Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4432z ostatnich 7 dni
19459z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Przedmiot:

PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CIĘŻKOWICE
ul. Tysiąclecia 19
33-190 Ciężkowice
powiat: tarnowski
146285840, faks 146285820
przetargi@ciezkowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Ciężkowice
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: 146285840, faks 1462
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE ODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BRUŚNIK
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie n wym. robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z trawy syntetycznej o wymiarach 34,50x20,00 m (pole gry 30,50x18,00 m) wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwyty.
Szczegółowy zakres robót:
1) Rozbiórka nawierzchni istniejącego boiska,
2) Roboty ziemne, korytowanie po nowe warstw podbudowy boiska,
3) Wykonanie fundamentów pod nowe ogrodzenie, piłkochwyty oraz pod urządzenia wyposażenia boiska,
4) Drenaż boiska,
5) Umocnienie skarpy przy boisku
6) Wykonanie opaski wokół boiska z krawężnika 8x30 cm na ławie betonowej,
7) Wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię sztucznej trawy z profilowaniem ze spadkami,
8) Montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 4,00 m i piłkochwytów (wysokość 6 m - 2 x 20m ) za bramkami (słupki narożne z odskokami).
9) Montaż nawierzchni ze sztucznej trawy i wklejenie linii boiska.
10) DOSTAWA i montaż wyposażenia boiska:
Piłka ręczna:
a. Bramki 3x2m z siatkami i tulejami montażowymi - 2 szt.
Koszykówka:
a. Tuleje z pokrywami do stojaka do koszykówki - 2 szt.
b. Stojak do tablicy koszykówki (długość wysięgnika 1,6m) jednosłupowy - 2 szt.
c. Tablice do koszykówki - 180x105 - 2 szt.
d. Kosz uchylny sprężynowy - 2 szt.
e. Siatka do kosza - 2 szt.
Siatkówka:
a. Tuleje z pokrywami do słupków do siatkówki - 2 szt.
b. Słupki do siatkówki wolnostojące (stanowisko sędziowskie) - 2 szt.
c. Siatka do siatkówki (całosezonowa) - 1 szt.
Tenis:
a. Tuleje z pokrywami do słupków do tenisa - 2 szt.
b. Słupki do tenisa wolnostojące (stanowisko sędziowskie) - 2 szt.
c. Siatka do tenisa (całosezonowa)-1 szt..
11) Nawierzchnia z trawy syntetycznej;
Nawierzchnia syntetyczna typu ,,sztuczna trawa" o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz w specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ)
Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej (odpornej na promieniowanie UV)
o wysokość włókna min. 15-17 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 1 do SWZ i STWIORB)).
o typ włókna: proste, fibrylowane,
o skład chemiczny włókna: 100 % polietylen,
o ciężar włókna: min. 8800 Dtex,
o gęstość trawy: 100 600 włókien /m2 ? 10%,
o wypełnienie - piasek kwarcowy,
o kolor nawierzchni -Zielony (pole gry), strefa bezpieczeństwa (ceglasty),
o kolor linii: piłka ręczna - białe, siatkówka - żółte, pozostałe w uzgodnieniu
z Zamawiającym,
o ilość piasku kwarcowego - zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni z trawy syntetycznej,
o piasek kwarcowy do zasypywania trawy - krzemionkowy, okrągły, wymyty
i wysuszony zgodny z oficjalnie obowiązującymi normami, minimalna zawartość krzemionki 95%,
o rozmiar ziarna - D0,2mm i D0,8mm.
12) Oświetlenie boisk;

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
4. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zapewni transport materiałów pochodzących z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2 km.
5. Przy odbiorze końcowym robót Zamawiający będzie wymagał wykonania odwiertów kontrolnych na koszt Wykonawcy.
6. Szczegółowy opis robót zawierają:
a) Załącznik nr 1 do SWZ_ Projekt budowlany,
b) Załącznik nr 2 do SWZ STWIORB:
c) Załącznik nr 3 do SWZ Przedmiary robót
7. Do wykonania robót należy użyć wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty
i certyfikaty, które będą wymagane do przedstawienia Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

8. UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, wyłącznie za zgodą Zamawiającego - na etapie realizacji zamówienia - w przypadku ukazania się na rynku materiałów nowocześniejszych, o lepszych właściwościach i parametrach, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastosowania w zamian za materiały zaproponowane w ofercie.
Jednak zmiana ta nie może wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia, przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - załącznik nr 11 do SWZ.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe,
a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny oferty na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac opisano dalej.
Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie określonym w umowie.
9. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 PZP:
1) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040, 1043, 1495 ze zm.) w tym m in.:
Pracowników niższego szczebla technicznego - odpowiedzialnych za organizowanie
i realizację robót budowlanych:
a) Majster - wykonywanie prac polegających na:
? wytyczeniu elementów budowlanych,
? organizacji pracy sił własnych i podwykonawców,
? nadzorze nad prowadzonymi robotami branżowymi,
? bieżącej kontroli kosztów i jakość prowadzonych robót,
? wspomaganiu Kierownika Robót w organizacji, prowadzeniu i rozliczaniu robót,
? bieżącej kontroli zużycia materiałów
? kontroli sprzętu
b) Brygadzista - wykonywanie prac polegających na:
? sprawowaniu nadzoru nad podległą grupą pracowników fizycznych,
? podziale zadań w zespole oraz kontroli ich realizacji,
? wsparciu merytorycznym pracowników
Pracowników fizycznych - bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz proste prace budowlane określonych branż w tym:
a) Branża konstrukcyjno - budowlana
? roboty przygotowawcze,
? roboty ziemne,
? roboty budowlane,
b) Branża sanitarna.
? budowa instalacji wod-kan,
c) Branża elektryczna:
- budowa instalacji elektrycznych
Pozostali robotnicy budowlani i inne osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych tzw. pracownicy fizyczni
Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót oraz osób świadczących usługi na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej (np. osoby wykonujące transport, operatorzy koparek).

CPV: 45212221-1, 45100000-8, 45340000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00125491, GI.271.52.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice,m,342314,2021.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
przetargi@ciezkowice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego przetargi@ciezkowice.pl .
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawców (Dz. U. z 2020, poz. 2415 ze zm.).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zgodnie z treścią Rozdziału 25 SWZ - Informacje dodatkowe
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły zgodnie z treścią Rozdziału 25 SWZ - Informacje dodatkowe

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy P.Z.P., tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Ciężkowice Nr 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020
2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
3. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 ustawy PZP.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami art. 98 ust. 6 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GI.271.52.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie n wym. robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z trawy syntetycznej o wymiarach 34,50x20,00 m (pole gry 30,50x18,00 m) wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwyty.
Szczegółowy zakres robót:
1) Rozbiórka nawierzchni istniejącego boiska,
2) Roboty ziemne, korytowanie po nowe warstw podbudowy boiska,
3) Wykonanie fundamentów pod nowe ogrodzenie, piłkochwyty oraz pod urządzenia wyposażenia boiska,
4) Drenaż boiska,
5) Umocnienie skarpy przy boisku
6) Wykonanie opaski wokół boiska z krawężnika 8x30 cm na ławie betonowej,
7) Wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię sztucznej trawy z profilowaniem ze spadkami,
8) Montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 4,00 m i piłkochwytów (wysokość 6 m - 2 x 20m ) za bramkami (słupki narożne z odskokami).
9) Montaż nawierzchni ze sztucznej trawy i wklejenie linii boiska.
10) Dostawa i montaż wyposażenia boiska:
Piłka ręczna:
a. Bramki 3x2m z siatkami i tulejami montażowymi - 2 szt.
Koszykówka:
a. Tuleje z pokrywami do stojaka do koszykówki - 2 szt.
b. Stojak do tablicy koszykówki (długość wysięgnika 1,6m) jednosłupowy - 2 szt.
c. Tablice do koszykówki - 180x105 - 2 szt.
d. Kosz uchylny sprężynowy - 2 szt.
e. Siatka do kosza - 2 szt.
Siatkówka:
a. Tuleje z pokrywami do słupków do siatkówki - 2 szt.
b. Słupki do siatkówki wolnostojące (stanowisko sędziowskie) - 2 szt.
c. Siatka do siatkówki (całosezonowa) - 1 szt.
Tenis:
a. Tuleje z pokrywami do słupków do tenisa - 2 szt.
b. Słupki do tenisa wolnostojące (stanowisko sędziowskie) - 2 szt.
c. Siatka do tenisa (całosezonowa)-1 szt..
11) Nawierzchnia z trawy syntetycznej;
Nawierzchnia syntetyczna typu ,,sztuczna trawa" o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz w specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ)
Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej (odpornej na promieniowanie UV)
o wysokość włókna min. 15-17 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 1 do SWZ i STWIORB)).
o typ włókna: proste, fibrylowane,
o skład chemiczny włókna: 100 % polietylen,
o ciężar włókna: min. 8800 Dtex,
o gęstość trawy: 100 600 włókien /m2 ? 10%,
o wypełnienie - piasek kwarcowy,
o kolor nawierzchni -Zielony (pole gry), strefa bezpieczeństwa (ceglasty),
o kolor linii: piłka ręczna - białe, siatkówka - żółte, pozostałe w uzgodnieniu
z Zamawiającym,
o ilość piasku kwarcowego - zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni z trawy syntetycznej,
o piasek kwarcowy do zasypywania trawy - krzemionkowy, okrągły, wymyty
i wysuszony zgodny z oficjalnie obowiązującymi normami, minimalna zawartość krzemionki 95%,
o rozmiar ziarna - D0,2mm i D0,8mm.
12) Oświetlenie boisk;

