Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu wewnątrzosiedlowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu wewnątrzosiedlowego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD PRASKICH TERENÓW PUBLICZNYCH W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY
ul. Wenantego Burdzińskiego 7
03-480 Warszawa
powiat: Warszawa
22 2774609, faks 22 277 46 02
sierszula@um.warszawa.pl
https://zptp.ezamawiajacy.pl/pn/zptp/demand/notice/public/34906/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 22 2774609, faks 22
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu wewnątrzosiedlowego pomiędzy Ul. Świętych Cyryla i Metodego 1, Ul. Kameralną 1A oraz Ul. Targową 81" w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Zagospodarowanie terenu wewnątrzosiedlowego pomiędzy Ul. Świętych Cyryla i Metodego 1, Ul. Kameralną 1A oraz Ul. Targową 81" w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 nr 36 - Zielone Podwórka dla Pragi, polegającego na wykonaniu: posadzenia drzewa, nasadzeń krzewów, renowacji trawników oraz montażu małej architektury.

CPV: 77300000-3, 77310000-6, 77312000-0, 77313000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125444, ZPTP-ZP.271.TP.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zptp.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zptp.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: o Stałydostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;o
komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;o Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS
Edge;o Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;2)
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danycho Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;o Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4,
m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig,
XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc3) Kodowanie i czas odbioru danycho Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
składania ofert;o Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa w pkt. 27( SWZ).

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zptp.ezamawiajacy.pl/pn/zptp/demand/notice/public/34906/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 11:30
Miejsce składania ofert: https://zptp.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

Wymagania:
1200,00 zł
1) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w:
a) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego - Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ 46 1030 1508 0000 0005 5088 9013
b) pieniądzu;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

2 ) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3) Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.
4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
5) Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom.
6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 2 a-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
7) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPTP-ZP.271.TP.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 113725,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Zagospodarowanie terenu wewnątrzosiedlowego pomiędzy ul. Świętych Cyryla i Metodego 1, ul. Kameralną 1A oraz ul. Targową 81" w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 nr 36 - Zielone Podwórka dla Pragi, polegającego na wykonaniu: posadzenia drzewa, nasadzeń krzewów, renowacji trawników oraz montażu małej architektury.
4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77313000-7 - Usługi utrzymania parków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu usług postępowania takich jak w zamówieniu podstawowym (zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia), wykonanych w tej samej technologii i w tych samych standardach.
2) Wartość zamówień, o których mowa w punkcie 1) nie przekroczy: 40 970,00 zł netto
3) Udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w punkcie 1) będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na ten cel i przeprowadzeniu procedury właściwej dla zamówienia z wolnej ręki w zgodzie z przesłanką zawartą w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy.
4) Zamawiający udzieli zamówienia na warunkach analogicznych do opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócony termin wykonania umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350.000,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

a) dysponują minimum:
1 osobą - pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą wykształcenie o kierunku ogrodniczym z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym potwierdzonym posiadanymi kwalifikacjami w zakresie realizacji nasadzeń roślin.
b) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usługi w zakresie zamówienia, tj. w zakresie realizacji nasadzeń drzew, krzewów, bylin na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny na dzień złożenia wykaz usług, o których mowa w pkt 13 lit. B wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ;
2. Aktualny na dzień złożenia wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - sporządzony na podstawie Załącznika Nr 4 do SWZ;
3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak
6.3.1.) Adres internetowy aukcji: http://aukcje.um.warszawa.pl
6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
1. Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

2. Należy stosować się do "Instrukcji Aukcji dla Wykonawcy" zamieszczonej na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl

3. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
o Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
o Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript, zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK), zainstalowana aplikacja Szafir Host;
Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".
Wykonawca zaproszony do udziału w aukcji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postepowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w Systemie, zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej w ofercie. Aby zakończyć proces rejestracji wykonawca uzupełnia pozostałe dane użytkownika i dane firmy, którą reprezentuje.
W przypadku gdy Wykonawca jest zarejestrowany na platformie OnePlace, ale nie ma zarejestrowanych danych użytkownika Wykonawcy upoważnionego do składania ofert w toku aukcji, na podany adres email system wyśle zaproszenie do udziału w aukcji. Osoba otrzymująca zaproszenie rejestruje swoje konto na OnePlace, które zostaje powiązane z już istniejącym Wykonawcą, poprzez wskazanie danych firmy Wykonawcy.
W pozostałych przypadkach Wykonawca używa do udziału w aukcji konta Wykonawcy zarejestrowanego wcześniej w OnePlace, na które loguje się do systemu z użyciem ustanowionego przez siebie hasła.

4. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
5. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. W toku aukcji elektronicznej Zamawiający będzie na bieżąco udostępniał każdemu Wykonawcy biorącemu w niej udział w szczególności informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.
7. Jedynym licytowalnym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest ,,cena brutto" za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest maksymalna cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
8. Pozostałe kryteria w każdej części są wartością stałą i nie podlegającą zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert papierowych będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom licytowanym w toku aukcji elektronicznej.
9. Termin rozpoczęcia aukcji zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
10. Minimalna wartość postąpienia w aukcji elektronicznej wynosi 2 000,00 zł
11. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji.
12. Zamawiający zamyka aukcję gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 2 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona inna oferta (postąpienie), jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji.
13. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji wiążąca jest ocena dokonana na etapie ofert papierowych.
14. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu
15. W Formularzu Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku gdy będzie to inna osoba (np. pracownik albo tylko jeden członek zarządu w przypadku wieloosobowej reprezentacji) niż podpisująca ofertę, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentacji Wykonawcy w aukcji elektronicznej i składania w jej trakcie ofert.
16. Zamawiający zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach (np. choroba, awaria podpisu elektronicznego osoby wskazanej w formularzu, itp.) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę osoby wskazanej w formularzu ofertowym z tym, że zmiana osoby będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej:
a) poinformuje Zamawiającego w formie faksu lub drogą elektroniczną lub w formie pisemnej o zmianie ww. osoby
b) oraz złoży w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwo dla tej osoby podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentacji Wykonawcy w aukcji elektronicznej i składania w jej trakcie ofert.
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1200,00 zł
1) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w:
a) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego - Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ 46 1030 1508 0000 0005 5088 9013
b) pieniądzu;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

2 ) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3) Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.
4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
5) Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom.
6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 2 a-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
7) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
o Postepowania o zamówienie publiczne którego dotyczy
o wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
o ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 14.A.2 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócony termin wykonania umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.