Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nieborów
Aleja Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów
powiat: łowicki
468385613, faks 468385658
m.niedbalka@nieborow.pl
https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/pn/gmina-nieborow/demand/notice/public/34912/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Nieborów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 468385613, faks 4683
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustem w m. Bednary
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej z kanałem technologicznym oraz budową przepustu w m. Bednary. Przebudowę drogi zaprojektowano częściowo po istniejącym śladzie a częściowo w nowym przebiegu. Długość drogi objętej przebudową wynosi 704,30m. Projekt przebudowy rozpoczyna się od skrzyżowania w Bednarach (przy kościele) a kończy w km 0+704,30 na styku z przebudowanym fragmentem drogi gminnej.
Przebudowa drogi polega na wykonaniu poszerzenia jezdni do 4,5 m (na łukach poszerzenie do 5,70m). Załamania trasy w planie oraz łuki poziome odzwierciedlają istniejący przebieg jezdni. W profilu podłużnym droga wyniesiona zostanie powyżej istniejącej niwelety o około 10-12cm, co nie spowoduje istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, a poprawi odwodnienie jezdni na przyległy pas drogowy. W obrębie nowej konstrukcji jezdni droga zostanie wyniesiona o około 15 cm, a na projektowanym przepuście, ze względów konstrukcyjnych naziom będzie wynosił ok. 70cm. Zaprojektowano wzmocnienie jezdni, poprzez ułożenie geosiatki z włókien szklanych, wstępnie przesączonej asfaltem, o szerokości 4,5 m, na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego.
Przepust
Przedmiotem zamówienia jest również budowa w ciągu drogi przepustu okularowego 2x1400mm dł. 10m z przyczółkami żelbetowymi prostopadłymi na rowie melioracyjnym. Rury ułożyć na podbudowie z betonu (chudego) gr. 15cm, dno i skarpy rowu przed przepustem i za przepustem umocnić płytami betonowymi. Przepust należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz pozwoleniem wodnoprawnym.
Zjazdy
Istniejące zjazdy należy wyregulować wysokościowo, dostosowując je do rzędnych
projektowanej warstwy ścieralnej jezdni. Na zjazdach z kostki brukowej betonowej należy rozebrać istniejącą nawierzchnię na powierzchni przewidzianej do regulacji (ok. 2 m), uzupełnić podbudowę zjazdów a następnie ułożyć rozebraną nawierzchnię.
Na zjazdach o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano nową konstrukcję, tożsamą z konstrukcją poszerzeń jezdni.
Na zjazdach o nawierzchni gruntowej i z kruszywa, należy wykonać regulację za pomocą
warstwy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego.
Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi
? Klasa techniczna: D
? Vp = 30 km/h,
? Obciążenie: 100 kN/oś
? Kategoria ruchu: KR 1
? Przekrój poprzeczny jednopasowy o szerokości 4,5 m
? Pobocze o szerokości 0,75 m
? Zastosowano elementy uspokojenia ruchu
Konstrukcja nawierzchni
Projektowane konstrukcje jezdni i poboczy przedstawione są w projekcie technicznym.
Oznakowanie drogi
Oznakowanie drogi pokazano w projekcie stałej organizacji ruchu, należy wykonać oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu oraz próg zwalniający.
Kanał technologiczny
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wzdłuż przebudowywanej drogi zaprojektowano budowę kanału technologicznego, jako ciągu rur osłonowych wraz ze studniami teletechnicznymi. Budowa kanału technologicznego znajduje się w zakresie zamówienia. Kanał ten musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21-04-2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

