Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Centralna 53
31-586 Kraków
powiat: Kraków
12 616 74 16
sekretariat@zdmk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 12 616 74 16
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia dla zadania pn: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI -pomiędzy blokiem nr 6 i 7 w rejonie Plant Bieńczyckich
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji budowy oświetlenia dla zadania pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI - pomiędzy blokiem nr 6 i 7 w rejonie Plant Bieńczyckich.
2) Zamówienie należy wykonać w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", wykorzystując Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
3 )W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania
4) Zgodnie z art. 121 Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę robót energetycznych.
5) Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. 36 - max. 60 miesięcy gwarancji
(Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone).
6) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SWZ, tj. projektowanymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
7) Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane:a. pracowników niższego szczebla technicznego - organizowanie i realizacja robót budowlanych;b. pracowników fizycznych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa
handlowego. 8)Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I pkt 1 h) SWZ, zgodnie z zapisami Projektowanych Postanowień Umowy. 9) Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Nie przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt.18 Pzp.

CPV: 45316100-6, 45000000-7, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125538, 7/VII/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdmk.krakow.pl/informacje/tryb-podstawowy-art-275-pkt-1-znak-sprawy-7-vii-2021/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl;https://epuap.gov.pl/wps/portal; sekretariat@zdmk.krakow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a)W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. b) Zamawiający informuje, iż przekazywanie oferty oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal - Formularz do komunikacji). c) Przekazywanie pozostałych dokumentów i oświadczeń może nastąpić w sposób określony powyżej w lit. b) lub za pośrednictwem
e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mail pisma lub dokumentu lub wiadomości. d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. e) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, Wykonawca musi dysponować profilem
zaufanym, który jest środkiem identyfikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie podpisu zaufanego.
Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych. Profil zaufany można założyć na stronie https://pz.gov.pl/pz/index. f) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym, Wykonawca
musi dysponować e-dowodem, posiadającym certyfikat podpisu osobistego, który potwierdza prawdziwość danych posiadacza. Ponadto do używania podpisu z wykorzystaniem e-dowodu
konieczne jest posiadanie odpowiedniego czytnika kart zbliżeniowych. g) W przypadku składania oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej należy je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. h) Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznych zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że: o administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel.+48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
o inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl . o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; o posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; o nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 7/VII/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji budowy oświetlenia dla zadania pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI - pomiędzy blokiem nr 6 i 7 w rejonie Plant Bieńczyckich.
2) Zamówienie należy wykonać w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", wykorzystując Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
3 )W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania
4) Zgodnie z art. 121 Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę robót energetycznych.
5) Wykonawca zobowiązany jest udzielić: min. 36 - max. 60 miesięcy gwarancji
(Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone).
6) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SWZ, tj. projektowanymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
7) Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane:a. pracowników niższego szczebla technicznego - organizowanie i realizacja robót budowlanych;b. pracowników fizycznych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa
handlowego. 8)Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części I pkt 1 h) SWZ, zgodnie z zapisami Projektowanych Postanowień Umowy. 9) Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Nie przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt.18 Pzp.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
spełniawszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów wg
wzoru:N=C+G(gdzie: N - łączna ilość punktów badanej oferty; C - ilość punktów badanej oferty w
kryterium cena; G -długość oferowanego okresu gwarancji na przedmiot umowy). 2. Zamawiający
przyjmuje, że 1 pkt =1%. 3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami: Kryterium 1: C -cena brutto: 60%. Wykonawca, któryzaproponuje najniższą cenę spośród
ofert spełniającychwymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy - odpowiednio
mniej punktów,według wzoru określonego w SWZ; Kryterium 2: G - długość oferowanego okresu
gwarancji naprzedmiot umowy - 40%. Sposób oceny: Zaproponowany okres gwarancji 36 miesięcy - 0
pktZaproponowany okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt Zaproponowany okres gwarancji 60 miesięcy
-40 pkt Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone jako
niespełniające wymagań SWZ. Za nie wskazanie w formularzu oferty okresu gwarancji,
wykreśleniewszystkich wskazanych okresów gwarancji (36,48,60) lub wykreślenie tylko jednego
wskazanegookresu gwarancji oferta nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W
takimprzypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najkrótszy okres gwarancji tj.
okres36 miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość oferowanego okresu gwarancji na przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie :

- wykonali co najmniej 1 opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy lub przebudowy oświetlenia na kwotę nie mniejszą niż 5 000,00 zł brutto
oraz
- wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oświetlenia.

Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunków wykazując wykonanie zadania zarówno w formule ,,zaprojektuj i zbuduj" jak i w formie odrębnej roboty budowlanej i usługi projektowej.

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;

Zamawiający dopuszcza posiadanie w/w uprawnień przez tą samą osobę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór)- wg. zał. nr 11 do SWZ,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg zał. nr 7 do SWZ (wzór);Uwaga!Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył b) wykazu
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 8 do SWZ (wzór);
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków
dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: a) wypełniony formularz oferty - wg zał. nr 1 do SWZ (wzór),b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - wg zał. nr 3 do SWZ (wzór),c) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - wg zał. nr 4 do SWZ (wzór), d) oświadczenie o zakresie wykonania
zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - wg zał. nr 5 do SWZ (wzór), e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby własne - wg. zał. nr 9 do SWZ (wzór), f) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg. zał. nr 10 do SWZ, g)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,h) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. ,,konsorcja oraz spółek cywilnych"). 2. Szczegółowe zasady
dotyczące sporządzania i przekazywania dokumentów, informacji zawiera SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się
o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którym mowa w pkt. 1 w części V SWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 4 do SWZ (wzór). 4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 4 do SWZ (wzór). 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o
zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg zał. nr 5 do SWZ (wzór). 6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami
określonymi w Projektowanych Postanowieniach Umowy - załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
spełniawszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów wg
wzoru:N=C+G(gdzie: N - łączna ilość punktów badanej oferty; C - ilość punktów badanej oferty w
kryterium cena; G -długość oferowanego okresu gwarancji na przedmiot umowy). 2. Zamawiający
przyjmuje, że 1 pkt =1%. 3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami: Kryterium 1: C -cena brutto: 60%. Wykonawca, któryzaproponuje najniższą cenę spośród
ofert spełniającychwymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy - odpowiednio
mniej punktów,według wzoru określonego w SWZ; Kryterium 2: G - długość oferowanego okresu
gwarancji naprzedmiot umowy - 40%. Sposób oceny: Zaproponowany okres gwarancji 36 miesięcy - 0
pktZaproponowany okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt Zaproponowany okres gwarancji 60 miesięcy
-40 pkt Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone jako
niespełniające wymagań SWZ. Za nie wskazanie w formularzu oferty okresu gwarancji,
wykreśleniewszystkich wskazanych okresów gwarancji (36,48,60) lub wykreślenie tylko jednego
wskazanegookresu gwarancji oferta nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W
takimprzypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najkrótszy okres gwarancji tj.
okres36 miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość oferowanego okresu gwarancji na przedmiot umowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.