Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W TURKU
al. Józefa Piłsudskiego 5
62-700 Turek
powiat: turecki
63 289 60 61
zpew-turek@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Turek
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 63 289 60 61
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku
do wymagań p.poż
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do wymagań p.poż

Zakres robót:
1) wykonanie prac ogólnobudowlanych,
2) wykonanie prac sanitarnych,
3) wykonanie prac elektrycznych,
4) montaż i uruchomienie systemu oddymiania
5) montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
1) Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SWZ
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) -
załącznik nr do 8 SWZ
3) Projekty budowlane i wykonawcze załącznik nr 9 do SWZ
4) Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy)- załącznik 6 do SWZ
5) Ostateczna decyzja udzielająca pozwolenia na budowę nr 32/21 z dnia 21 stycznia 2021 r.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45312100-8, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00125197, ZPEW.2130.1.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, zpew-turek@wp.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. W postępowaniu o udzielnie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu :
- miniPortalu , który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
- oraz poczty elektronicznej: zpew-turek@wp.pl
Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się czy komunikacji:
- za pośrednictwem operatora pocztowego,
- za pośrednictwem posłańca,
- osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.
Zamawiający zamieszcza na platformie miniPortal:
1) specyfikację warunków zamówienia,
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
3) informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ustawy PZP - niezwłocznie po otwarciu ofert,
4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SWZ,
5) zmiany dotyczące SWZ,
6) informacje zgodnie z art. 253 ustawy PZP - po wyborze oferty.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na EPUAP ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal - ePUAP oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal - ePUAP oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do skrzynki ePUAP.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki "Postępowania" .Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w Rozdziale XXI ust. 1 oraz XII ust.7 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający nie wymaga użycia narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne. Zamawiający nie wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne. Ofertę, załączniki do oferty w tym oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych w szczególności w formatach txt, rtf, pdf,doc, docx,odt.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE Ll 19 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: zpew-turek@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników );
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. ePUAP: ZPEW-Turek

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych i 00/100
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp..
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:
1) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu wykonawca nie ma obowiązku załączać dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do oferty:
a) wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy
Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku w banku
Getin Noble Bank SA z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa numer rachunku 29 1560 0013 2711 2446 0000 0007
z opisem:
Przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku
do wymagań p.poż
b) wadium w pieniądzu wniesione za pomocą przelewu bankowego będzie uważane za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku zamawiającego,
2) w przypadku gwarancji i poręczeń:
a) wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, a następnie szyfruje wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
b) dokument powinien określać:
- nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (podmiot udzielający gwarancji/poręczenia) oraz adres ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem
- kwota gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą nie krótszy niż termin związania ofertą
- bezwarunkowe, nieodwołalne oraz płatne na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy lub wykonawca nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 98 ust 1-5 Ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 98 ust 6 Ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPEW.2130.1.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 286073,17 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do wymagań p.poż

Zakres robót:
1) wykonanie prac ogólnobudowlanych,
2) wykonanie prac sanitarnych,
3) wykonanie prac elektrycznych,
4) montaż i uruchomienie systemu oddymiania
5) montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
1) Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SWZ
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) -
załącznik nr do 8 SWZ
3) Projekty budowlane i wykonawcze załącznik nr 9 do SWZ
4) Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy)- załącznik 6 do SWZ
5) Ostateczna decyzja udzielająca pozwolenia na budowę nr 32/21 z dnia 21 stycznia 2021 r.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert są następujące:
a) cena oferty brutto - 80 %
b) okres gwarancji i rękojmi - 20 %
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej (1% = 1 pkt). Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji obu kryteriów oraz spełni wymagania ustawy PZP oraz niniejszej SWZ. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom pzp oraz niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria określone w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

kwalifikacje zawodowe
- osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

a) co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. pełnić funkcję
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,

b) co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. pełnić funkcję
kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz

c) co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. pełnić funkcję
kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
do oferty należy załączyć:

a) pełnomocnictwo - gdy wykonawca działa poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo należy złożyć w takiej samej formie jak oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź tez poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.

b) kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiących załącznik nr 7 do SWZ formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale XXXVII ust. 3 załącznik nr 4 do SWZ formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę (jeżeli dotyczy):

d) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dokument ustanawiający pełnomocnika, lub upoważnienie pełnomocnika w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. (jeżeli dotyczy):

e) oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie wskazanym przez zamawiającego pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

(oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.)

f) oświadczenie (dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozdział XX ust.3), o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp w pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. (jeżeli dotyczy) załącznik nr 10 do SWZ.

g) dokument potwierdzający wniesienie wadium (jeżeli Wadium będzie wniesione w innej formie niż pieniądz) w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych i 00/100
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp..
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:
1) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu wykonawca nie ma obowiązku załączać dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do oferty:
a) wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy
Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku w banku
Getin Noble Bank SA z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa numer rachunku 29 1560 0013 2711 2446 0000 0007
z opisem:
Przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku
do wymagań p.poż
b) wadium w pieniądzu wniesione za pomocą przelewu bankowego będzie uważane za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku zamawiającego,
2) w przypadku gwarancji i poręczeń:
a) wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, a następnie szyfruje wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
b) dokument powinien określać:
- nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (podmiot udzielający gwarancji/poręczenia) oraz adres ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem
- kwota gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą nie krótszy niż termin związania ofertą
- bezwarunkowe, nieodwołalne oraz płatne na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy lub wykonawca nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 98 ust 1-5 Ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 98 ust 6 Ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i wskazywać: postępowanie którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólne o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.W odniesieniu do warunków udziału wskazanych w rozdziale XX dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy jest możliwa w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania umowy,
2) zmiany zakresu prac,
3) zmiany wynagrodzenia.
2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w § 2 ust. 3 Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, mających wpływ na realizację umowy i niezależnych od Wykonawcy:
1) wystąpienia siły wyższej, rozumianego jako niezależne od Stron i niezawinione przez nie losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec, w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk, pandemia, epidemia,
2) nietypowych, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, określonych w normach lub innych przepisach wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3) przekroczenia terminów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w tym z powodu przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, a także działań i zaniechań osób trzecich,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
5) odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony,
6) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć bezpośredni wpływ na realizację prac w ramach niniejszej Umowy,
7) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, o czas niezbędny do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
3. Strony przewidują możliwość zmiany zakresu prac, obejmujące:
1) wykonanie prac wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót;
2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej;
3) zwiększenie lub zmniejszenie ilość robót objętych kosztorysem ofertowym;
4) pominięcie części robót lub wykonanie roboty zamiennej.
4. Podstawą do zmian określonych w ust. 3 jest protokół konieczności, sporządzony przez Strony.
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli zmiany te miały wpływ na koszty wykonania umowy; podstawą do obliczenia wysokości zmienionego wynagrodzenia są w szczególności kosztorysy dotyczące wykonania dodatkowych lub innych czynności, sporządzone w oparciu o ceny wskazane w ofercie.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 2, 3 i 5 umowy mogą być dokonane po złożeniu pisemnej propozycji zmian przez Stronę, która wnosi o ich dokonanie oraz wykazaniu przez nią, że zaszły przesłanki do dokonania zmiany. Zmiany mogą nastąpić, jeżeli okoliczności ich dokonania nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one niezbędne do należytego wykonania umowy, do osiągnięcia jej celu lub do optymalizacji kosztów bądź jakości przedmiotu umowy, w tym poprzez użycie rozwiązań i materiałów nowszych lub o lepszych parametrach, aniżeli pierwotnie przewidziane.
7. Zmiana zakresu prac, w tym na skutek ograniczenia zakresu zamówienia, nie może przekroczyć wartości 20% wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1.
8. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek istotnych zmian bez pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Należne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 8 niniejszej Umowy, ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - w stosunku do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy zostanie doliczony podatek VAT zgodny z obowiązującą stawką.
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert są następujące:
a) cena oferty brutto - 80 %
b) okres gwarancji i rękojmi - 20 %
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej (1% = 1 pkt). Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji obu kryteriów oraz spełni wymagania ustawy PZP oraz niniejszej SWZ. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom pzp oraz niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria określone w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.