CPV: 45000000-7, 34992200-9, 44113600-1, 45110000-1, 45111200-0, 45231000-5, 45231100-6, 45233140-2, 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125441, GKI.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem: oneplace@marketplanet.pl , zwanej dalej "Platformą" pod adresem:
https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/
2. Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w tym wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przekazywane będą za pośrednictwem Platformy, wymienionej w pkt 1 z wykorzystaniem odnośnika do przekazywania informacji Zamawiającemu pn. Pytania i odpowiedzi/Korespondencja skierowana do Zamawiającego.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy. Prawidłowe przekazanie wiadomości do Zamawiającego zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji bez korzystania z Platformy.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w zakładce ,,Pytania i odpowiedzi". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Instrukcja korzystania z Platformy, stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. poprzez złożenie oferty w zakładce ,,Korespondencja skierowana do Zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na zakaz zapoznawania się z ofertami, przed upływem składania ofert (art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO ? informujemy, że:
Dane Administratora Danych Osobowych
Gmina Nieborów reprezentowana przez Wójta, Aleja Legionów Polskich 26,
99-416 Nieborów
Dane Inspektora Ochrony Danych
Robert Żuchowski, kontakt: adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem ,,UG Nieborów" lub pisemnie na adres Administratora
Cel i podstawa prawna przetwarzania
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie i wykonania umowy oraz prowadzenia dokumentacji z nią związanej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą Prawo zamówień publicznych,
Odbiorcy danych osobowych
? Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
? Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp.
? Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,
Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Okres przechowywania danych osobowych
? Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
? Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
? Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa pzp).
Prawa kontrahenta związane z danymi osobowymi
Przysługuje:
? prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
? prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
? prawo do ograniczenia przetwarzania (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania),
? prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
Nie przysługuje:
? prawo do usunięcia danych
? prawo do przenoszenia danych
? prawo wniesienia sprzeciwu
Podstawa obowiązku podania danych osobowych
? obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu
W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/pn/gmina-nieborow/demand/notice/public/34912/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GKI.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1338457,02 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej z kanałem technologicznym oraz budową przepustu w m. Bednary. Przebudowę drogi zaprojektowano częściowo po istniejącym śladzie a częściowo w nowym przebiegu. Długość drogi objętej przebudową wynosi 704,30m. Projekt przebudowy rozpoczyna się od skrzyżowania w Bednarach (przy kościele) a kończy w km 0+704,30 na styku z przebudowanym fragmentem drogi gminnej.
Przebudowa drogi polega na wykonaniu poszerzenia jezdni do 4,5 m (na łukach poszerzenie do 5,70m). Załamania trasy w planie oraz łuki poziome odzwierciedlają istniejący przebieg jezdni. W profilu podłużnym droga wyniesiona zostanie powyżej istniejącej niwelety o około 10-12cm, co nie spowoduje istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, a poprawi odwodnienie jezdni na przyległy pas drogowy. W obrębie nowej konstrukcji jezdni droga zostanie wyniesiona o około 15 cm, a na projektowanym przepuście, ze względów konstrukcyjnych naziom będzie wynosił ok. 70cm. Zaprojektowano wzmocnienie jezdni, poprzez ułożenie geosiatki z włókien szklanych, wstępnie przesączonej asfaltem, o szerokości 4,5 m, na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego.
Przepust
Przedmiotem zamówienia jest również budowa w ciągu drogi przepustu okularowego 2x1400mm dł. 10m z przyczółkami żelbetowymi prostopadłymi na rowie melioracyjnym. Rury ułożyć na podbudowie z betonu (chudego) gr. 15cm, dno i skarpy rowu przed przepustem i za przepustem umocnić płytami betonowymi. Przepust należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz pozwoleniem wodnoprawnym.
Zjazdy
Istniejące zjazdy należy wyregulować wysokościowo, dostosowując je do rzędnych
projektowanej warstwy ścieralnej jezdni. Na zjazdach z kostki brukowej betonowej należy rozebrać istniejącą nawierzchnię na powierzchni przewidzianej do regulacji (ok. 2 m), uzupełnić podbudowę zjazdów a następnie ułożyć rozebraną nawierzchnię.
Na zjazdach o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano nową konstrukcję, tożsamą z konstrukcją poszerzeń jezdni.
Na zjazdach o nawierzchni gruntowej i z kruszywa, należy wykonać regulację za pomocą
warstwy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego.
Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi
? Klasa techniczna: D
? Vp = 30 km/h,
? Obciążenie: 100 kN/oś
? Kategoria ruchu: KR 1
? Przekrój poprzeczny jednopasowy o szerokości 4,5 m
? Pobocze o szerokości 0,75 m
? Zastosowano elementy uspokojenia ruchu
Konstrukcja nawierzchni
Projektowane konstrukcje jezdni i poboczy przedstawione są w projekcie technicznym.
Oznakowanie drogi
Oznakowanie drogi pokazano w projekcie stałej organizacji ruchu, należy wykonać oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu oraz próg zwalniający.
Kanał technologiczny
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wzdłuż przebudowywanej drogi zaprojektowano budowę kanału technologicznego, jako ciągu rur osłonowych wraz ze studniami teletechnicznymi. Budowa kanału technologicznego znajduje się w zakresie zamówienia. Kanał ten musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21-04-2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34992200-9 - Znaki drogowe

