Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia roślin w roku 2021

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia roślin w roku 2021

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Reymonta 20
30-059 Kraków
powiat: Kraków
12 20 10 240
przetargi@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 12 20 10 240
Termin składania ofert: 2021-08-23 15:45:06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia roślin w roku 2021 w ramach BO pn.: ,,Skocz w zieleń - aktywiści dla klimatu" oraz pielęgnacji w latach 2021-2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia roślin w roku 2021 w ramach budżetu obywatelskiego pn.: ,,Skocz w zieleń - aktywiści dla klimatu" oraz pielęgnacji w latach 2021-2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postepowania nr NP.26.2.61.21.UK
2. Zakres prac obejmuje nasadzenia krzewów wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia, rozłożeniem kory oraz pielęgnacją posadzonych roślin, zgodnie z projektem.
1 Szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w załączonym do umowy podstawowej SIWZ, jak i zaproszeniu i specyfikacji oraz jego załącznikach, a w tym w projekcie i zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysie - 1 plik w formacie excel).
2. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.
.3. Podstawą rozliczenia wykonanych prac będzie kosztorys powykonawczy nasadzeń, protokół odbioru nasadzeń wraz z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją fotograficzną nasadzeń oraz inwentaryzacją w aplikacji R3 Trees/GreenSpaces i protokół odbioru prac pielęgnacyjnych sporządzony przez Zamawiającego.
4. Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy jakie poniesie lub może ponieść w związku z realizacją prac lub innych czynności związanych z ich realizacją, w tym w szczególności zakup, dostawę, w tym transport, wyładunek i przeniesienie lub montaż, wyposażenie ekip roboczych, zakup użytych materiałów, należyte oznakowanie i zabezpieczenie prac, ewentualną rekultywację terenu i uporządkowanie miejsca pracy, koszty organizacji i zabezpieczenia ruchu, usługi sadzenia i pielęgnacji.
5. Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby prace przygotowawcze, ziemne, nasadzeniowe, wykończeniowe i pielęgnacyjne oraz porządkowe, były wykonywane przez osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1320 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji usług przynajmniej 2 osobom, przy czym łączny wymiar czasu pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać odpowiednio dwóm pełnym etatom. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
4. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/.
5. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w ZiS podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ZiS.
7. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w ZiS.

CPV: 77310000-6, 03451000-6, 03451300-9, 03452000-3, 77211500-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125553, NP.26.2.61.21.UK

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
W niniejszym przypadku, Zamawiający w treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) uchylonej już ustawy Pzp (obecnie na podstawie aktualnych przepisów art. 305 pkt 1) i art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp), polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na terenach Gminy Miejskiej Kraków, w zakresie do 30% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SUEZ Południe Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: ul. Kosiarzy 5a
5.1.3.) Miejscowość: Kraków
5.1.4.) Kod pocztowy: 30-731
5.1.5.) Województwo: małopolskie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
W przedmiotowym przypadku zamówienie podobne jest udzielone
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, gdyż umowę w zakresie zamówienia podstawowego zawarto w dniu 09.10.2018r. Ponadto zamówienie powtarzające się nie przekracza zakładanych 30% wartości zamówienia podstawowego, gdyż wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 4.781.500,04 zł netto, a wartość szacunkowa zamówienia podobnego to kwota 264.185,50 zł netto, co stanowi 5,52% szacowanej wartości zamówienia podstawowego. Przy tym zamówienie jest udzielane temu samemu Wykonawcy, na rzecz którego udzielono zamówienia podstawowego, czyli zawierane jest z Firmą SUEZ Południe Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków
Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia podobnego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 305 pkt 1) i art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Istniejące uwarunkowania, jak i obowiązująca w tym zakresie regulacja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzą do jednoznacznego wniosku, że wykonanie robót podobnych (powtarzających się) jest możliwie i zasadne, a przy tym należy je powierzyć dotychczasowemu Wykonawcy umowy.
Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 305 pkt 1) i art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.