Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup koparki jednonaczyniowej gąsienicowej z osprzętem podsiębiernym

Przedmiot:

Zakup koparki jednonaczyniowej gąsienicowej z osprzętem podsiębiernym

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: BESTGUM POLSKA sp. z o.o
ul. św. Barbary 3
97-427 Rogowiec
powiat: bełchatowski
fax 044 737 18 52
beata.goslawska@bestgum.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rogowiec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: fax 044 737 18 52
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia
Zakup koparki jednonaczyniowej gąsienicowej z osprzętem podsiębiernym o poj. łyżki w zakresie 1,5 m3 - 1,8 m3
4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

13/BGOS/PK/2021- Zakup koparki jednonaczyniowej gąsienicowej z osprzętem podsiębiernym o

poj. łyżki w zakresie 1,5 m?- 1,8 m?.

Dokument nr: 13/BGOS/PK/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert 2021-08-03
13. Termin i miejsce składania ofert

TERMIN SKŁADANIA ofert został określony do dnia 03.08.2021 r godz. 12.00

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; Ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

powołując się na znak postępowania: 13/BGOS/PK/2021- Zakup koparki jednonaczyniowej gąsienicowej z osprzętem podsiębiernym o poj. łyżki w zakresie 1,5 m?- 1,8 m?.

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

Miejsce i termin realizacji:
5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

Termin realizacji zamówienia do 24.11.2021 r.

Wymagania:
3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg nieograniczony

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

7.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium

1

Oferowana cena netto za koparkę- 1 szt.

90 %

90 pkt

2

Długość oferowanej gwarancji

6 %

6 pkt

3

Czas reakcji na zapewnienie serwisu

4%

4 pkt

14.2. Ocena ofert w oparciu o kryteria cenowe odbędzie się zgodnie z poniższymi wzorami dla poszczególnych kryteriów:

14.2.1 Oferowana cena netto za koparkę -1 szt. - waga kryterium (znaczenie): 90 %

Kryterium ,,Oferowana cena netto koparki - 1 szt. " oceniane będzie na podstawie następującego wzoru:

C min

C1 = ---------------------------- x 90 , gdzie

C oferenta

C1- ilość punktów za kryterium cena,

C min - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C oferenta - cena oferenta

90 - waga (znaczenie) kryterium

Maksymalna ilość punktów (C1) jaką możne uzyskać oferta w tym kryterium wynosi: 90 punktów.

14.2.2 Ocena za długość oferowanej gwarancji liczona w miesiącach - waga kryterium

(znaczenie): 6 %

Kryterium ,, długość oferowanej gwarancji " oceniane będzie na podstawie następującego wzoru:

Długość gwarancji oferenta

C2 = ----------------------------------------------- x 6 , gdzie

Max długość gwarancji

C2- ilość punktów za kryterium długość oferowanej gwarancji ,

Max ilość - najwyższa długość oferowanej gwarancji, liczona w miesiącach

Długość gwarancji oferenta - liczona w miesiącach

6 - waga (znaczenie) kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może (C 2) uzyskać oferta w tym kryterium wynosi: 6 punktów.

14.2.3 Ocena za czas reakcji na zapewnienie serwisu liczona w godzinach - waga kryterium

(znaczenie): 4 %

Kryterium ,,czas reakcji na zapewnienie serwisu " oceniane będzie na podstawie następującego wzoru:

Min. czas reakcji na zapewnienie serwisu

C3 = ------------------------------------------------------------------------ x 4 , gdzie

Czas reakcji na zapewnienie serwisu oferenta

C3- ilość punktów za kryterium czas reakcji na zapewnienie serwisu,

Min. czas reakcji na zapewnienie serwisu, liczony w godzinach

Czas reakcji na zapewnienie serwisu oferenta - liczona w godzinach

4 - waga (znaczenie) kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może (C 3) uzyskać oferta w tym kryterium wynosi: 4 punktów.

14.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria wymienione w punktach od 14.2.1 do 14.2.3 odpowiednio tj.

A= C1+C2 +C3

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Termin związania ofertą

90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone
co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Kontakt:
Osoba prowadząca Beata Gosławska

Fax do korespondencji w sprawie zamówienia: 044 737 18 52. E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: beata.goslawska@bestgum.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.