Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Stała obsługa serwisowa i konserwacja urządzeń w kotłowni gazowej

Przedmiot:

Stała obsługa serwisowa i konserwacja urządzeń w kotłowni gazowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Karny w Głubczycach
ul. Kochanowskiego 3
48-100 Głubczyce
powiat: głubczycki
tel. : 77-4064-115 fax. : 77-485-97-71
zk_glubczyce@sw.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głubczyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. : 77-4064-115 f
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT na usługę serwisową i konserwację kotłowni w Zakładzie Karnym w Głubczycach

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Stała obsługa serwisowa i konserwacja urządzeń w kotłowni gazowej w Zakładzie Karnym w Głubczycach.

3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do zaproszenia.

CPV: 50531100-7, 50531100-7

Składanie ofert:
Data składania ofert:

29-07-2021 12:00

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

6.1. Oferty należy składać w sekretariacie lub na bramie głównej Zakładu Karnego w Głubczycach, Ul. Kochanowskiego 3, 48-100 Głubczyce do dnia 29.07.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 30.07.2021r do 30.07.2022 r.

Wymagania:
Do obowiązków wykonawcy należy:

Posiadanie niezbędnych kwalifikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
Opis sposobu przygotowywania ofert:

5.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

5.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

5.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

5.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy) - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

5.6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

5.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

5.8. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, która winna być oznakowana dopiskiem:

,,Zaproszenie do złożenia ofert na usługę serwisową i konserwację kotłowni w Zakładzie Karnym w Głubczycach" - nie otwierać przed 29.07.2021 r. do godz. 12:00"

7. Opis sposobu obliczania ceny:

7.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku z wliczonym należnym podatkiem VAT - jeżeli występuje. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wartość oferty brutto jest to cena jednostkowa brutto.

8. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę.
W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcami. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą tj. najtańszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w przypadku gdy oferta ta przekracza zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.

9. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na wykonawcy. Oferta złożona po terminie zostanie odesłana wykonawcy bez jej otwierania.

Ponadto informuję, iż przedmiotowe zamówienie będzie realizowane na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień poniżej 130 000,00 zł netto, toteż wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej dotyczące odwołań wobec czynności wykonywanych przez zamawiającego.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Karny w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 3, 48-100 Głubczyce,

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Głubczycach jest kpt. Barbara Tyburczy tel. 77 40 64 165 , email: Barbara.Tyburczy@sw.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zaproszenie do złożenia ofert na usługę serwisową i konserwację kotłowni w Zakładzie Karnym w Głubczycach", udzielenia zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

ustawa z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata - przez cały okres obowiązywania umowy.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

8. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
W przypadku dodatkowych informacji, osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcą jest sierż. sztab Arkadiusz Niemiec, tel. 77 4064 076, e-mail: arkadiusz.niemiec@sw.gov.pl, plut. Tomasz Próchniak tel. 77 4064 070 e-mail: tomasz.prochniak@sw.gov.pl , kpr. Jacek Lenartowicz tel. 77 4064 076 e-mail: jacek.lenartowicz@sw.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.