Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KĘPA 1 E-1 F W SOSNOWCU
Cieplaka 19
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
600 436 098
d.cmak@impel.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60710
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: 600 436 098
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.07.01-00-0038/20 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Sosnowcu przy Ul. Kępa 1e - 1f

Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji przy Ul. Kępa 1e-1f w Sosnowcu, polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropu zewnętrzne pod mieszkaniami metodą lekką mokrą w wybranym systemie posiadającym Europejską aprobatę techniczną (ETA) oraz wykonanie pozostałych robót towarzyszących ujętych w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym i przedmiarze robót) lub niezbędnych do wykonania podstawowego zakresu prac.
Zakres prac obejmuje:
1.Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia oraz ścian loggii styropianem o gr. 15 cm o wsp. przewodności cieplnej nie większym niż 0,033 W/mK montowanym na ścianach metodą lekką - mokrą z warstwą wierzchnią w postaci tynku cienkowarstwowego,
2.Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu styropianem o gr. 12 cm o wsp. przewodności cieplnej nie większym niż 0,035 W/mK montowanym na ścianach metodą lekką - mokrą z warstwą wierzchnią w postaci tynku cienkowarstwowego.
3.Ocieplenie ścian stropu zewnętrznego pod mieszkaniami styropianem o gr. 20 cm o wsp. przewodności cieplnej nie większym niż 0,031 W/mK montowanym na stropie metodą lekką - mokrą z warstwą wierzchnią w postaci tynku cienkowarstwowego.
4.Izolacja i ocieplenie ścian - strefa podziemia.
5.Wykonanie instalacji odgromowej.
6.Remont dachu.
7.Remont płyt balkonowych i balustrad.
8.Remont zadaszenia loggi.
9.Remont strefy wejścia.
10.Remont schodów.
11.Wymiana części stolarki okiennej piwnic.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określają Projekt budowlany oraz Przedmiar robót stanowiące załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.
Uwaga:
1. W przypadku użycia w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach odniesienia do konkretnej marki lub źródła, do szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę / dostawcę / producenta, do znaku handlowego, patentu, typu bądź konkretnego pochodzenia lub produkcji, norm krajowych przenoszących normy europejskie, norm międzynarodowych, norm krajowych, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
w zakresie projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Oferent analizując dokumentację projektową (projekt, przedmiar robót) powinien założyć, że każdemu takiemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub równoważne".
2. W przypadku, gdy w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
3. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją.
Okres gwarancji
5 lat

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021-26130-60710

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2021 r. o godz. 14:30 w Administracji Budynków Mieszkaniowych, Ul. Bohaterów Monte Casino 30, 42-219 Sosnowiec.
4. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie upubliczniona w Bazie Konkurencyjności Fundusze Europejskie.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-10
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: d.cmak@impel.pl
lub złożyć w Administracji Budynków Mieszkaniowych, Ul. Bohaterów Monte Casino 30, 42-219 Sosnowiec - w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2021 r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Sosnowiec
Gmina
Sosnowiec
Miejscowość
Sosnowiec
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-09-01
Koniec realizacji
2022-01-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Termomodernizacja budynku

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
A. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, w szczególności opadów deszczu, śniegu, gradu, temperatury zewnętrznej poniżej 5°C. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy o liczbę dni, w których warunki te występowały nieprzerwanie przez min. 2 godziny.
B. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do dalszego wykonywania prac, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych
czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy o ilość dni, w których wykonawca oczekiwał na wydanie stosownych dokumentów od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
C. Zmiana zakresu umowy w przypadku wystąpienia prac nie przewidzianych w zapytaniu ofertowym, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy o w/w prace wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia za wykonane
prace pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 10% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje również możliwość zmiany terminu wykonania prac - przedłużenie o ilość dni potrzebnych do wykonania prac nie przewidzianych w zapytaniu
ofertowym.
D. Jeżeli zmiany niezależnie od ich wartości nie są istotne.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 robót, obejmujących zakresem docieplenie elewacji o powierzchni min. 1000 m2,
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzenia tego warunku na podstawie wykazu wykonanych robót z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbioru oraz załączonego dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane należycie.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie ma wymagań odnoszących się do tego warunku.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności kierownikiem budowy/robót posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z co najmniej 5-letnim stażem pracy od uzyskania uprawnień.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, by wykonać zamówienie.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 900.000,00 PLN.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
A. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3 do zapytania ofertowego.
B. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym osobowych lub kapitałowych - zał. nr 4 do zapytania ofertowego.
C. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 5 do zapytania ofertowego.
D. Formularz ofertowy - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy z tabelą elementów scalonych RMS /robocizna, materiał, sprzęt/
E. Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 900.000,00 PLN.
F. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
G. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
H. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
I. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
Oferent przystępujący do niniejszego postępowania winien wnieść wadium w wysokości: 27.000 PLN na konto Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy ul. Kępa 1e-1f w Sosnowcu, nr rachunku 11 1050 1360 1000 0090 7144 0946 z adnotacją ,,Wadium - termomodernizacja budynku przy ul. Kępa 1e-1f" lub w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Brak wpływu środków (kwoty wadium) na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 09.08.2021 r. skutkuje tym, że dana oferta zostanie odrzucona.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
J. Wykaz wykonanych robót z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbioru wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane należycie (potwierdzający, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 3 roboty, obejmujące zakresem docieplenie elewacji o powierzchni min. 1000 m2).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia;
b. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa wart. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -- Kodeks karny, Skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769);
d. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt c;
e. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego, lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
j. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
k. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
l. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
m. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615);
n. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
o. Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
p. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
q. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym - powiązania polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium - cena 100%
A. Kryterium cena Pc.
Za kryterium cena można otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punkty zostaną obliczone w następujący sposób: Pc = (Cn / Co) x 100 pkt.
Gdzie:
Pc - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cn - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Co - cena (brutto) badanej oferty
B. Ostateczna ocena punktowa
Ostateczna ilość punktów przyznana danej ofercie zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku podania w ofercie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 5 lat, Zamawiający odrzuci ofertę. Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji (5 lat) do oceny ofert, a w przypadku wyboru oferty okres ten zostanie uwzględniony w umowie. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów w ostatecznej ocenie. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
C. Sposób obliczania / ustalania ceny oferty
o Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w PLN. Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote.
o Cenę w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formie: netto i brutto - cyfrowo i słownie, wg Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
o Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy szczegółowy w oparciu o przedmiar robót i projekt budowlany, z uwzględnieniem innych kosztów niezbędnych do wykonania robót w pełnym zakresie. Cena winna uwzględniać wszystkie roboty z charakteru przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest konieczne do realizacji kompletnego zamówienia.
o Ceny powinny obejmować łącznie wszystkie roboty wynikające z przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, a także uwzględniać warunki wynikające z wizji lokalnej. Oferent pokrywa koszty zużycia energii i wody.

O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego lub nadania).
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.

Odnośnie wersji papierowej:
-Wszystkie dokumenty powinny być zszyte i ponumerowane, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli, a w przypadku kserokopii dokumentu powinna być ona poświadczona za zgodność z oryginałem. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent.
-Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Kępa 1e-1f".
-Koperta powinna również posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Za kryterium cena można otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punkty zostaną obliczone w następujący sposób: Pc = (Cn / Co) x 100 pkt. Gdzie: Pc - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena Cn - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert Co - cena (brutto) badanej oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Dariusz Ćmak
tel.: 600 436 098
e-mail: d.cmak@impel.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.