Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur
Gdańska 10
14-200 Iława
powiat: iławski
centrum.rehabilitacyjne.lubawa@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60919
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Iława
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. ,,Centrum Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży ZDROWA GŁOWA".
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.03.02-28-0009/20 - Centrum Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży ZDROWA GŁOWA

Część 1
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. ,,Centrum Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży ZDROWA GŁOWA".
2. Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,0 kWp na budynku wielofunkcyjnym AZPO.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Uwaga! Wszelkie wskazania w dokumentacji projektowej dotyczące określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia są nie obowiązujące.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty lub materiały i urządzenia dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, pod warunkiem:
1) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej,
2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszym zapytaniu. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333).

Okres gwarancji
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego

CPV: 09331200-0, 09332000-5, 45000000-7

Dokument nr: 2021-2870-60919

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
iławski
Gmina
Lubawa
Miejscowość
Fijewo

Termin wykonania zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania - od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zadania - 21 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w sytuacji wystąpienia:
1) w zakresie Podwykonawstwa, Wykonawca może:
a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
d) zrezygnować z Podwykonawstwa.
2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy (dotyczy kierownika budowy ze strony Wykonawcy). Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami zapytania ofertowego.
3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
2. Przewiduje się zmianę terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia:
1) nieprzekazania terenu robót w terminie określonym w § 3. ust. 3 umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) klęski żywiołowe - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3) wystąpienia wad Dokumentacji technicznej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji technicznej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót; fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
5) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
6) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
7) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
8) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były wstanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
9) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w Dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
10) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w Dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1) Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.:
a) Kierownik robót w specjalności elektrycznej, posiadający:
o uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333), przy czym:
o Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220),
o na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:
a) dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocny minimum 8 kWp każda.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1),
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 2).
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wg załącznika nr 3).
4. Dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty.
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (wg załącznika nr 6).
6. Oświadczenie RODO (wg załącznika nr 7).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający dokona spełnienia oceny warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.
2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w §12 zapytania,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
4) została złożona przez podmiot nieuprawniony do jej złożenia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - waga 80%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres rękojmi za wady - waga 20%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Sławomir Łątkowski
tel.:
e-mail: centrum.rehabilitacyjne.lubawa@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.