi zewnętrznych do budynku szkoły na drzwi aluminiowe, w części szklone (zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej), o współczynniku U = 1,3 W/m2K, kolor biały - RAL8025,
o demontaż istniejących i montaż nowych parapetów zewnętrznych po wykonanych robotach dociepleniowych z blachy powlekanej, gr. 0,7 mm, kolor RAL 7039,
o docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o gr. 3 cm, położenie tynku cienkowarstwowego i odmalowanie ościeży farbami silikonowymi,
o docieplenie posadzek na gruncie styropianem grafitowym gr. 17 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła ? = 0,037 W/(m*K), z wykonaniem nowego pokrycia podłóg w części z płytek typu gres, antypoślizgowych (klasa R11), wykładziny PCV antypoślizgowej, dywanowej oraz ułożenie nowego parkietu dębowego w pomieszczeniu sali gimnastycznej; wraz z wykonaniem robót dodatkowych związanych z demontażem armatury sanitarnej i wpustów podłogowych w pomieszczeniach sanitarnych i montażem nowych urządzeń po wykonanych robotach dociepleniowych i posadzkarskich,
o docieplenie stropów piwnic styropianem grafitowym gr. 12 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła ? = 0,032 W/(m*K), metodą lekką-mokrą z zatarciem na gładko i pomalowaniem farbami emulsyjnymi warstwy zbrojącej wraz z wykonaniem robót towarzyszących (przekładki instalacji, opraw oświetleniowych itp.).

o Budowa instalacji fotowoltaicznej polegającej na zabudowie na dachu budynku szkoły i sali gimnastycznej 131szt. paneli fotowoltaicznych zorientowanych w kierunku południowym. Zakres robót obejmuje w szczególności:
o montaż stalowo-aluminiowych konstrukcji wsporczych balastowych dla dachów krytych papą, kąt nachylenia paneli 15 st.,
o montaż ogniw fotowoltaicznych w ilości 131 szt.,
o montaż inwertera (3 kpl.),
o podłączenie przewodów elektrycznych do aparatów,
o montaż instalacji elektrycznej,
o rozbudowa instalacji odgromowej.

o Wykonanie instalacji pomp ciepła, które stanowić będzie kaskada pomp ciepła typu solanka-woda o znamionowej mocy grzewczej 115 kW (w punkcie pracy B0W73). Kaskada pomp ciepła czerpać będą energię z gruntu za pośrednictwem 37 odwiertów pionowych o głębokości do 100 mb każdy. Źródło wspomagające stanowić będzie grzałka elektryczna o mocy 10 kW zamontowana w buforze ciepła.

UWAGA:

Zamawiający zaznacza, iż prowadzenie robót będzie się odbywało na terenie czynnego obiektu - Szkoły Podstawowej, w związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania metod i organizacji robót budowlanych w taki sposób by prowadzone roboty budowlane nie miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Szkoły oraz nie mogą ograniczać ruchu osób pracujących i uczniów podczas normalnego dnia funkcjonowania Szkoły. W ramach organizacji robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy oraz
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania.
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia interesów osób trzecich. W tym celu Wykonawca winien szczegółowo przeanalizować warunki prowadzenia robót budowlanych.

CPV: 45453000-7, 45232460-4, 45261210-9, 45310000-3, 45315100-9, 45320000-6, 45330000-9-, 45331100-7, 45420000-7, 45421130-4

Dokument nr: 2021/BZP 00125484, IPIU.271.1.12.2021.MB

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdunskawola.bip.net.pl/c=179, https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I ,,Zamawiający" (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej"
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w rozdziale I ,,Zamawiający". Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola, Ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola.
? Inspektor danych osobowych w Gminie Zduńska Wola - kontakt: iod@ugzw.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IPIU.271.1.12.2021.MB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

o Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót termomodernizacyjnych budowlanych
i towarzyszących przy budynku Szkoły Podstawowej w Krobanowie gmina Zduńska Wola, w tym w szczególności:
o wymiana okien na nowe z PCV, o współczynniku U = 0,9 W/m2K, wyposażonych w nawiewniki higrosterowane, kolor biały
o wymiana drzwi zewnętrznych do budynku szkoły na drzwi aluminiowe, w części szklone (zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej), o współczynniku U = 1,3 W/m2K, kolor biały - RAL8025,
o demontaż istniejących i montaż nowych parapetów zewnętrznych po wykonanych robotach dociepleniowych z blachy powlekanej, gr. 0,7 mm, kolor RAL 7039,
o docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o gr. 3 cm, położenie tynku cienkowarstwowego i odmalowanie ościeży farbami silikonowymi,
o docieplenie posadzek na gruncie styropianem grafitowym gr. 17 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła ? = 0,037 W/(m*K), z wykonaniem nowego pokrycia podłóg w części z płytek typu gres, antypoślizgowych (klasa R11), wykładziny PCV antypoślizgowej, dywanowej oraz ułożenie nowego parkietu dębowego w pomieszczeniu sali gimnastycznej; wraz z wykonaniem robót dodatkowych związanych z demontażem armatury sanitarnej i wpustów podłogowych w pomieszczeniach sanitarnych i montażem nowych urządzeń po wykonanych robotach dociepleniowych i posadzkarskich,
o docieplenie stropów piwnic styropianem grafitowym gr. 12 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła ? = 0,032 W/(m*K), metodą lekką-mokrą z zatarciem na gładko i pomalowaniem farbami emulsyjnymi warstwy zbrojącej wraz z wykonaniem robót towarzyszących (przekładki instalacji, opraw oświetleniowych itp.).

o Budowa instalacji fotowoltaicznej polegającej na zabudowie na dachu budynku szkoły i sali gimnastycznej 131szt. paneli fotowoltaicznych zorientowanych w kierunku południowym. Zakres robót obejmuje w szczególności:
o montaż stalowo-aluminiowych konstrukcji wsporczych balastowych dla dachów krytych papą, kąt nachylenia paneli 15 st.,
o montaż ogniw fotowoltaicznych w ilości 131 szt.,
o montaż inwertera (3 kpl.),
o podłączenie przewodów elektrycznych do aparatów,
o montaż instalacji elektrycznej,
o rozbudowa instalacji odgromowej.

o Wykonanie instalacji pomp ciepła, które stanowić będzie kaskada pomp ciepła typu solanka-woda o znamionowej mocy grzewczej 115 kW (w punkcie pracy B0W73). Kaskada pomp ciepła czerpać będą energię z gruntu za pośrednictwem 37 odwiertów pionowych o głębokości do 100 mb każdy. Źródło wspomagające stanowić będzie grzałka elektryczna o mocy 10 kW zamontowana w buforze ciepła.

UWAGA:

Zamawiający zaznacza, iż prowadzenie robót będzie się odbywało na terenie czynnego obiektu - Szkoły Podstawowej, w związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania metod i organizacji robót budowlanych w taki sposób by prowadzone roboty budowlane nie miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Szkoły oraz nie mogą ograniczać ruchu osób pracujących i uczniów podczas normalnego dnia funkcjonowania Szkoły. W ramach organizacji robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy oraz
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania.
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia interesów osób trzecich. W tym celu Wykonawca winien szczegółowo przeanalizować warunki prowadzenia robót budowlanych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232460-4 - Roboty sanitarne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających:

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 11 pkt 1 będą prace z zakresu:

- Robót sanitarnych;
- Robót instalacyjno wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych;
- Instalowania centralnego ogrzewania;
- Izolacji cieplnej;
- Instalacyjnych robót elektrotechnicznych;
- Robót instalacyjnych elektrycznych;
- Robót remontowych i renowacyjnych;
- Robót w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz robót ciesielskich;
- Robót malarskich;
- Robót rozbiórkowych;
- Robót elewacyjnych;
- Robót instalacyjnych elektrycznych;
- Wykonywania pokryć dachowych.

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.
5) Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

1) wykonanych robót

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub termomodernizacją budynku/ów.
Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 2 000 000,00 zł brutto.

UWAGA!!
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

o Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadający doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy na min. jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową, lub termomodernizacją budynku/ów. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 1 500 000,00 zł brutto.
o Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
o Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż:
3 000 000,00 PLN;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:
1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem
o posiadanych uprawnieniach.
3) Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
4) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt. 1 SWZ.
5) Zaświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt. 2 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.