Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
10z dziś
4466z ostatnich 7 dni
19354z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace konserwatorskie przy Świetlicy Wiejskiej z Opaki - roboty wykończeniowe

Przedmiot:

Prace konserwatorskie przy Świetlicy Wiejskiej z Opaki - roboty wykończeniowe

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów
powiat: lubaczowski
telefon/faks: 16632 18 02
zamowieniapubliczne@rnuzeumkresow.eu
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lubaczów
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon/faks: 16632
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Muzeum Kresów w Lubaczowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: ,,Prace konserwatorskie przy Świetlicy Wiejskiej z Opaki - roboty wykończeniowe"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych wykończeniowych przy Świetlicy Wiejskiej z Opaki posadowionej na działce o nr ewid. gruntów 4006 w Lubaczowie, zgodnie z dołączonym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do skierowania do kierowania robotami budowlanymi w ramach zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Dokument nr: MKwL-Dyr.26.2.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej (skan podpisanej oferty) na załączonym druku oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w formie szczegółowej wraz z zestawieniem materiałów opracowany na podstawie dołączonego przedmiaru robót.
Ofertę należy założyć w terminie do dnia 29.07.2021 r. na adres email: zamowieniapubliczne@rnuzeumkresow.eu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 15.10.2021 r.

Wymagania:
Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
Cena - 60%
Długość okresu gwarancji - 40%
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 60 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku
4. Punkty za kryterium ,,Długość okresu gwarancji" na wykonane prace konserwatorskie/roboty budowlane zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów w następujący sposób:
Długość okresu gwarancji 12 miesięcy - 0 pkt.
Długość okresu gwarancji 24 miesiące - 10 pkt.
Długość okresu gwarancji 36 miesięcy - 20 pkt.
Długość okresu gwarancji 48 miesięcy - 30 pkt.
Długość okresu gwarancji 60 miesięcy - 40 pkt.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy udzielili minimum 12 - miesięcznej gwarancji.
5. Liczby punktów, o których mowa w pkt. 3 - 4, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. 1.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 8, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
10. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
11. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w zaproszeniu.
Termin związania oferta
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.
VII. Odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu:
Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści Zaproszenia - opisowi przedmiotu zamówienia.
VIII. Istotne postanowienia umowy
1. Umowa na wykonanie prac konserwatorskich/robót budowlanych zostanie zawarta na podstawie jej projektu stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Umowa zawarta będzie w PLN na kwotę brutto.
2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w projekcie umowy (załącznik stanowiący integralną część Zaproszenia).
4. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w aneksach w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
IX. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zaproszenia oraz przygotowania i złożenia swojej oferty w odpowiedzi na to zaproszenie.
IX. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy z uzasadnionych przyczyn. XI. Klauzula informacyjna/ochrona danych osobowych:
1. W przedmiotowym postępowaniu administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO"1 jest: 1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
3) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Kresów w Lubaczowie;
? Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt adres mailowy:
justyna@ciechanowski.net.pl, listownie na adres: Muzeum Kresów w Lubaczowie, ul. Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; ?w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.