Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
996z dziś
5438z ostatnich 7 dni
20513z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu oraz elewacji

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont dachu oraz elewacji

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Policji w Katowicach
Gen. Jankego 276
40-684 Katowice
powiat: Katowice
+48 478516441
zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 478516441
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dachu oraz elewacji w budynku administracyjnym ,,D" Szkoły Policji w Katowicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu oraz elewacji w budynku administracyjnym ,,D" Szkoły Policji w Katowicach.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączonej dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), która stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

CPV: 45261210-9, 45110000-1, 45210000-2, 45260000-7, 45431000-7, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00125616, 7/ZP/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/spk/zam/79361,Postepowania-o-zamowienia-publiczne.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/spk/zam/79361,Postepowania-o-zamowienia-publiczne.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem IV SWZ:
"INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW"
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119).
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Policji w Katowicach z
siedzibą przy Ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 276, 40-684 Katowice.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i
Kontroli, adres e-mail: iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl, tel. 47 85 16 430.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia.
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa Pzp.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w
zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej
http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/ oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych
przepisów.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów
przechowywania akt w Policji.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana
osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w zakresie określonym przepisami prawa.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_katowice/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert określonym w SWZ wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:
tj. Bank NBP o/o Katowice nr 82 1010 1212 0051 8013 9120 0000 z dopiskiem:
Wadium - 7/ZP/2021 - Remont dachu oraz elewacji w budynku administracyjnym ,,D" Szkoły Policji w Katowicach
Pozostałe informacje na temat wadium znajdują się w rozdziale XII SWZ.
"WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM"
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 7/ZP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu oraz elewacji w budynku administracyjnym ,,D" Szkoły Policji w Katowicach.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączonej dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), która stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza łączenia zdolności kredytowej z kwotą posiadanych środków finansowych w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału
w postępowaniu przez ten sam podmiot (pojedynczego wykonawcę).
Zamawiający dopuszcza wykazanie się środkami finansowymi w walucie innej niż PLN. W takiej sytuacji, Zamawiający w celu przeliczenia wskazanej wartości przyjmie średni kurs walutowy publikowany przez NBP z dnia ogłoszenia postępowania.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
co najmniej jedno zamówienie (robotę budowlaną) obejmujące swym zakresem budowę lub remont elewacji lub pokrycia dachowego nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
b) skieruje do przedmiotowego zamówienia osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta
zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie którszym niż 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia:
a) odpisu lub informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
b) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta
zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie którszym niż 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4a SWZ. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
c) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4b SWZ. Wzór wykazu kwalifikacji zawodowych kierownika budowy stanowi załącznik nr 8 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z Rozdziełem IX SWZ.
"WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA I INFORMACJE O ICH SKŁADANIU (PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)"
Zamawiający przewiduje aby:
Wykonawcy zgodnie z art. 106 ustawy Pzp zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty (PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE):
W przypadku zaoferowania technologii (systemu) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić przedmiotowe środki dowodowe,
z których wynikać będzie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

UWAGA!
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zgodnie z Rozdziełem IX SWZ.
"WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA I INFORMACJE O ICH SKŁADANIU (PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)"
Zamawiający przewiduje aby:
Wykonawcy zgodnie z art. 106 ustawy Pzp zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty (PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE):
W przypadku zaoferowania technologii (systemu) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić przedmiotowe środki dowodowe,
z których wynikać będzie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

UWAGA!
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak
6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://aukcje.uzp.gov.pl.
6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ.
"SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ"
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert określonym w SWZ wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:
tj. Bank NBP o/o Katowice nr 82 1010 1212 0051 8013 9120 0000 z dopiskiem:
Wadium - 7/ZP/2021 - Remont dachu oraz elewacji w budynku administracyjnym ,,D" Szkoły Policji w Katowicach
Pozostałe informacje na temat wadium znajdują się w rozdziale XII SWZ.
"WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM"
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z rozdziałem X SWZ " INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA"
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie zapisami wskazanymi w załączniku nr 5 do SWZ - WZÓR UMOWY.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.