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
4. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zapewni transport materiałów pochodzących z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2 km.
5. Przy odbiorze końcowym robót Zamawiający będzie wymagał wykonania odwiertów kontrolnych na koszt Wykonawcy.
6. Szczegółowy opis robót zawierają:
a) Załącznik nr 1 do SWZ_ Projekt budowlany,
b) Załącznik nr 2 do SWZ STWIORB:
c) Załącznik nr 3 do SWZ Przedmiary robót
7. Do wykonania robót należy użyć wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty
i certyfikaty, które będą wymagane do przedstawienia Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

8. UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, wyłącznie za zgodą Zamawiającego - na etapie realizacji zamówienia - w przypadku ukazania się na rynku materiałów nowocześniejszych, o lepszych właściwościach i parametrach, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastosowania w zamian za materiały zaproponowane w ofercie.
Jednak zmiana ta nie może wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia, przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - załącznik nr 11 do SWZ.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe,
a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny oferty na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac opisano dalej.
Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie określonym w umowie.
9. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 PZP:
1) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040, 1043, 1495 ze zm.) w tym m in.:
Pracowników niższego szczebla technicznego - odpowiedzialnych za organizowanie
i realizację robót budowlanych:
a) Majster - wykonywanie prac polegających na:
? wytyczeniu elementów budowlanych,
? organizacji pracy sił własnych i podwykonawców,
? nadzorze nad prowadzonymi robotami branżowymi,
? bieżącej kontroli kosztów i jakość prowadzonych robót,
? wspomaganiu Kierownika Robót w organizacji, prowadzeniu i rozliczaniu robót,
? bieżącej kontroli zużycia materiałów
? kontroli sprzętu
b) Brygadzista - wykonywanie prac polegających na:
? sprawowaniu nadzoru nad podległą grupą pracowników fizycznych,
? podziale zadań w zespole oraz kontroli ich realizacji,
? wsparciu merytorycznym pracowników
Pracowników fizycznych - bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz proste prace budowlane określonych branż w tym:
a) Branża konstrukcyjno - budowlana
? roboty przygotowawcze,
? roboty ziemne,
? roboty budowlane,
b) Branża sanitarna.
? budowa instalacji wod-kan,
c) Branża elektryczna:
- budowa instalacji elektrycznych
Pozostali robotnicy budowlani i inne osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych tzw. pracownicy fizyczni
Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót oraz osób świadczących usługi na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej (np. osoby wykonujące transport, operatorzy koparek).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
o cena brutto (z VAT),
o gwarancja jakości,
Nazwa kryterium, waga, max liczba punktów przyznawana w danym kryterium:
Lp. Oznaczenie Nazwa kryterium Waga [%] Max liczba punktów
w kryterium
1 KC Cena brutto (z VAT), 60, 60.
2 KG Okres gwarancji, 40, 40.
Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = KC + KG
gdzie:
P - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
KC - liczba punktów uzyskanych za kryterium ,,Cena brutto (z VAT)",
KG - Okres gwarancji.

