Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Murowie
Zagwiździe ul. Lipowa 68
46-030 Murów
powiat: opolski
(77) 4 214-034 wew. 115, 508 670 872, (77) 4 214-032
ug@murow.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Murów
Wadium: ---
Nr telefonu: (77) 4 214-034 wew.
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem udzjelenia zamówienia publicznego zapraszam do składania ofert na realizację zadania pn.: ,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów".
3.Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych posiadającym pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Murów, opisanych w załączniku nr 1.
a) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych do demontażu, transportu oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok.395 m2, tj. ok. 5,91 Mg.
b) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, wcześniej zdemontowanych do zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok., tj. ok. 594 m2, tj. ok. 8,90 Mg.
UWAGA!
I. Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających wnioski oraz na podstawie danych z inwentaryzacji wyrobów zabierających azbest przy zastosowaniu wskaźnika: średnia waga 1 m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 15 kg. Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawców. W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zobowiązuje się dokonanie wizji w miejscach określonych w zał. nr 1.
II. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania, wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić gminie ryczałtowy wykaz kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.
III. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy na poszczególnych posesjach, jedynie zmiana może nastąpić w przypadku odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania.
V. Wykonawca po podpisaniu umowy przez Gminę z WFOŚiGW w Opolu otrzyma od Zamawiającego ostateczny wykaz nieruchomości, na których będzie dokonywany demontaż pokryć dachowych lub zbieranie zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
VI. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca:
a) zgłosi zamiar przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:
- organowi nadzoru budowlanego;
- okręgowemu inspektorowi pracy;
- państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
b) przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania) w/w organom.
c) przedłoży Zamawiającemu oryginał opracowanego przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest.
d) przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię swojej polisy ubezpieczeniowej.
e) przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ze składowiskiem, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest.
VII. Po dokonaniu demontażu, zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów wraz z unieszkodliwieniem, Wykonawca potwierdzi ten fakt poprzez przekazanie Zamawiającemu:
a) Oryginałów Protokołów odbioru podpisanych przez właścicieli nieruchomości, przedstawiciela Gminy Murów i Wykonawcy, zawierających co najmniej właścicieli i adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych) i masę unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest,
b) Oświadczenia wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz
0 oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
1 sanitarnych (§ 8 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy,
c) Oryginału karty/kart przekazania odpadów.
Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:
- dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);
- poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;
- dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest;
d) Zestawienie kart/innych dokumentów przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych (wzór zał. Nr.4)
VIII. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dot. Pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
1. Zleceniobiorca nie wykonuje zlecenia pod kierownictwem Zleceniodawcy, wykonuje je z zachowaniem należytej staranności samodzielnie.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące przy wykonywaniu czynności wynikających ze zlecenia i oświadcza, że będzie ich przestrzegał.

Dokument nr: RO.262.1.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 30 lipca 2021 roku. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data wpływu ofert do Zamawiającego.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ug@murow.pl, poczty, kuriera lub dostarczona na adres: Urząd Gminy Murów, siedziba tymczasowa: Zagwiździe Ul. Lipowa 68, 46 - 030 Murów.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia
Rozpoczęcie - nie później niż w ciągu 5 dni od podpisania przez Gminę Murów umowy dotacji z WFOŚiGW w Opolu.
Zakończenie - Wraz z przekazaniem kompletu dokumentacji określonej w pkt. VII do dnia 15 października 2021 roku.

Wymagania:
2.Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
IV. Warunkiem realizacji umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z programu WFOŚiGW dot. Ogólnopolskiego finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca posiada wiedzę, doświadczenie oraz musi zapewnić wykonanie usługi zgodnie z prawem polskim, w szczególności zadanie powinno być zrealizowane:
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089);
przez Wykonawcę posiadającego zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) -o ile wystąpi zbieranie odpadów;
przez Wykonawcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) lub przez wykonawcę, wpisanego do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)
Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu załącznik nr 2 wraz z zezwoleniem na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) lub przez wykonawcę, który został wpisany do rejestru , o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
7. Wybór ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- cena oferty brutto, która winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia obliczona przez Wykonawcę na podstawie cen wyrobów z poszczególnych nieruchomości.

Kontakt:
8. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Murów pod nr. tel. 77 4214 034 wew.115 lub 508670872, Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą: Marta Nowicka.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.