Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
107z dziś
4630z ostatnich 7 dni
17725z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi gminnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bolesławiec
Teatralna 1a
59-700 Bolesławiec
powiat: bolesławiecki
75 732 32 21
urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bolesławiec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 75 732 32 21
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi gminnej, parkingu i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań:
1) Budowa drogi gminnej dz. nr 621, 622, 672/5, 263/13, 691 we wsi Kruszyn,
2) Budowa parkingu dz. nr 221 we wsi Żeliszów,
oraz wykonanie remontu dróg położonych na terenie Gminy Bolesławiec polegającego na:
1) remoncie cząstkowym nawierzchni dróg asfaltowych w ilości do 1000m2 w technologii:
? mechaniczne wycięcie uszkodzonej nawierzchni,
? oczyszczenie miejsca uszkodzonej nawierzchni,
? wbudowanie masy asfaltowej o grubości 6cm (warstwa ścieralna AC 11S),
? uszczelnienie krawędzi łaty emulsją asfaltową i posypanie krawędzi grysem.
2) wbudowaniu tłucznia w drogi gruntowe w ilości do 600m3 w technologii:
? korytowanie istniejącej nawierzchni o głębokości ? 15cm (warstwa po zagęszczeniu o gr. 15cm),
? wypełnienie koryta tłuczniem o frakcji 0÷31,5,
? wyrównanie i zagęszczenie tłucznia,
3) wykonaniu nakładki asfaltowej w ilości do 1400m2 w technologii:
? wyrównanie i oczyszczenie odcinka drogi z istniejącą nawierzchnią z kruszywa łamanego, kruszywem łamanym D31,5 stabilizowanym mechanicznie na gr. 10 cm lub w przypadku istniejącej drogi z nawierzchnią asfaltową frezowanie tej nawierzchni,
? położenie warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 11S) o grubości 6cm.

CPV: 45233120-6, 45233142-6

Dokument nr: 2021/BZP 00125671, I.I.271.06.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.gminaboleslawiec.pl/3501/594/postepowania-rowne-i-powyzej-130-000-zl.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu Ul. Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy,
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Renata Szewczyk (Urząd Gminy Bolesławiec, Ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl),
3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
- art. 18, art. 74 i art. 78 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.),
4) Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub wynikających z zawartej umowy,
5) podanie przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
6) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) posiada Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
8) ma Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
9) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
11) Pani/Pana/Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczenie swojej oferty wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy PLN 00/100) na okres związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Bolesławcu
92 8392 0004 2600 2017 2000 0040
UWAGA !!! Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: I.I.271.06.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań:
1) Budowa drogi gminnej dz. nr 621, 622, 672/5, 263/13, 691 we wsi Kruszyn,
2) Budowa parkingu dz. nr 221 we wsi Żeliszów,
oraz wykonanie remontu dróg położonych na terenie Gminy Bolesławiec polegającego na:
1) remoncie cząstkowym nawierzchni dróg asfaltowych w ilości do 1000m2 w technologii:
? mechaniczne wycięcie uszkodzonej nawierzchni,
? oczyszczenie miejsca uszkodzonej nawierzchni,
? wbudowanie masy asfaltowej o grubości 6cm (warstwa ścieralna AC 11S),
? uszczelnienie krawędzi łaty emulsją asfaltową i posypanie krawędzi grysem.
2) wbudowaniu tłucznia w drogi gruntowe w ilości do 600m3 w technologii:
? korytowanie istniejącej nawierzchni o głębokości ? 15cm (warstwa po zagęszczeniu o gr. 15cm),
? wypełnienie koryta tłuczniem o frakcji 0÷31,5,
? wyrównanie i zagęszczenie tłucznia,
3) wykonaniu nakładki asfaltowej w ilości do 1400m2 w technologii:
? wyrównanie i oczyszczenie odcinka drogi z istniejącą nawierzchnią z kruszywa łamanego, kruszywem łamanym D31,5 stabilizowanym mechanicznie na gr. 10 cm lub w przypadku istniejącej drogi z nawierzchnią asfaltową frezowanie tej nawierzchni,
? położenie warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 11S) o grubości 6cm.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (100%). Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie i wskażą należycie wykonane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone roboty (zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegające na wykonaniu (w ramach budowy, przebudowy lub remontu) nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5.000m2. Roboty te dotyczą łącznie tych zadań zrealizowanych należycie przez Wykonawcę w ramach jednej umowy na roboty budowlane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SWZ:
2.1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wg Zał. nr 7 ,,Doświadczenie zawodowe";
Wykaz dotyczy zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia (patrz Rozdział VII pkt 2 ppkt 2.4. SWZ) tj. polegające na wykonaniu (w ramach budowy, przebudowy lub remontu) nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5.000m2. Roboty te dotyczą łącznie tych zadań zrealizowanych należycie przez Wykonawcę w ramach jednej umowy na roboty budowlane.
Wykonawca dołączy dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w Zał. nr 7 ,,Doświadczenie Zawodowe" zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów załączy inne dokumenty poświadczające spełnienie warunku.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczenie swojej oferty wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy PLN 00/100) na okres związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Bolesławcu
92 8392 0004 2600 2017 2000 0040
UWAGA !!! Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Zał. nr 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (Zał. nr 3). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy - Zał. nr 6.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Ze względu na ograniczenia techniczne (ilość dozwolonych znaków), Zamawiający informuje, że zmiany umowy zostały określone w SWZ w rozdziale X.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (100%). Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.