1. Cena brutto (z VAT) - obejmuje wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (koszt zakupu, koszt dostawy, montażu, koszt serwisu gwarancyjnego, podatek VAT, koszty ubezpieczenia itp.).
KC - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena brutto (z VAT)" obliczona wg wzoru:

gdzie:
KC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
2. Okres gwarancji - KG.
Najkrótszy okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a najdłuższy 60 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
KG - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Okres gwarancji" wg niżej opisanego schematu.
Za każde pełne 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane minimum (24 miesiące) Zamawiający przyzna 5 punktów, zgodnie z poniższymi zasadami:
o Okres gwarancji minimum 24 miesiące - 0 pkt.
o Okres gwarancji minimum 30 miesięcy - 10 pkt.
o Okres gwarancji minimum 36 miesięcy - 15 pkt.
o Okres gwarancji minimum 42 miesiące - 20 pkt.
o Okres gwarancji minimum 48 miesięcy - 25 pkt.
o Okres gwarancji minimum 54 miesiące - 30 pkt.
o Okres gwarancji minimum 60 miesięcy - 40 pkt.

UWAGA:
1. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego - 24 miesiące.
2. Maksymalny punktowany okres gwarancji - 60 miesięcy.
3. W przypadku niewypełnienia pola w formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SWZ,pkt.3), będzie to równoznaczne z udzieleniem przez Wykonawcę gwarancji na okres 24 miesięcy i zostanie w tym miejscu przyznane 0 pkt.
4. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.
5. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający dla obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres 60 miesięcy.
Maksymalną łączną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert wynosi - 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową boisk ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby funkcje kierownika budowy pełniła ta sama osoba.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 1
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców - na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5a do SWZ.
Składanych na wezwanie Zamawiającego::
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 109 ust.1 pkt. 4 i 7
(wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 7 do SWZ)
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
f) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 1
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców - na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5a do SWZ.
3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - na lub zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
3) zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
Składanych na wezwanie Zamawiającego:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ).
3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie na podstawie art.126 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, dokumentów i oświadczeń (podmiotowych środków dowodowych) wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w Rozdziale 6 ust. 5. ppkt 4) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Niniejsze oświadczenie podmiotu trzeciego powinien zostać złożone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w Rozdziale 6. ust. 5. ppkt 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 8 ust.1., dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 8 ust.1. Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy P.Z.P., tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Ciężkowice Nr 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020
2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
3. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 ustawy PZP.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów z rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się
z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.
3) Oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale 8 ust.1. oraz Rozdziale 8 ust.1 lit. a - f zobowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Mając na uwadze przepis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 5a do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne zmiany oraz warunki ich wprowadzenia zawarte są w załączniku nr 11 do SWZ -Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, niemożliwe jest zamieszczenie w ogłoszeniu wszystkich dopuszczalnych zmian umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
o cena brutto (z VAT),
o gwarancja jakości,
Nazwa kryterium, waga, max liczba punktów przyznawana w danym kryterium:
Lp. Oznaczenie Nazwa kryterium Waga [%] Max liczba punktów
w kryterium
1 KC Cena brutto (z VAT), 60, 60.
2 KG Okres gwarancji, 40, 40.
Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = KC + KG
gdzie:
P - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
KC - liczba punktów uzyskanych za kryterium ,,Cena brutto (z VAT)",
KG - Okres gwarancji.

1. Cena brutto (z VAT) - obejmuje wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (koszt zakupu, koszt dostawy, montażu, koszt serwisu gwarancyjnego, podatek VAT, koszty ubezpieczenia itp.).
KC - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena brutto (z VAT)" obliczona wg wzoru:

gdzie:
KC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
2. Okres gwarancji - KG.
Najkrótszy okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a najdłuższy 60 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
KG - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Okres gwarancji" wg niżej opisanego schematu.
Za każde pełne 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane minimum (24 miesiące) Zamawiający przyzna 5 punktów, zgodnie z poniższymi zasadami:
o Okres gwarancji minimum 24 miesiące - 0 pkt.
o Okres gwarancji minimum 30 miesięcy - 10 pkt.
o Okres gwarancji minimum 36 miesięcy - 15 pkt.
o Okres gwarancji minimum 42 miesiące - 20 pkt.
o Okres gwarancji minimum 48 miesięcy - 25 pkt.
o Okres gwarancji minimum 54 miesiące - 30 pkt.
o Okres gwarancji minimum 60 miesięcy - 40 pkt.

UWAGA:
1. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego - 24 miesiące.
2. Maksymalny punktowany okres gwarancji - 60 miesięcy.
3. W przypadku niewypełnienia pola w formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SWZ,pkt.3), będzie to równoznaczne z udzieleniem przez Wykonawcę gwarancji na okres 24 miesięcy i zostanie w tym miejscu przyznane 0 pkt.
4. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.
5. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający dla obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres 60 miesięcy.
Maksymalną łączną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert wynosi - 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.