Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Sporządzenie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o
ul. Wolności 44
39-300 Mielec
powiat: mielecki
17 582-05-70, 17 582-05-76, 17 58 20 522, 17 58-20-596
oferty@mpgk.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 582-05-70, 17 582
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą ,,Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW".
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Naziemna Instalacja fotowoltaiczna ma być posadowiona na terenie działki o nr. ewidencyjnym 1650/3, obręb 002-Osiedle, przy Ul. Wolności 29, 39-300 Mielec.
Szczegółowy opis zamówienia :
1. Zakres zamówienia publicznego obejmuje w szczególności:
a) wykonanie dokumentacji projektowej:
? opracowanie koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznej,
? uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
? opracowanie projektu budowlanego na podstawie zatwierdzonej koncepcji,
b) złożenie dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę.
2. Przedmiot zamówienia - wymagania ogólne
a) Dokumentacja projektowa zakresem swym obejmować ma rozwiązania umożliwiające optymalne wykorzystanie terenu pod budowę instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem prawidłowej eksploatacji wyżej wymienionych sieci i usuwania mogących powstać na nich awarii.
b) Panele fotowoltaiczne - zastosowane panele fotowoltaiczne posiadać mają co najmniej 15% sprawności, 10-letnią podstawową gwarancję na produkt, 25-letnią gwarancję dla wydajności powyżej 80%.
2
c) Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych - projektowane panele fotowoltaiczne przeznaczone będą do montażu na metalowej konstrukcji wsporczej pod optymalnym kątem do powierzchni terenu, wynikającym z geograficznej lokalizacji instalacji fotowoltaicznej, w sposób uniemożliwiający powstawanie zjawiska wzajemnego zacieniania się przez poszczególne rzędy paneli jak i uniemożliwiający zacienianie przez inne obiekty (np. drzewa) zlokalizowane przy instalacji. Konstrukcja wsporcza powinna być zaprojektowana z materiałów odpornych na korozję jak stal ocynkowana oraz posadowić na fundamentach betonowych. Elementy mocujące jak wszelkiego rodzaju podkładki, śruby i nakrętki wykonane mają być ze stali nierdzewnej. Konstrukcje wsporcze umożliwiać mają mocowanie przewodów elektrycznych - kabli łączących poszczególne moduły, w sposób zabezpieczający ich przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym lub uszkodzeniem spowodowanym warunkami atmosferycznymi. Projekt konstrukcji wsporczej zawierać ma stosowne obliczenia wytrzymałościowe.
d) Inwertery, kable i zabezpieczenia - ilość i moc falowników należy dobrać na etapie opracowania dokumentacji projektowej instalacji PV. Łączenie paneli fotowoltaicznych należy zaprojektować z wykorzystaniem kabli solarnych bezhalogenowych, odpornych na warunki atmosferyczne o przekroju przewodu dobranego zgodnie z obowiązującymi normami. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz zastosowane kable spełniać maja wymogi polskich norm i obowiązujących przepisów prawa.
3. Zakres prac projektowych
? Opracowanie koncepcji budowy elektrowni fotowoltaicznej - Koncepcja budowy instalacji fotowoltaicznej powinna zawierać część rysunkową oraz opisową. Opracowaną koncepcję należy przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu.
? opracowanie projektu budowlanego z informacją BIOZ, zawierającego komplet wszystkich niezbędnych opracowań, uzgodnień i decyzji umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz uzgodnień branżowych w zakresie projektowym i realizacyjnym.
Zamawiający wymaga:
? opracowania koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznej;
? uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
? opracowania projektu budowlanego na podstawie zatwierdzonej koncepcji;
? złożenia dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę.

Dokument nr: 42/ZP-J/2021

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.08.2021r., do godz. 8.30.
1) listownie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
4
ul. Wolności 44, 39-300 Mielec
lub
2) osobiście w sekretariacie Spółki pokój 206 znajdującym się na I piętrze budynku Zamawiającego, w Mielcu Ul. Wolności 44
lub
3) w formie elektronicznej (przesłanie pocztą elektroniczną wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego w formacie .pdf: Formularza ,,Oferta cenowa" na adres: oferty@mpgk.mielec.pl. W przypadku ofert składanych w tej formie wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oryginału przesłanej oferty, przy czym wymóg ten nie dotyczy ofert sporządzonych w postaci elektronicznej i opatrzonej profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem lub podpisem osobistym).
Oferty złożone powinny być opisane:
OFERTA tytuł: Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą
,,Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW"
- numer postępowania - 42/ZP-J/2021
Nie otwierać do dnia: 09.08.2021r., do godz. 8.30

Miejsce i termin realizacji:
III. Miejsce posadowienia projektowanej instalacji: MPGK Spółka z o.o. - ZWiK, Ul. Wolności 29, 39-300 Mielec.

Wymagania:
IV. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga kryterium
1.
Cena
100%
2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą liczbę
3
punktów, przyznanych według powyższego kryterium, jest ofertą najkorzystniejszą. V. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona:
? oczywiste omyłki pisarskie,
? oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
? inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
4. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty, jeżeli:
? Oferent złożył więcej niż jedną ofertę,
? została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
? nie złożono żadnej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
? postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczęcią imienną). Jeżeli oferta podpisana będzie przez pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. Oferty przesłane listownie lub złożone osobiście po upływie terminu do składania ofert zostaną zwrócone na pisemny wniosek Oferenta.
VIII. Informacja o formalnościach:
1. Zamawiający powiadomi pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mailowy Oferenta o wyborze oferty wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę firmy, siedzibę, której ofertę wybrano.
2. Zamawiający zawrze umowę (załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zawrzeć umowę po terminie związania ofertą za zgodą Wykonawcy.
5
3. Jeżeli Wykonawcy, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

Kontakt:
IX. Osoby do kontaktu.
1. W zakresie przedmiotu zamówienia - p. Adam Czerkies, tel. 17 58 20 522,
e-mail: aczerkies@mpgk.mielec.pl.
2. W zakresie procedury udzielania zamówienia - p. Jacek Skiba, tel. 17 58-20-596,
e-mail: zp@mpgk.mielec.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.