Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa obliczeń wytrzymałościowych i optymalizacji konstrukcji stalowej

Przedmiot:

Usługa obliczeń wytrzymałościowych i optymalizacji konstrukcji stalowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89 612 05 00
maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 612 05 00
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa obliczeń wytrzymałościowych i optymalizacji konstrukcji
stalowej.
Przedmiotem zamówienia jest usługa inżynierska polegająca na wykonaniu obliczeń
wytrzymałości konstrukcji stalowej, optymalizacji konstrukcji dla strefy wiatrowej 2 zgodnie
z normą PN-EN 1991-1-4 oraz 3 strefy śniegowej zgodnie z normą PN-EN 1991-1-3 wraz z
przygotowaniem zestawienia materiałowego oraz dokumentacji wykonawczej dla wytwórcy
konstrukcji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:
1. Przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji stalowej zgodnie z normą
Eurokod 3, na podstawie dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji z
oprogramowania IronCAD. Obliczenia powinny być zrealizowane przez projektanta
posiadającego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, przy użyciu odpowiedniego
licencjonowanego oprogramowania typu CAD z modułami wspierającymi obliczenia
MES.
2. Na podstawie uzyskanych wyników i obliczeń MES, naniesienie korekt dostosowujących
konstrukcję do obciążeń wiatrowych dla 2. strefy wiatrowej (zgodnie z normą PN-EN
1991-1-4) oraz 3. strefy śniegowej 3 (zgodnie z normą PN-EN 1991-1-3).
3. Uzupełnienie dokumentacji o elementy niezbędne do spełnienia kryteriów certyfikacji CE
w zakresie projektowania konstrukcji stalowej. Powierzchnia robocza konstrukcji stalowej
jest konstrukcją wariantową przewidzianą do montażu od 12 do 18 paneli
fotowoltaicznych. Warianty powierzchni roboczej są przedstawione w dokumentacji
przekazanej przez zamawiającego.
4. Przygotowanie zestawienia materiałowego oraz dokumentacji wykonawczej w zakresie
niezbędnym do spełnienia kryteriów przez wytwórcę konstrukcji, który będzie ubiegał się
o certyfikację CE.
4. Dokumentacja musi być przekazana w formie:
4.1. Archiwum ZIP zawierającego projekt wyeksportowany z programu CAD w formacie zgodnym z
IronCad oraz w formie PDF wyeksportowanego z programu.
4.2. Wydrukowanej w formacie A4, A2, lub A4 i A2, opatrzona pieczęcią i podpisem uprawnionego
projektanta.

CPV: 71355000-1

Dokument nr: 36/2021/ZO/OPNT/SH

Składanie ofert:
Ofertę cenową w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia
29 lipca 2021r. do godz. 14;00 na adres poczty e-mail:
maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu umieszczając w nazwie e-maila nr postępowania
zam.36/2021/ZO/OPNT/SH.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty elektronicznej podpisanej
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
W przypadku braku możliwości wysłania oferty w formie elektronicznej należy ją przesłać
w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn, budynek BK, pokój nr 5 (sekretariat)
z dopiskiem oferta do postępowania nr 36/2021/ZO/OPNT/SH.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia :
od dnia podpisania umowy do 17 września 2021r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (znaczenie i zakres
powiązania, ujęty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania).
1.2. Zrealizowali min. 5 usługi odpowiadających rodzajem i wartością usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj. polegającej na przeprowadzeniu obliczeń
wytrzymałościowych konstrukcji stalowej o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 PLN
brutto każda (załącznik nr 3 do Zaproszenia).
1.3. Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia oraz minimum 5-letnie
doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcji stalowych (załącznik nr 4 do
Zaproszenia).
1.4. Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w
zakresie analizy Metodą Elementu Skończonego (załącznik nr 4 do Zaproszenia).
2. Z postępowania o zamówienie Zamawiający wykluczy Wykonawcę który:
2.1. Jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (znaczenie i zakres
powiązania, ujęty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania).
2.2. Nie wykaże realizacji usług wskazanych w plt.l ppkt.1.2..
2.3. Nie wykaże dysponowania osobami posiadającymi doświadczenie wskazane w
ppkt.1.3. i 1.4.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo uwzględniając należny
podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia, szczegółowo opisanego w Zaproszeniu.
3. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
VIII. Pytania i odpowiedzi:
1. W przypadku wszelkich wątpliwości związanych z realizacją usługi, Zamawiający
dopuszcza możliwość składania pytań.
2. Pytania należy składać nie później niż do końca dnia 27 lipca 2021 i należy je kierować
do: Stanisława Masłowska - Specjalista ds. zamówień publicznych
maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu
IX. Kryteria oceny ofert:
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o kryteria wymienione, poniżej, gdzie waga kryterium równa się
ilości przyznanych punktów.
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Doświadczenie 40%
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Kryterium ceny:
Cena oferty najtańszej
Cena oferty badanej x 60%
Kryterium doświadczenia:
Oferta badana (ilość pkf)
Oferta z najwyższą ilością pkt. x 40%
Każda wykazana usługa poza wymaganymi w rozdz. VI pkt. 1 ppkt. 1.2 oznacza 5
punktów, maksymalnie można uzyskać 20 punktów.
Dodatkowe usługi należy wykazać w załączniku nr 5 do Zaproszenia.
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium Cena) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował
wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym Zaproszeniu.
X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakle mają złożyć Wykonawcy
w ramach oferty:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a
Zamawiającym sporządzone wg Załącznika nr 2 do Zaproszenia.
3. Wykaz usług (załącznik nr 3 do Zaproszenia).
4. Wykaz osób (załącznik nr 4 do Zaproszenia).
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg Załącznika nr 5.
6. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważniona w dokumencie
rejestrowym do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisywania dokumentów
przez osobę posiadająca pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, do oferty
należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO powinno być przedstawione w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
XI. Termin związania oferta:
1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą o czas oznaczony,
nie dłuższy jednak niż 30 dni.
XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty :
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy za
pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w ofercie adres e-mail.
2. Wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże
Wykonawcy informacje o nazwie inkubowanego przedsiębiorstwa typu start-up.
3. Płatnikiem wykonanej usługi pozostaje Zamawiający.
XIII. Odrzucenie oferty :
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po terminie;
b) jest niezgodna z ustawą;
c) jej treść nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego,
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
e) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny których nie można poprawić;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego
niepowodującej zmiany treści oferty
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XIV. Omyłki pisarskie oraz rachunkowe :
XV. Inne zastrzeżenia Zamawiającego:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian treści zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert. O wszelkich zmianach będzie informował
zawiadomieniami umieszczanymi na stronie:
https://opnt.olsztyn.eu/aktualnosci/zamowienia-publiczne/ pod dokumentacją dla
przedmiotowego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na
każdym jego etapie, podając przy tym obiektywną przyczynę unieważnienia. Przyczynami
unieważnienia mogą być m.in. błędy w zapytaniu ofertowym; wystąpienie okoliczności
uniemożliwiających realizację zamówienia przez Zamawiającego; zmiana wytycznych
horyzontalnych; wystąpienie okoliczności powodujących, że prowadzenie lub wykonania
zamówienia nie leży w interesie publicznym; brak wpływu jakiejkolwiek oferty od
wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu; sytuacja, w której cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na zamówienie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z
przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści
dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający
będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.
8. Oferta Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
nie będzie dalej rozpatrywana.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.