Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Geodezyjna kontrola usytuowania reklamy przydrożnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Geodezyjna kontrola usytuowania reklamy przydrożnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Mogilska 25
31-542 Kraków
powiat: Kraków
12 417-25-00
sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/272561/geodezyjna-kontrola-usytuowania-reklamy-przydroznej-zjazdu-lub-innej-formy-naruszenia-pasa-drogowego-na-sieci-drog-krajowych-drog-ekspresowych-i-autostrad-na-terenie-wojewodztwa-malopolskieg
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 12 417-25-00
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Geodezyjna kontrola usytuowania reklamy przydrożnej, zjazdu lub innej formy naruszenia pasa drogowego na sieci dróg krajowych, dróg ekspresowych
i autostrad na terenie województwa małopolskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - obejmująca wykonywanie kontroli naruszenia granic pasa drogowego dróg administrowanych przez Rejon Kraków

Część 2 - obejmująca wykonywanie kontroli naruszenia granic pasa drogowego dróg administrowanych przez Rejon Tarnów,

Część 3 - obejmująca wykonywanie kontroli naruszenia granic pasa drogowego dróg administrowanych przez Rejon Wadowice,

Część 4 - obejmująca wykonywanie kontroli naruszenia granic pasa drogowego dróg administrowanych przez Rejon Nowy Sącz,

Część 5 - obejmująca wykonywanie kontroli naruszenia granic pasa drogowego dróg administrowanych przez Rejon Nowy Targ.

CPV: 71354000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00125565, O.KR.D-3.2413.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja
korzystania z Platformy:- w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu
email oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;- w przypadku, gdy
Wykonawca nie posiada konta na Platformie - należy w zakładce ,,Postępowania", ,,Lista postępowań
otwartych" wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia ,,zgłoś się do udziału w
postępowaniu" przejść do Formularza rejestracyjnego;- po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego
Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego
logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która
może potrwać do 24h (8h roboczych). Zalecenia Zamawiającego dotyczące podpisów: Zalecenia
Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- dla dokumentów w formacie ,,pdf"
zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature),- dla dokumentów w
formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic
Signature).Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego :- w przypadku
wykorzystywaniaaplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z
obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekraczać 5 MB,- dla dokumentów w
formacie ,,pdf" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca
się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu
zaufanego :- wielkość plików nie może przekraczać 10 MB,- dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca
się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),- dokumenty w formacie innym niż
,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml). Po podpisaniu plików, a przedich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i
poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez
kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu
składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę odpowiedniej pary plików,
tj.pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 20/4 Mb/s;- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min
4GBRAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4,
Linux lub ich nowsze wersje;- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;- włączona obsługa
JavaScript;- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w
formacie,,pdf".Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi
przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst,
.zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar
pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający informuje, że Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.2.W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu
archiwizacji.4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień
publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.5.Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim
zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.6.Dane osobowe Wykonawcy będą
przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi
Wykonawcami umowy).7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:-dostępu do danych. W
przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;-sprostowania danych, ich usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w
zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia
przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego; -wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z
postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt RODO (obowiązek informacyjny)

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://gddkia.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.