44113600-1 - Bitum i asfalt

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust 1 ustawy
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

1). CENA - minimalizacja, waga 60%
Ocena punktowa (Pc ) oferty w kryterium ,,Cena" dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Pc = ----------------------------------------------------------------------------- X 60 pkt
cena oferty badanej

2). OKRES GWARANCJI ( w latach od dnia odbioru końcowego) - maksymalizacja, waga 40%
Ocena punktowa (Pg ) oferty w kryterium ,,Okres gwarancji" dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie
Pg = ----------------------------------------------------------------------------------------------- X 40 pkt
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w ofertach niepodlegających odrzuceniu

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 72 miesiące okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 72 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

3. Łączna liczba uzyskanych punktów obliczona zostanie wg formuły:

Po = Pc + Pg
gdzie:
Po - łączna liczba uzyskanych punktów przez ofertę
Pc - liczba punktów jakie otrzyma oferta w oparciu o kryterium ,,Cena"
Pg - liczba punktów jakie otrzyma oferta w oparciu o kryterium ,,Okres gwarancji"
4. Wybór oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o podane wyżej kryteria.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący Zdolności technicznej lub zawodowej
Spełnienie warunku zostanie uznane, jeżeli:
1. Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedna robota budowlana w zakresie budowy lub przebudowy dróg lub placów lub parkingów, w zakresie których znajdowało się wykonanie nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 3000m, a wartość roboty była nie niższa niż 300.000zł brutto i
2 Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
3. Uwaga:
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).
2) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
3) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych w pkt 1 jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, Zamawiający za podstawę przeliczenia przyjmuje średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w toku postepowania będzie żądał złożenia nw.: środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego. W takim przypadku należy do oferty załączyć stosowne pełnomocnictwo.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z art. 454 ust. 2 ustawy zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w tym:

1. Zmiana wynagrodzenia.
1) Zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
2) W przypadku, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3) W przypadku, gdy wartość nie przekracza progów unijnych i gdy wartość zmiany nie przekracza 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
... UWAGA: Ze względu na ograniczenie liczby znaków w. w. tekst nie zawiera wszystkich przypadków zmiany umowy, które zawarte są w dokumentach zamówienia - wzór umowy załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust 1 ustawy
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

1). CENA - minimalizacja, waga 60%
Ocena punktowa (Pc ) oferty w kryterium ,,Cena" dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Pc = ----------------------------------------------------------------------------- X 60 pkt
cena oferty badanej

2). OKRES GWARANCJI ( w latach od dnia odbioru końcowego) - maksymalizacja, waga 40%
Ocena punktowa (Pg ) oferty w kryterium ,,Okres gwarancji" dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie
Pg = ----------------------------------------------------------------------------------------------- X 40 pkt
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w ofertach niepodlegających odrzuceniu

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 72 miesiące okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 72 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

3. Łączna liczba uzyskanych punktów obliczona zostanie wg formuły:

Po = Pc + Pg
gdzie:
Po - łączna liczba uzyskanych punktów przez ofertę
Pc - liczba punktów jakie otrzyma oferta w oparciu o kryterium ,,Cena"
Pg - liczba punktów jakie otrzyma oferta w oparciu o kryterium ,,Okres gwarancji"
4. Wybór oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o podane wyżej kryteria.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.